Същност, възникване и роля на финансовите пазари


Категория на документа: Литература


ТЕМА 1
Същност, възникване и роля на финансовите пазари

Съществуват различни виждания в специализираната финансова литература за понятието финансов пазар. Според едни автори понятието финансови пазари обхваща механизмите и началото на функциониране на различни пазари, които са свързани с определени финансови аспекти. Според други, финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането, както на различни видове финансови инструменти, така и на техните производни. Според трети с понятието „ финансови пазари в икономиката се означава механизма, който позволява участниците лесно търгуване ( купуване и продаване) на финансови инструменти, като ценни книжа ( акции, облигации) , стоки ( благородни метали, селскостопански стоки) и други с ниски транзакционни разходи.
Дискусионните моменти са свързани най- вече с различните начини на тълкуване на понятието пазар, сигментацията на финансовите пазари и обхвата на търгуване с финансови инструменти. Бихме могли да обособим следните видове финансови пазари:
- паричен пазар
- картов пазар
- валутни пазари
- пазари на ценни книжа, включително акции и облигации
- дългов пазар или пазар на дългови финансови инструменти
- междубанков валутно пазарен форекс
- пазар на злато и скапоценни метали
- деривативен пазар
- хеджфондов пазар
- други
Съществува тезата, че финансовите пазари са се развили значително през последните години и претърпява постоянни иновации с цел подобряване на лихвидността. Според сайта http://www.bg.wikipedia.org финансовите пазари съществуват за да улеснят:
1) увеличението на капитала ( в капиталовите пазари) .
2) постигането на приемливо ниво на риск.
3) международната търговия ( в паричните пазари) .
Финансовите пазари могат да бъдат:
- организации, които улесняват търговията на финансови инструменти, като например фондовите борси, улесняват търгожията на ценни книжа.
- обединяването на куповачи и продавачи с цел търгуване на финансови инструменти ( примерно търгуването на ценни книжа може да бъде известно по различен начин на фондовите борси или директно между куповач и продавач) . Финансовите пазари могат да бъдат местни и международни.
Специализираната финансова литература, финансожите пазари се обособяват според различни критерии. Така например:
1) според характера на инструмента, с който се характеризират операциите, финансовите пазари се деят на:
- пазар на дълг ( кредит) – извършват се операции с ипотеки, облигации и др. финансови инструменти.
- пазар на акции, т. е. операции с акции ( или както се нарича „ квази кредит” , защото няма пряко задължение за връщане на взетите средства) .
2) според момента на живот на финансовите инструменти, финансовите пазари се делят на:
- първични- на които се пласират новите емисии.
- вторични- на които се препродават предишни емитирани книжа от предишен момент (фондови борси) .
3) според институционализирането си фин. пазари се делят на:
- борсови или организирани фин. пазари, свързани с това, че за да има досръп до борсата дадения компонент, трябва да отговаря на определени критерии свързани с неговия капитал.
- извънборсови- извършват операции с ценни книжа, които не са регистрирани на фондовите борси.
4) според срока на операциите финансовите пазари се делят на:
- парични- на които се извършват операциите с краткоср. инструм. със срок да 1 год.
- капиталови- на които се изв. операции с дългоср. Инструм. със срок над 1 год.
В литературата се среща още становището, че фин. пазар е пазар, където фин. ценни книжа като запаси, облигации и предмети за потребление като ценни материали се обменят по между си за ефективни пазарни цени. В този контекст различните типове фин. пазари са:
- капиталови пазари
- парични пазари
- пазар на произв. фин. инструм.
- валутни пазари
- застрахователни пазари
- стокови пазари
Така например на паз. на ценни книжа се изв. търговия с акции, търг. с облигации и търг. с дългови полици; на паричния пазар се извършват операции с краткосрочни заеми и инвестиции; прод. на фючарсния пазар се къпъват и продават стандартни фючарсни контракти; на застрахователния пазар се купуват и продават застрахователни продукти, застрахователни услуги и по- често се застраховат рискове; на валутния пазар се изв. търговия с чуждестранни валути и др. . Следователно фин. пазари благоприятстват разв. и упраблението на:
- натрупване и увеличаване на капитала
- прехвърляне и управление на рискове
- развитието на международната търговия
Освен посоченото се дискотират още понятията:
нац. фин. пазар
- международни фин. пазари
- световен паричен пазар
- световен пазар на капиталиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, възникване и роля на финансовите пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.