Управление на риска и промяната


Категория на документа: Литература


Спекулативните рискове не се застраховат по две прични:
- неразделимост на риска и шанса
- неоценимост на щетите и риска.
б) незастраховаеми рискове - всички, които не покриват тези критерии.
5. Измерими и неизмерими рискове.
6. Икономически и неикономически рискове:
а) икономически - пораждат се от принадлежността на фирмата към определена национална икономика. Рисковете присъщи за тази национална икономика или за отделния бизнес ще въздействат и върху фирмата - пазарни и валутни рискове
б) неикономически рискове
- природни: природни бедствия
- човек и общество: кражба, злоупотреба, стачка, войни.

V тема. Необходимост от управление на риска.
1. Да се управляват възможните загуби включително и от грешни решения на мениджърите.
2. Да осигуряваме планирането на определените цели.
3. Гарантиране финансовата стабилност на фирмата - управлението на риска ни приближава до планираната печалба, което дава възможност за инвестиране в бъдеще и отново вероятна печалба и т.н., което представлява една финансова стъбилност.
4. Социална предпоставка - има за цел да гарантира стандарта и качеството на живота на служителите, като подсигурява на работното им място гаранция за тяхното съществуване и здраве.

VІ тема. Понятие за управление на риска.
1. Общо разбиране - в управлението е характерно, че се взимат непрекъснато решения, което неминуемо включва степен на риск при взимането на тези решения, щом управленско решение значи управление на риска.
2. Прагматична концепция - няколко фази:
- идентифициране на източниците на риск-анализ на ситуацията
- изработване на проекти за сигурността на всеки отделен източник
- реализация върху източника.
3.Риска е процес - идентифициране на източници(информация за тях)  анализиране  създаваме мекри  въздейставаме върху източника  отчитаме резултати.

2. Общото и за трите концепции е, че са насочени към преодоляване на негативните последствия от източниците.
VІІ тема. Цели на управление на риска.
В икономическата литература се приема, че подцелите на рисковия мениджмънт за три:
- осигуряване на висока вероятност за достигане на планираната цел
- запазване на фирмата като система
- гарантиране на личната сигурност и здравето на служителите.
Връзката между печалбата и риска е право пропорционална. Тяхното поле на всяка печалба съответства на точно определено ниво на риск. Всеки риск съответства на определана печалба.
Ако искаме да повишим печалбата ще трябва да поемем допънителен риск. Всяко нарастване на риска си заслужава, ако носи допълнителна печалба.
Ако намалим риска ние ще се лишим от част от печалбата.
Единствено в случаите, когато сме намалили риска и повишаваме печалбата говорим за Ефективен рисков мениджмънт.

VІІІ тема. Систематични рискове.
1. Лихвен риск - вероятността печалбата да бъде по-добра или по-ниска от очакваното, поради промени в лихвения процент.
2. Пазарен риск - възможността пазара да повлияе(с неговите промени в цените) върху приходите и разходите.
3. Риск от инвестиране в недвижимо имущество - при инвестиция в недвижим имот съществуват пет компонента на риск:
а) недвижимото имущество е по-ниско ликвидно спрямо другите финансови инструменти
б) не съществуват постоянни пазари - цените силно варират(не съответстват на себестойността)
в) съпътстващите информационни(при покупко-продажба) и административни (нотариални и други разходи) оскъпяват този вид сделки
г) сегментацията(специализацията) на тези пазари допълнително оскъпява и забавя сделката
д) цените на недвижимото имущество силно се влияят от промените в лихвите.

ІX тема. Измерване на риска.
Мярка за измерване на риска - във всички случаи, когато чуете, прочетете или коментирате термините вариация, дисперсия или средностатистическо отклонение може да го приемем като мярка за измерване на риска.

X тема. Методи за измерване на риска.
1. Максимално-максимален риск:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска и промяната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.