Пари и банково дело


Категория на документа: ЛитератураВсеки знае, че ако разполага в момента с някаква сума пари, например 1000 лева, и ги вложи като срочен депозит в банка, тяхното количество ще се увеличи след изтичане на срока. Увеличението идва от лихвата, която банката заплаща. Ако лихвеният процент е 30 на сто, след една година притежателят на 1 000 лв.вече ще разполага с 1300 лева. Той не би се съгласил да вложи парите си в какъвто и да е друг актив (материален или нематериален), ако не получи подобно увеличение на тяхната стойност. Но ако с тези 1000 лева разполага не сега, а в бъдеще, например след една година, тяхната сума ще остане същата. Затова се казва, че един лев днес струва повече, отколкото един лев утре.
Няколко са обстоятелствата, с които се обяснява нарастването на стойността на парите във времето.
Първото обстоятелство е, че те са капитал, поради което имат свойството да нарастват, щом се пуснат в обръщение, т.е. щом се използват като капитал. Ако парите стоят заключени в сейфа, тяхната сума няма да се измени, колкото и време да мине, а при инфлация стойността им дори ще се намали. Нарастването на парите, вложени в някакви активи, идва от създаването на допълнителна стойност.
Второто обстоятелство за нарастване стойността на парите е свързано с намалената ликвидност за собственика, който ги е вложил в определени активи. Доходът, който носят парите, наред с другото, трябва да компенсират на собственика отказа от възможността да използва тези пари през определен период от време за задоволяване на възникнали лични потребности или за по-изгодни инвестиции.
Третото обстоятелство е в риска, свързан с възможността вложените пари да не се върнат или да се върнат в намален размер. Този риск е по-голям при по-дълъг срок на вложенията. Доходът, който носят парите и с който се увеличава тяхната стойност, служи за компенсация и на възможните загуби от невръщането им.
Инфлацията увеличава количеството на парите, вложени в някакви активи, но не и тяхната стойност. Стойността им дори може да намалява, ако доходът (лихвеният процент) е по-малък от процента на инфлацията.
Изхождайки от горното при инвестиране на пари във финансовия анализ се стига до два основни въпроси:
1. Ако някой инвестира определена сума пари (сегашна стойност - present value / PV/ ) при определен лихван процент / r /, каква сума ще получи след определен брой години?
Това е свързано с определяне на бъдещата стойност на направената инвестиция / Future value /FV/
2. Колко би трябвало да инвестира някои сега, при зададен лихвен процент / r / , за да получи след време / n / определена сума пари / FV/ ?
Това е свързано с определяне на сегашната стойност /PV/ на инвестицията, която следва да бъде извършена.
В практиката съществуват различни способи за определяне на лихвата, а оттам и на определяне на FV или PV, в зависимост от условията на договора, формите на осъществяване на сделката. Лихвеният процент може да се прилага към една и съща начална парична сума в рамките на целия срок на заема /проста лихва/ или към сумата с начислените в предходния период лихви /сложна лихва/.
Бъдещата стойност /FV/ при просто олихвяване представлява нарастналата сума на инвестицията и се определя от сегашната стойност / PV/ заедно с начислените върху нея проценти към края на периода. Тя се определя при използване на следната формула:

FV = PV . / 1 + n . r /

Пример 1000 лв. вложени при 5% годишна лихва за 3 години

FV = 1000 . / 1 + 0,05 х 3 / = 1000 х 1,15 = 1150 лв

В дългосрочните финансово кредитни операции, когато лихвата не се изплаща веднага след начисляването й в края на периода, а се прибавя към стойността на инвестицията за определяне нарастването на стойността на заема, се използва сложна лихва.

Бъдещата стойност при използване на сложна лихва може да се определи по следната формула:

FV = /1 + r / n . PV

Или нарастването по сложна лихва е процес, развиващ се в геометрична прогресия, първият член на която е PV, а множителят /1 + r / . Прогресията се състои от следните членове:
PV; /1 + r/ . PV; /1 + r / 2 . PV, ....... /1 + r / n . PV

Последният член от този ред съответствува на нарастналата сума към края на срока на заема. Величината /1 + r / n се нарича множител на нарастване или сложнолихвен фактор. Стойността на множителя на нарастване за различни лихвени проценти и за различен брой години се изчислява предварително и се публикува в специални таблици в учебниците по финанси и финансов мениджмънт.

Скоростта на нарастване при сложната лихва явно е по-голяма от тази при проста лихва и при голям интервал на начисляване води до фантастични разлики в сумите. Това се вижда от следния пример. Според легендата остров Манхатън, на който е разположен центърът на Ню Йорк, е закупен през 1626 година от индиански вожд за 24 долара. Кой е спечелил и кой е загубил от тази сделка при използване на формулата за сложна лихва за 364 години / 1990 г./? При използване на сложна лихва стойността на земята нараства в зависимост от величината на лихвения процент, както седва:

r 24 . / 1 + r / 364
0,02 (2%) 32410
0,04 38 049 307
0,06 39 043 270 000
0,08 35 193 150 000 000
0,10 27 999 390 000 000 000

Различието между простата и сложната лихва може да се види от следния пример:

Срок на инвестицията Бъдеща стойност при 10 %
Сложна лихва Бъдеща стойност при 10 %
Проста лихва
1 г. 100 + 10 = 110 100 +10 = 110
2 г. 110 + 11 = 121 110 + 10 = 120
3 г. 121 + 12,1 = 133,1 120 + 10 = 130

..................................... ..................................Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пари и банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.