Същност, възникване и роля на финансовите пазари


Категория на документа: ЛитератураЕвроп. комисия в прехода на европ. kомпании по метода за справедлива стойност има за цел да установи в европ. правила за отчитане на всички явления свързани с фин. инструм. . Съгласно с новите предложения на новата комисия, немогат да се оценяват по справедлива стойност, статиите са:
- фин. отчет, които не представляват фин. инструм. .
- задължениятя, които са част от портфейла от ценни книжа, предназначени за продажба; отчитани, като хеджирани статии; предсавляват финансово- производни инструменти. Някой видове фин. инструменти в частност дългосрочни дългови задължения, ще се показват по тяхната първоначална стойност.

В контекста на членството на България в ЕС и нейния стремеж към еврозоната. В нашата страна се прие и се прилага закона за пазарите на фин. инструменти ( ДВ бр. 52 от 29 юни 2007 год. , изменение бр. 109 от 2007 год. ; бр. 69 от 2008 год. ) . Съгласно този закон, предмет на анализ са следните фин. инструм. :
1) ценни книжа.
2) инструменти различни от ценни книжа.
- инструменти на паричния пазар.
- дялове на предприятия за колективно инвестиране.
- опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и др. деривативни договори върху ценни книжа, валута, лихвен процент, доходи.
- опции, фючърси, суапове, фордуърдни договори с фиксиран лихвен процент и др. деривателни договори върху стоки, задълженията, на които трябва да бъдат изпълнени чрез парично плащане.

От гледна точка на риска, който се поема, видовете фин. инструм. търгувани на фин. пазари се делят на:
1) държавни и ценни книжа- това са дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от бълг. държава с цел финансиране на бюджетния дефицит. Носят дохода под форма на лихва, която инвеститора получава на определена дата или през определен период от време плюс номин. стойност на ценните книжа, която се изплаща от емитента на датата на падежа или капиталова печалба/ загуба, в случай, че инвеститора продаде ценни книжа преди падежа й.
2) общински облигации- дългови ценни книжа издадени от общини с цел финансиране на местния бюджет или на определени инведтиционни проекти. Носят дохода под формата на лихва, която инвеститорите получават на опр. дата през опр. период плюс номиналната стойност на общинска облигация,която се изплаща на датата на падежа или капиталова печалба/ загуба в случай, продажба преди падежа й. Те носят по- висок кредитен риск от държавни ценни книжа и по- малък риск от корпоративни облигации.
3) корпоративни облигации- дългови ценни книжа, издадени от фирми с цел финансиране на дейността им. Носят доход под форма на лихва, техния кредитен риск е по- висок от общинските облигации, поради голяма вероятност на емитента. Ликвидния риск зависи от степента на активна търговия, издадена ЦК и е строго индивидуален за различни емисии.
4) ипотечни облигации- дългови ЦК емитирани от банки на основата на портфейла им от ипотечни кредити, т. е. кредити, които са обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти. Носят доход под форма на лихва, кредитен риск на тези облигации е по- нисък от корпоративните облигации и е свързан с кредитен риск на банката емитет, както и с обезпечаване на ЦК. Ипотечните облигации са свързани с по- висок лихвен риск, отколкото при държавните ЦК. Пазара на ипотечни облигации е по- слабо ликвиден от този на държавни ЦК, но поради липса на първокласно обезпечение крие значителен потенциал на развитие.
5) акции- ЦК емитирани от дружества. Акциите от едно дружество дават на притежателите си определени права:
- право на глас в общото събиране на акционерите.
- право на дивидент, ако такъв е разпределен от дружеството.
- право на ликвиден дял.
- права за записване на пропорционално на притежавания от тях брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала за публичното дружество. Притежателите на акции в дадено дружество участват в печалбата на дружеството чрез правото си на дивидент, както и на капиталови печалби.
6) взаимни фондове ( колективни инвестиционни схеми) – вид инвестиционна схема от отворен тип, инвестираща предимно в държавни ценни книжа, инструменти на паричен пазар, акции и облигации приети за търговия на междунар. признати и ликвидни регулирани пазари на ЦК, както и дялове на др. колективни инвестиционни схеми. Носят дивидентен доход и доход под формата на капиталова печалба или загуба- разлика между покупната и продажната стойност.
7) форуърдни, фючърсни, опционни и суапови контракти, т. е. производни финансови инструменти.

ТЕМА 4
Паричен пазар. Същност. Елементи на паричния пазар. Проявление на паричния пазар в България

Паричния пазар обхваща най- общо и условно казано аспектите, свързани с мотивите, които подтикват иконом. субекти да D и др. ликвидни инструменти, тяхното парично S, паричните агрегати, лихвата, като своеобразна цена на парите и доходоносните лихвени ЦК, кредитната, депозитната и паричната мултипликация, както и видовете банкови кредити.
Среща се още определението, че „ паричния пазар е финансов пазар, търгуващ със съкровищни средства, търговски книги и др. бързо ликвидни фин. инструменти” .
В този коментиран аспект, мотивите, които карат иконом. субекти, фирми и доминства да D пари за осъществяване на своята дейност са:
- транзакционни мотиви за D на пари.
- D на пари за натрупване на активи.
- гаранционно или предпазно D на пари.
- спекулативно D на пари.
Предлагането на пари се осъществява от ЦБ и аспектите на парични агрегати- ЕЦБ представяне включват:
- пари М3.
- пари М1.
- пари извън парично- финансовите институции.
- овърнайт депозити.
- пари М2 вкл. М1 плюс депозити с договорен матуритет до 2 години и депозити договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца, последните 2 вкл. квазипарите.
- М3 е равен на пари М2 плюс търгуеми инструм. ( издадени дългови ЦК да 2 години плюс акции/ дялове на фонд парич. пазар плюс репосделките) .
Показателя пари извън парич. фин. институции се равнява на пари в обръщение на ЕЦБ. В България тези параметри към февруари 2009 година имат следните стойности:
- М1- 17 937 870 лева.
- квази пари- 26 867 006 лева.
- М2- 44 804 876 лева.
- М3- 44 864 582 лева.
Мултипликаторите на парично обръщение включват:
- общ паричен мултипликатор- отношението на М3 към паричната база.
- мултипликатор на М2- отношението на М2 към паричната база.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, възникване и роля на финансовите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.