Видове изречения


Категория на документа: Литература


Видове изречения
По състав и граматична структура изреченията са два вида: прости и сложни. Простото изречение има едно предикативно ядро (едно сказуемо) и изразява относително завършена мисъл, въпрос или волева подбуда. Сложното изречение се състои от две или повече прости изречения и образува граматично и интонационно единство.
Видове прости изречения.
Класификаци ята на простите изречения се основава на техните най-общи и най-типични признаци. Тези признаци могат да се обуславят от целта на изказването, от формата и съдържанието или от състава на простите изречения и т.н. Според това тези изречения се делят на няколко вида:
а) Според изразеното в изреченията отношение към действителността - утвърдителни и отрицателни.
б) По цел на изказването - съобщителни, въпросителни, подбудителни, желателни и възклицателни.
в) По начин на изразяване на предикативността и по структура - двусъставни и едносъставни. Двусъставни са тези изречения, които имат в състава си и двете главни части на изреченито - подлог и сказуемо, а едносъставни са тези, в които присъства една от двете - може да има безподложни (сказуемни) изречения, където липсва подлог, и безсказумени (подложни), където липсва сказуемо.
г) По състав - кратки и разширени. Кратките прости изречения се състоят само от подлог и сказуемо и техни пояснения.
д) Според наличността или изпускането на някои от частите на изречението - пълни и кратки (елиптични).
Части на изречението. Главни части на изречението.
Главни части на изречението са подлогът и слазуемото. Подлогът е основен структурен елемент на всяко двусъставно изречение. Той е главна, синтактично независима част на изречението, която изразява предметно понятие и се определя предикативно от сказуемото. Предметът, означен с подлога, може да бъде лице или предмет, явление или признак. Когато подлогът е абстрактен, цялото изречение става абстрактно.
Сказуемото е втора главна част на двусъставното изречение. То е синтактично зависима част на изречението, чрез която се разкрива признак, действие или състо яние на предмет, означен с подлога. Сказуемото се намира в синтактично подчинено положение спрямо подлога, тъй като се съгласува граматично с него. Сказуемото бива глаголно и именно, по-рядко междуметно. Глаголното сказуемо може да бъде просто, съставно и сложно, а именното - съставно и сложно.
Просто глаголно сказуемо.
Простото глаголно сказуемо се образува от формите на глагола за всички времена, видове, залози и наклонения, които влизат с състава на българското спрежение. Това е най-разпространеният тип сказуемо, например:
Аз гледам футболния мач по телевизията. Те вървяха бавно по улицата. Би ли отворил прозореца? Затвори прозореца! Те още нямаше да са пристигнали, ако валеше сняг.
Сложните глаголни форми, с които се образуват някои времена, залози и наклонения, са също така просто сказуемо, защото те са морфологични съединения.
Съставно глаголно сказуемо.
Съставното глаголно сказуемо се състои от две глаголни форми, от които едната е носител на основното лексикално значение на сказуемо, а другата на допълнителното. Двете форми по този начин образуват синтактична цялост.
Обикновено глаголите, с чиято помощ се образува съставно сказуемо, означават начало, продължение, край (фазови глаголи), необходимост, задължителност или възможност (модални глаголи) на действието на втория глагол, например:
Започвам да гледам филма. Той продължава да чете вестника. Спирам да говоря. Трябва да купиш мляко. Може да дойдат още хора.
Сложни съставни глаголни сказуеми са тези, в чийто състав влизат три глаголни форми - фазов, модален и глагол, който носи лексикалното значение, например:
Аз трябва да започна да чета.
Съставно именно сказуемо.
Съставно именно сказуемо - състои се от глагол и име. Глаголът е несамостоен и сам не може да означава действие. Затова има необходимост от име, което да дава основното значение на сказуемото. Образува се най-често с глагола съм и име, например:
Аз съм студент. Те са умни.
Глаголът се нарича копула (връзка), защото свързва подлога с името, което носи лексикалното значение. То се нарича предикатив.
Сложно именно сказуемо.
В състава на сложното именно сказуемо влизат копула, предикатив и модален или фазов глагол, напрмер:
Той може да бъде учител. Трябва да започнеш да бъдеш разумен.
Второстепенни части на изречението.

Второстепенните части на изречението са допълнение, обстоятелствено пояснение и определение.

Допълнението е второстепенна част на изречението, която пояснява сказуемото и назовава предмет, засегнат от глаголното действие. Открива се с въпросите Какво?(Що?) Кого?, зададени заедно със сказуемото. Пред тях може да има предлог (за, на, от, с).

Допълнението се членува с кратък член, когато е име от м.р., ед.число. Допълнението може да се изрази със съществително име, прилагателно име, числително име или местоимение.

Допълнението, което е свързано със сказуемото без предлог, се нарича пряко допълнение. Допълнението, което е свързано с предлог, се нарича непряко допълнение.

Обстоятелственото пояснение второстепенна част, която уточнява времето, мястото, причините, условията и целта на извършеното действие. Пояснява сказуемото и принадлежи към неговата група. Открива се с въпросите Кога? Къде? Как? Защо?, зададени със сказуемото.
Видове обстоятелствени пояснения:
за време, за място, за начин, за причина, за цел, за условие

Определението е второстепенна част, която пояснява съществител-ното име. То разширява частите на простото изречение. Открива се с един от въпросите Кой? Какъв? Чий? Колко?, поставени към съществителното име (определяемото). Най-често определенията са прилагателни имена, но определения могат да бъдат и числителни имена, местоимения и наречия.

Определението обогатява информацията за предметите и явленията. Речта става по-ясна и по-точна.

Несъгласуваното определение най-често се изразява чрез съществително име, свързано с определяемото чрез предлозите на, от, за, с, към. Съгласуваното определение най-често се изразява с прилагателно име.

Определенията, които разширяват подлога и са от мъжки род единствено число, се членуват с пълен член.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Видове изречения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.