Същност, възникване и роля на финансовите пазари


Категория на документа: Литература


- държавни регулации ( инжекции) с цел да се стобилизира фин. с- ми на страните и да не се допусне тотален срив в техните стопанства.
Не бива да забравяме, че сътресенията на фин. пазари са резултат от ипотечната, ликвидната и банковата криза в САЩ, които дадоха отражение, както в/ у американските борси, така и вълнообразно върху всички борси по света. Това е напълно естествено, т. к. аметик. фин. пазари са най- големи и там се търгуват най- големи оеми, както валути, така и др. фин. инструм. . В този контекст излизането от новата глобална фин. иконом. Депресия, трябва да бъде съпроводен от технологичния ноу- хау и иновации за по- дълъг период. В близките 2- 3- 4 год. , фин. пазари по света ще бъдат подвластни на новата глобална депресия от втората половина на 2008 година.

ТЕМА 3
Инструменти търгувани на световните финансови пазар

На световните финансови пазарисе търгуват множество фин. инстументи ( ценни книжа, валути, деривативи и др. ) със свой риск, особености и начин за търгуване. Истински бум през последните години на 20 век и началото на новия век се констатира при търговията с финансови производни инстръменти. Те се търгуват, както на организирания борсов пазар, така и на извън борсовия пазар. Тенденции към нарастване на търговията на фин. пазари се констатира и при покупко- продажбата на ценни книжа ( акции, облигации) . Наред с това се забелязватизменения в международната отчетност, която отчита финансовите деривативи. Специалистите смятат, че това е под влияние на най- малко на следните обстоятелства:
1) на т. н. „ взривна глобализация” на фондовия пазар, където значимостта на неамериканските компаниисе повишава, а делът на САЩ постоянно се понижават.
2) необходимост от деференциране на инвестиционните портфейли, на нейните притежатели по пътя на ликвидния достъп на неамерикански акции и облигации.
Финансовите инструменти се определят, като „ договори, които пораждат едновременно фин. актив за едно предприятие и фин. пасив или инструм. на дялово участие на др. предприятие” . Тяхната квалификация се извършва по определен критерии в зависимост от:
1. Съдържанието на съответния контракт.
1. 1. фин. актив- предобит и контролиран от предприятието в резултат от минали събития, от чието използване се очаква икономическа изгода. Той функционира под формата на парична сума; договорно право за получаване на парична сума или на др. фин. актив от др. предприятие; договорно право за размяна на фин. инстръм. с др. предприятие при др. условия; инстръм. на собствен капитал в др. предприятие, инвестиции в акции и дялове. Когато фин. активи са част от определено портфолио, те се класифицират като:
- фин. активи за търгуване.
- фин. активи на падеж.
- издадени фин. активи.
- фин. активи на продажба.
1. 2. фин. пасив- задължение, което произтича от контракта за прехвърляне на парични суми или на др. фин. актив на дадено предприятие; размяна на фин. инструм. при потенциално неблагоприятни условия. Фин. пасиви, които са част от портфейла се делят на:
- фин. пасиви за търгуване.
- фин. пасиви на падеж.
- издадени фин. пасиви.
1. 3. Инструмент на собствен капитал- контракти, които осигуряват остатъчен дял на притежателите на активи в предприятието, след като се приспаднат всички пасиви, т. е. акциите и дяловете, емитирани от фирмата.
2. От първичността или вторичността на базовия инструмент.
2. 1. Непроизводни фин. инструм. – договори, които изискват първоначална нетна инвестиция- вземане, задължения, осигурявания на собствен капитал. При емитиране на облигации, акционерното дружество поема задължения и предобива непрозводен финансов пасив. Когато емитира акции, придобива непроизводен финансов инструмент, който осигурява собствен капитал, т. е. със закупуването на акции сепридобива непроизводен фин. актив.
2. 2. Производни финансови инструменти- според международните счетоводни стандарти те се третират, като „ договори, които пораждат права и задължения във връзка с прехвърляне на фин. рискове, присъщи на непрозводен фин. инструмент” . Според диларите на фин. пазари под общото наименование деривативи се разбират различни комбинации от опции, суапи, форуърди, фючърси, чрез които се реализира хеджинг, арбитраж, спекулиране. Първичните ф. дирек. се пред. кап. :
- фордуърни и фючърсни контракти.
- опции
- фин. суапи- лихвени и валутни суапи
3. Според мястото на представяне в счетоводния баланс.
3. 1. Признати финансови инструменти- представят се в балансовата част на счетоводния баланс.
3. 2. Непризнати фин. инструменти- представят се в задбалансовата част на счетоводния баланс и се третират, като условни фин. активи и пасиви.
Международните счетоводни стандарти и американските счетоводни принципи, които отчитат фин. инструменти са:
1) фин. счетов. Стандарт ( FAS 133) – това е америк. счетоводен принцип. Специалистите смятат, че фин. счетов. Стандарт 133 е сравнително сложен и на места спорен. Стандарта за фин. отчетност е част от общо приетите счет. принципи в САЩ- US GAAP.
2) междунар. фин. стандарт ( IAS 32) – фин. инструменти, оповвестяване и предостяване на информация. Това е лондонския международен счетоводен стандарт, който дава инфирмация за:

- структората на фин. инструм.

- основанията за представяне на фин. инструм. или неговите съставни части.

- мястото на лихвите, дивидентите, печалби и загуби, свързани с даден фин. инструм. в баланса.

- прехвърляне на фин. рискове.

- финансово- производни инструменти.

3) междунар. стандарт ( IAS 39) – фин. инструмент: идентификация и измерване.

Основни аспекти на междунар. стандарт 39 се концентрира:
- фин. активи и задължения, вкл. и фин. производни инструменти се признават в счетоводния баланс.
- след първоначално признаване, всички финансови активи се преоценяват по справедлива стойност.
- след придобиване на голяма част от финансовите задължения те следва да се оценят по първоначално отразена стойност, след приспадане на осн. сума на дълга и амортизация.
- счетоводно отразяване на хеджирането, което представлява използване на производен или непроизводен фин. инструм. за частична или пълна компенсация за изменения, за справедлива стойност или потока на пазарни средства в хеджиращата статия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, възникване и роля на финансовите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.