Специфика на литературния род епос. Сюжет. Елементи на сюжета


Категория на документа: Литература


г) кулминация.
13. Епизодът, в който сюжетното действие в епическата творба достига своята връхна точка, се нарича:
а) кулминация;
б) поука;
в) завръзка;
г) епилог.
14. Отбележете невярното твърдение:
а) Романът е мащабно прозаично произведение, представящо множество герои и преплитането на техните съдби; сюжетът (или множеството сюжетни линии) се разгръща в поредица от епизоди, оформени като отделни глави или части. Класически романи в българската литература са например “Под игото” от Иван Вазов, “Железният светилник” от Димитър Талев, “Тютюн” от Димитър Димов.
б) Разказът е относително кратко повествование в проза, в сюжетната основа на което стои преходът между най-малко две случки, събития или състояния. В разказа се представят отделни моменти от живота на ограничен брой герои, понякога само на един герой. Разкази са “Дядо Йоцо гледа” от Иван Вазов, “Другоселец” от Йордан Йовков, “Ветрената мелница” от Елин Пелин и мн. др.
в) Басните са художествено-публицистични текстове и поради тази причина не могат да бъдат включени в основната традиционна класификация на епическите видове. Характерно за тях е ярко изразеното със средствата на хумора и сатирата авторско мнение по даден въпрос. Типични Басни са “Политическа зима” от Христо Ботев, “Разни хора, разни идеали” от Алеко Константинов и др.
г) Мемоарите са художествено представени спомени за даден исторически период или за важни моменти от живота на определено лице. В много случаи мемоарните произведения съдържат сведения с документален характер. “Записки по българските въстания” на Захари Стоянов е типично мемоарно произведение.
15.Сюжетът е:
а) епически вид;
б) композираната от автора съвкупност от събития и действия на героите в епическата творба;
в) върхов момент в драматическия конфликт;
г) епизод, представящ върховия момент от събитията в епическия текст.
16. Отбележете вярното тълкуване на термина експозиция:
а) част от епическа творба, в която сюжетното действие достига своята връхна точка;
б) най-важната част на лирическата творба;
в) встъпителна част на епическа творба, в която се представят обстановката и героите, които ще участват в сюжетното действие;
г) коментар на повествователя върху предходен епизод.
17. Отбележете вярното твърдение:
а) Отделните епизоди представят събития, в които задължително участват различни действащи лица;
б) Отделните епизоди представят събития, всяко от които протича на различно място;
в) Отделните епизоди задължително се подреждат според последователността на действията и случките в тях;
г) Последователността на епизодите може да не съвпада с хронологията на представените в тях събития.
18. Отбележете невярното твърдение:
а) В заглавието “На оня свят” е означен важен фрагмент от художественото пространство на разказа.
б) Романът “Железният светилник” на Димитър Талев включва няколко сюжетни линии.
в) Стихотворението “Вяра” от Н. Вапцаров се отличава с ярко изразена завръзка на сюжетното действие.
г) “Железният светилник” от Димитър Талев е част от тетралогия.

Ключ към теста
5-в; 6-г; 7-б; 8-б; 9-б; 10-а; 11-г; 12-в; 13-а; 14-в; 15-б; 16-в; 17-г; 18-в.

Препоръчителна литература
Бахтин, М. Эпос и роман (О методологии исследования романа). // Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики. Москва, 1975.
Богданов, Б. Романът - античен и съвременен. София, 1986.
Бютор, М. За техниката на романа и др. // Бютор, М. Изменение. Репертоари. София, 1987.
Гьоте, Й. В. За епическата и драматическата поезия. // Гьоте, Й. В. Гьоте за литературата и изкуството. Т. І. София, 1979.
Ортега-и-Гасет, Х. Мисли за романа. // Ортега-и-Гасет, Х. Естетически есета. София, 1984.
Тодоров, Цв. Поетика на прозата. София, 1985.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специфика на литературния род епос. Сюжет. Елементи на сюжета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.