Проектно-ориентираното обучение при работа върху трансформиращ преразказ в началното училище


Категория на документа: Литература


ОБЛАСТЕН КРЪГ
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
" УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИКА "

НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ИНОВАЦИОННИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ТЕМА: ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ РАБОТА ВЪРХУ ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ.

Д О К Л А Д

В училищната реалност обучението най-често се интерпретира като еднопосочен процес. Учениците са пасивни слушатели, които приемат водещата роля на учителя и безпрекословният му авторитет. Новата организация на обучението обаче изисква учениците да се превърнат в активни и творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата информация, а учителят - в консултант. Такова обучение предполага използването от учителя на интерактивни методи.

Проектно-ориентираното обучение е най-достъпният интерактивен метод за учениците от началното училище, защото се реализира много по-близо до проектно-базираното обучение. Учениците работят в екипи и решават значими за тях проблеми, които са интердисциплинарни и са базирани на учебната програма. Като резултат от проекта се очаква презентиране на готов продукт, от който се съди за нивото на компетентност на учениците. Възможностите на технологиите се използват в широк аспект.

За достигане на крайния продукт задачата се разделя на отделни ситуации /модули/, а учителят е консултант, организатор, който осигурява емоционална атмосфера и тушира конфликтите. Учениците влагат мислене, творчество, развиват способностите си за решаване на проблеми, ораторските си способности, представяйки проекта, умения за работа в екип и за сътрудничество, комуникационни умения, социални умения, рефлексия (способност за самооценка и самопознание) и мн. др.

Най-големият препъни камък в конкурсния прием по Български език и литература за профилираните гимназии, както и във външното оценяване на учениците от седми клас е преразказът с дидактическа задача или трансформиращият преразказ. Една от причините е, че този вид преразказ започва да се изучава теоретично едва в пети клас и учениците нямат достатъчно време да придобият необходимите знания и умения. От една страна аргументите на министерството за изучаване на този вид преразказ са убедителни: елиминира се възможността да се наизустяват механично готови разработки. Освен това трансформиращият преразказ дава възможност да се проверят езиковата и общата култура, развитието на логическото мислене, на въображението и на способността за творческо съпреживяване на учениците. От друга страна, този вид преразказ започва да се изучава теоретично твърде късно и предвид трудността му, времето за подготовка на учениците е много малко.

Ето защо, за да може всеки ученик да получи шанс, а да не разчита на частни уроци, подготовката за работа върху трансформиращ преразказ трябва да се започне още в началното училище и то чрез прилагане на интерактивни методи, а не чрез традиционната методика.

Като илюстрация ще представя работата по проект "Приказен калейдоскоп", чрез който се осъществи подготовката на учениците от 4. клас за писане на трансформиращ преразказ.

Проектът е реализиран в часовете по Български език и литература за ЗП и ЗИП. Чрез него се осъществяват интегративни връзки между Български език и литература, Изобразително изкуство, Домашен бит и техника и Информационни технологии.

Целта на проекта е учениците да придобият начални умения за писане на трансформиращ преразказ с различни задачи за трансформация.

Работата по проекта премина през три етапа: подготвителен, оперативен и продуктивен.

В подготвителния етап на проекта бяха извършени следните дейности:

* поставяне на темата и задачите за трансформация;

* изготвяне план за работа;

* избор на екипи;

Учениците от класа бяха разделени на екипи по 6 човека. При формирането им беше спазено изискването да има баланс между момичета и момчета, както и ученици с различен успех и интереси.

* разпределяне на задачите между екипите.

В оперативния етап задачите бяха разпределени в три модула: "Разкажи ми приказка", "Приказна работилница" и "Издателство "Приказно царство". Работата във всеки от тях беше свързана с придобиване на знания на учениците за морфологията на вълшебната приказка и умения да откриват нейните елементи.

В модула: "Разкажи ми приказка" учениците от всеки екип чрез жребий получиха различни задачи за откриване елементите на вълшебната приказка: да съставят каталог на вълшебни приказки от различни автори, които имат подобен сюжет; да изработят като карти на Проп - тайните на вълшебните приказки; да направят постер и презентация "Приказке, отвори се".

Модулът "Приказна работилница" е етапът, в който учениците от всеки екип трябваше да съставят трансформиращи преразкази на приказки с различни дидактически задачи:

* приказка с друго начало;

* приказка с друг край;

* замяна на главния герой с герой от друга приказка;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проектно-ориентираното обучение при работа върху трансформиращ преразказ в началното училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.