Транспорт, транспортна продукция, качество на транспортната продукция, техническа експлоатация


Категория на документа: Литература1. Транспорт, тр.продукция, качество на тр.продукция, техн.експлоатация
Когато се транспортират хора и товари се използва голямо разнообразие от технически транспортни средства. Разположени са на голяма територия техническите средства. Процеса на реализация на тр-та продукция не се създава нов продукт.Тр-та продукция не се натрупва, тя не се складира. Зависимост м/у видовете тр-т *при осъществяване на тр-я процес се налага предвижването на тр-ни средства в празно със-е. *тр-я процес е с изключителни изисквания за безопасност. Единна транспортна с-ма и характерни особености на различните видове тр-т- Тр-та с-ма е съвкупност от отделни подсистеми, намиращи се в определена връзка помежду си и образуващи едно цяло.
*Авто тр-т: **предимства - мобилност, лесен за маневриране; удобен за товари на малки раз-я. **недостатъци: - не е ефективен за масови товари и дълги раз-я, шум , вредни емисии; на 1-во място по смъртни случай. *ЖП тр-т **предимства - ефективен за превоз на масови товари който се налага да превозва на дълги раз-я; Най безопасният транспорт; комфортни ; решават проблема за трафика в една страна. **недостатъци - изисква се време за маневриране ; невъзможно е извършване на превоз от врата до врата, той не е ефективен на къси раз-я.*Авиация **предимства - много бърз превоз; висока степен на комфорт; специфичен вид транспорт **недостатъци - не се слави с превоз на масови товари; много странични операции; замърсява околната среда и много шумен; силно се влияе от атмосферните условия; транспортните средства са много скъпи поради това че е във въздуха. *Корабоплаване **предимства - много евтин транспорт за единица продукция, лесно се управлява, комфортен **недостатъци - не е добър за превоз на масови товари за малки раз-я, силно влияещ се от атмосф. условия, има много допълнителни операции, вреден за околната среда парди замърсяване с петролни продукти, често използван за тероризъм. *Тръбопроводен **предимства - ефективен за пренос на газ; прахообразни вещества и течности ; безопасен пренос. **недостатъци - много ограничен транспорт; замърсява околната среда.
Качество на тр-та продукция - определя се в качествено отношение от следните технико- експлоатационни и социално-иконом. показатели: *скорост на доставката на товарите и пътниците - определя се от бързината с която се транспортират *удобство - свързано е със създаването на условие за настаняване на пътниците, създаване на ергономични условия при пътуване и удобство. *култура на обслужване - свързано е с етичното и грижовното отношение на клиентите на съотв. тр-на с-ма.
*опазване на товарите- създаване на условия за недопускане повреждане на товарите.
*надежност - характеризира се по 3 показателя **редовност на тр-я процес - харак. се с непрекъснато движение на тр-те средства в съответствие с предварително разработен график за движение.
**точност - определя се от непосредствено изпълнение на часовете за пристигане и заминаване на тр-те средства в отд. пунктове на маршрута **безопасност - св-во на дадена тр-на с-ма да не допуска произшествие.
Техн.експлоатация- комплекс от технически, организационни, технологични, нормативно регламентирани мерки, с помощта на които се осигурява висока надеждност на транспортния процес при възможно най-висока ефективност и при използване на техническите средства и човешките ресурси.
Техн.експл.има 3 основни направления:
1)техническо използване- свързано е с намирането на оптимални режими за използването на техническите средства и целесъобразни варианти на организация на труда на персонала
2)техн.обслужване- свързано е с обезпечаване на изправност на техническите средства. Цели се осигуряване на надеждност на техн.средства.
3)организация и управление на трансп.процес- включват се всички операции, свързани с реализирането на безопасно движение на транспортните средства.

2. Общи понятия, терминология и основни определения, свързани с ТЕБТ
Транспортна система- съвкупност от отделни подсистеми, намиращи се в определена връзка помежду си и образуващи едно цяло, функциониращо с цел осигуряване на непрекъснат транспортен процес.
Експлоатационна обстановка (ситуация) - комплексно понятие, определящо моментното техническо, технологично и организационно състояние на дадена тр.система (или подс-ма), в условията на което се реализира трансп. процес.
Опасност- моментно нежелано състояние на дадена с-ма или подсистема, реализирано случайно вследствие въздействието на даден/и фактор/и, при което възниква заплаха за надеждното реализиране на тр.процес, вследствие на която могат да възникнат характерни последствия.
Безопасност- свойството на дадена тр.с-ма да не допуска опасности в процеса на техническа експлоатация, а ако те възникнат- последствията, свързани с тях, да са в границите на нормалното. Безопасността бива:
-активна-система от мерки за недопускане на произшествия;
-пасивна- с-ма от мероприятия за опазване живота и здравето на хората след възникване на произшествието.
Влияещи фактори- с-ма от характерни явления и събития, които по определен начин могат да въздействат върху функционирането на дадена тр.с-ма или подсистема.
Видове влияещи фактори:
-технически- свързани са с надеждността на различните устройства и съоръжения, конструктивното и технологично съвършенство на техн.средства и др.;
-човешки (субективни) фактори- определят се от действията (или бездействията), грешките и нарушенията на експлоатационния персонал;
Това са вътрешносистемни фактори.
-външни за с-мата фактори (влияние на околната среда)- въздействие на други видове тр.системи, атмосферни влияния и др.
Конкретното отрицателно проявление на даден фактор се нарича причина (предпоставка) за транспортно произшествие.
Транспортно произшествие- крайно нежелано събитие, свързано с материални щети, човешки жертви и с нарушаване равновесието на ОС. Различаваме следните видове причини за произшествия: - *главна причина - тази която създава потенциалната възможност за възникване на възможност за възникване на произшествие.
*непосредствена - създава непосредствените условия за превръщане на потенциалната възможност в действителност. Тя е следствие от главната и разкрива "виновника" за произшествието.
*Съпътстваща - създава "благоприятни условия" за развитие на сценария на произшествието.

3. Основни аспекти на безопасността на движението, понятие за произшествие и причини за възникването му
Аспекти на безопасността:
1)научен - разработване на методи за анализ на ситуациите, свързани с възникването на опасност за движението.
2)ергономичен - характерен е за всички елементи на функциониране на с-мата тр.средство-човек- външна среда.
3)технически аспект - определя се от направленията, които повишават надеждността на техническите средства.
4)организационен
-организация на движението
-на възстановителната работа след произшествие
5)експлоатационен аспект
*текущото планиране на превозите.
Риск- оценена степен на неопределеност относно сигурността на даден обект при реализиране на транспортния процес.
Анализ и управление на риска- това е цялостен процес и с-ма за изследване и анализ на възможните за възникване в процеса на техн.експлоатация на дадена тр.с-ма (или подс-ма) рискове. Това е една цялостна нормативни-управленска система със своя характерна структура, дефинираща процедурите и стандартите за надеждно функциониране на транспортната с-ма като цяло.

(kartinka)

СУБ (с-ма за управление на безопасността) - изработва се от всеки един превозвач и се оторизира от съответната агенция. Превозвачът трябва да докаже, че може да анализира и управлява риска.
Оценката на риска става на отделни опасности.
R=P*C, където
R-рискСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспорт, транспортна продукция, качество на транспортната продукция, техническа експлоатация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.