Управление на риска и промяната


Категория на документа: Литература


Управление на риска и промяната – Тошо Стоянов

Управление на риска.

І тема. Понятието риск.
Това е едно от най-често срещаните понятия в разговорната реч и в литературата. В различните сфери на дейности, то се дефинира различно – в медицината, политиката, военното дело и др., има различен смисъл. Поради различния смисъл понятието се уточнява задължително във всяка отделна сфера. В икономическата литература по начало се говори за риск и несигурност. Риска се свързва със събитията(резултат от сделки), които се потдават на количествена оценка(измерване, оценяване). Във всички случай, в които не може да се измери(оцени) говорим за несигурност.

ІІ тема. Риска във фирмата.
Приемаме, че са изпълнени следните условия:
1. Фирмата има планирана определена цел – максимална печалба.
2. Фирмата работи при пазарни условия и следователно отговаря за действията си.
3. Планираните цели на фирмата са насочени към бъдещето.
Очакванията на фирмата се основават на непълна информация за възможните бъдещи промени. Възможните отклонения на действителните резултати от очакваните са по-вероятни и реални. Отклоненията от плановите цели могат да бъдат негативни, т.е. действителните резултати да са по-неблагоприятни от планираните и обратно – положителните резултати да са по-благоприятни от очакваните. В първият случай се говори за риск, а във втория за шанс.
За по-точно планиране на очакваната цел търсим възможните взаймодействия(решения) на всички външни и вътрешни фактори. Възможните резултати от тези взаимодействия образуват т.нар. матрица на решенията.

В посочената матрица отделните символи имат следното значение:

Възможните резултати отразени в матрицата на решенията, показват че изпълнението на поставената цел 100 хил. лв. може да бъде детерминирана(определена) теоретически. Задача при взимане на решение е да се открие най-възможния очакван резултат.

ІІІ тема. Елементи на риска във фирмата.
1. Случаен риск – реализира се когато настъпват повече загуби от предвиденото. Физическият размер или броя на загубите е по-висок от очакваното. В теорията се приема, че те са независими, но на практика често са свързани.
2. Риск от промяна(заразяване от риск) – рископромени възникват при технически и технологични промени във фирмата: промени в структурата на фирмата, дистрибуцията и други. Съществува правилото - колкото е по-голяма промяната(отклонението) в миналото, толкова по-малко информативна е за бъдещето.
3. Риск от грешки(риск диагноза) – проявяват се при дефицит на информация, използване на инструменти за обработка и чисто субективни грешки. Всички те водят до потенциална обща загуба, защото разпределението не е оценено правилно. В литературата се нарича ощи риск-диагноза.
В случайния риск загубите се акумулират. В риска от промяната минималните големи отклонения не се вземат впредвид.
Поради това, че трите компонента на общия риск във фирмата не се проявяват независимо, те не могат да се разделят, разглеждат се винаги заедно(цялостно).

ІV тема. Видове риск.

1. Обективни и субективни.
Обективни:
- действията са независими от волята на хората
- с голяма честота(често се повтарят)
- по-малки честоти: такива са аварии с машини, инциденти по пътищата. Действат рядко, но със сериозни щети(градушка, земетресение, наводнение и др.)

Субективни – тези, които зависят от волевите действия на човека: умишлени щети във фирмата, нелоялност, неспазване на правилата за сигурността..
2. Единичен и общ риск
- единичен: риска съществуващ в единствено решение от сделка, подсделка, операция, договор
- общ риск: наблюдава се когато последствията или общия ефект от реализирането му е повлиян от отделните рискове, а не от определена сума.
3. Чисти и спекулативни рискове.
- чисти рискове: изразяват се в настъпването на загуби при реализацията им, но от тяхното ненастъпване не ни носят печалба – пожар.
- спекулативни рискове: заедно наред с възможността от загуба, съществува и неразделно шанса от печалба. Субектите съзнателно се излагат на този риск, разчитайки че благоприятната реализация ще им донесе печалба. Реализирането на такъв риск ще доведе до загуба във фирмата, а нереализирането до печалба над планираната(свръх печалба).
Тези рискове са харктерни за пазарното стопанство - борси, валутни пазари, недвижими имоти и др. Загубата от спекулативните рискове е неизмерима.

4. Застраховаеми и незастраховаеми рискове:
а) застраховаеми - онези роскове, които отговарят на следните критерии
- случайност на щетите
- оценимост на щетите - брой, лева, килограми
- независимост на рисковите събития - да не са свързани помеждуси
- индикация за настъпване на рискови събития
- огромни щети - застрахователите не плащат за тях: сателити, терористични атаки.
Застраховаемите рискове са от сферата на чистите рискове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на риска и промяната 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.