Вълшебни приказки


Категория на документа: ЛитератураСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Факултет по славянски филологии

Реферат
по
Фолклор на славянските народи
Вълшебни приказки

Изготвил: Проверил:
Петя Красимирова Стоева доц. Н.Папучиев
Сециалност: украинска филология В.Пирова
Курс: първи
Фак. № 2559

София
2014 г.

Вълшебни приказки

Вълшебните приказки са произведение на народното творчество . Те образуват най-важният дял от народните приказки и също така са известни още като фантастични чудни или чудесни . Обикновенно в тях се разказва за приключенията или борбата със злите сили на даден герой или героиня. Последните винаги побеждават и намират своето щастие.

Вълшебните приказки , както и приказките за животни, водят началото си от дълбока древност . Те възникват от разкази и предания за пътешествия в далечни страни , подвизи на герои и вярвания за фантастични същества , който правят пакости или добрини на човека. В по-късен период , те показват и взаимоотношенията между хората . В тях са отразявали мечтите на народа да овладее силите на природата , да преодолее болестите старостта и смъртта,както и да облекчи своя живот и труд.Като резултат от това мислене на човека във вълшебните приказки , обикновенни предмети се явяват надарени с чудни свойства и сили , като например ''шапка невидимка'' ‚''вълшебни пръстени'' ‚''вълшебни торбички'' и други.

Най-богат и популярен сборник с вълшебни приказки в световната литература е сборникът с арабски приказки ''Хиляда и една нощ''....

Вълшебните приказки заемат важно място в народното поетично творчество на всички славянски народи . Те разработват много общи сюжети и имат доста общи особености. Древни митологически схващания и престави на народа също намират широко отражение в славянските приказки. В тях преди всичко се намират следи от антропоморфизма в приказните образи , който са олицетворение на природните явления . Олицетворение на слънцето , вятъра, самодиви , змейове и др. В резултат на тези вярвания се явяват приказки за борби със змейове и лами . Намират се следи от зооморфически представи за приказни животни надарени с свръхестествени възможности , като орли , гълъби , мравки и други,помагащи на главния герой.Към тези зооморфически представи могат да се отнесат и различните метаморфози на хора в животни. В славянските приказки се намират космогонични представи - за горна и долна земя. Култът към предците и към мъртавците се изобразява в образа на благородни или враждебни мъртавци. Ясни следи от вярата в магическата сила на словото и тази на сънищата се откриват в славянските приказки. Всички тези елементи от старинния мироглед на народа са развити като поетични образи и художествени картини . Те допринасят за увеличаване на тяхната фантастика.

Славянските вълшебни приказки съдържат и много картини от бита и живота на славянските народи . В тяхното развитие ясно проличава известна тенденция за сближаването им с битовите приказки. Главно в обстановката ,в която се развива действието , се появяват битовите елементи. В тях проникват и исторически елементи-разкриват се социални отношения , характерни за развитието на обществото в славянските народи . Социалните елементи особено ясно се разкриват чрез образите на противниците на главния герой, които често изобразяват ,както социалното, така и моралното зло (алчни богати братя ,корестолюбиви царе и търговци).

Многобройни разнообразни и сложни са сюжетите на славянските вълшебни приказки. Народните разказвачи имат творческо отношение към разработването на приказките . Поради това в тях често има контаминация на различни мотиви , които се смесват и в резултат на това се получава нова приказка или нов вариант на първата .

Вълшебните приказки се отличават с точно определена схема на образите . Обикновено в центъра е поставен положителния герой-- най-малкия брат ,смятан за най-глупав от всички , беднякът селянин без късмет . Обикнати героини на славянските вълшебни приказки са умни и красиви девойки на които са присъщи най-добрите качества на жените - нежност,красота,дълбоки чувства . Някой от тях постигат щастие със своите добродетели, а други се борят за него . Героят във вълшебните приказки воюва срещу злите сили . В началото на приказката , положителния герой често е описан като слаб неопитен , дори ненужен, но при подходящи обстоятелства , той показва добрите качества които притежава . Оказва се , че той не е слаб и страхлив , но не използва без нужда силата си . Положителните герои в приказките се отличават и със своята любов към природата . Те пощадяват и хранят животните , които среща по пътя си и които му помагат . Главният герой във вълшебните приказки преодолява всички трудности изпречили се пред него. Той изпълнява всички тежки възложени задачи , спасява се от всички опасности, стреми се да помага на бедните , побеждава враговете си и най-сетне достига своето щастие .

Героят от вълшебните приказки не изпълнява сам своите подвизи. Негови помощници са вълшебни животни,които имат свръхестествени способности.Освен тях в помощ на героя се явяват добри старци старици и юнаци , надарени с извънредни качества.Както героят , така и помощниците му са носители на прекрасни морални качества и са свързани с обич и другарство.

Вълшебни предмети, които са истински действащи лица, също се явяват в помощ на положителния герой-летящ килим,вълшебна пръчка,скороходни обувки и други. Други предмети пък, имат свойството да метаморфозират тези , които ги притежават-шапката невидимка,живата вода,билки за заспиване,питие за забравяне и пр. Тези предмети обаче, обикновенно са в помощ на злите сили и трябва да се извоюват .

Враговете на положителния герой най-често са фантастични митични същества-всесилни чудовища, ламя с много глави,огнен змей,баба Яга и дори дяволът,който е истинско олицетворение на злото.

Във вълшебните приказки се отразява борбата между светлите и тъмните сили в живота.Подвизите се извършват от героите , за да възтържествува доброто над злото,правдата над несправедливостта . Славянските приказки отразяват мечтите на народа за по-добър живот и народния оптимизъм.

По композиция , поетични похвати и стилни особености вълшебните приказки се доближават до героичния епос. Както при балините и юнашките песни, във вълшебните приказки е нужно същото забавяне на действието и описанието,за да се разкрие по-силно темата за борбата на героя за възтържествуване на доброто над враговете . Те разкриват подробно приключенията на главния герой. Характерна за тях е и фантастиката ,която се схваща като реалност. Всяка вълшебна приказка се разкрива според традиционната схема . Понякога в началото има присказка-шеговита формула ,която не е свързана със сюжета на приказката, но има за цел да привлече вниманието на слушателите . В началото на самата приказка има ''зачин''-традиционна формула , която определя фантастичното място , където се извършва действието , и се представят и главните действащи лица.Обикновенно тези начални формули са трърде кратки.

Основата на приказката представя повествованието ,в което се разгръща сюжетът.Тук разказвачът, може свободно да е впуска в импровизации и да контраминира сюжети и мотиви. С помоща на постоянни формули се развива изложението за всеки абзац, постъпка или положение.Предпочитат се похвати ,които допринасят за забавянето на действието . Особено характерно е повторението на отделни епизоди , като нарастват подробностите.Има троичност на действуващите лица и предмети: трима сина,три дъщери на ламята,три бабички,които упътват героя.По този начин е засилва впечатлението за повтарящите се моменти и се поддържа интереса.Среща се и трикратно повторение на словесните формули.Характерни за приказките са подробните епитети,устоичиви сравнения и метафори.Използва се градация,особено на препядствията.Злото постепенно нараства , а доброто не се променя .

Обикновенно в края на всяка вълшебна приказка има завършек,който най-често е шеговита формула. Нейната цел е да намали напрежението и да премести вниманието на аудиторията от от света на приказното към реалността.Понякога завършекът има поучителен характер.

Като фолклорни произведения вълшебните приказки се отличават с богато съдържание,композиция и стил.В миналото , освен за забава, приказките са се разпространявали и за да пробудят мечтите и копнежите на хората за по-добър и справедлив живот.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Вълшебни приказки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.