Организация на строителството


Категория на документа: Литература


*Предприемачът е търговец по смисъла на Търговския закон, който въз основа на договор с инвеститора осъществява посредничество като организира или осъществява изпълнението на строежа. Неговите дейности, свързани с подготовката и изпълнението на строителството, доставката на технологическото обзавеждане и въвеждането на строежа в действие се договарят свободно с инвеститора. Той може да изпълнява поединично или комбинирно следните дейности:
- да осъществява само посредническа дейност - тогава е задължен да осигури строител и доставчик на технологическото съоръжаване;
- да осъществи изпълнението на строежа - тогава е отговорен за осигуряване на нормативно изискващите се условия и мероприятия за безопасно и екологично изпълнение на строителството и свързаните с него приемни изпитвания и проверки;
- да договаря изпълнението само на отделни видове строителни и монтажни работи;
- да бъде кредитор и да осигурява или участва в инвестирането на строежа;
- да договаря и проектирането на строежа. Тогава той е задължен да осигури изработването на проекта от технически правоспособни лица.
Възлагането на част от функциите на инвеститора на упълномощени негови представители не означава подмяна или отстраняването му от инвестиционния процес. Напротив. Инвеститорът със собствени средства, банкови кредити и евентуално при определени условия с държавни субсидии извършва разходи за капитални вложения, т.е. той е клиентът на инвестиционния назар и потребителят на инвестиционния продукт, докато предприемачът и суиервайзерът са негови представители, които той упълномощава да поемат част от неговите задължения.
*Проектантът е технически правоспособно лице, на което се възлага изработването на проекта или на отделни негови части. Извършва следните основни дейности:
- проектира;
- прави услуги на инвеститора, например при подготовка на тръжните книжа, при провеждане на търга (вж. глава 3) и др.;
- извършва авторски надзор по време на строителството;
- може да съгласува проекта, ако това е предвидено в договора.
Голямо е значението иа авторския надзор по време на строителството. Преди започването на строителството проектантския колектив определя поименно кой /кои/ от авторите на проекта ще осъществява авторски надзор по отделните части на проекта. Авторският надзор има право да посещава обекта по всяко време; да следи за изпълнението на проекта; да дава консултации и предписания, свързани с точното прилагане на проекта; да отстранява пропуски и прави при необходимост промени в проекта и т.н. Нито една промяна, независимо по каква причина се налага, не трябва да се реализира без съгласието и разрешението на проектанта. Всички промени по проекта той отразява върху екземпляра на чертежите, с които работи строителят, но и непременно ги записва в заповедната книга на обекта.
Проектантът е отговорен за законосъобразността на прилаганите проектни решения, както и за пълнотата и приложимостта на изработения от него проект или части от проект съгласно договорените фази на проектиране. Носител е на авторски права върху изработените от него произведения съгласно Закона за авторското право.
*Строителят е юридическо или физическо лице, което възоснова на договор с инвеститора, респективно с предприемача изпълнява строежа или извършва отделни строителни и монтажни работи.
Управлението на строителството на обекта се осъществява от технически ръководител /нарича се още "началник строеж", "групов -технически ръководител", "началник обект", "ръководител на екип" и др/
*Техническият ръководител е техническо правоспособно лице, което от името на предприемача, респективно от името на строителя, осигурява техническото ръководство на изпълнението на строежа или на отделните строителни и монтажни работи. Извършва следните дейности:
- ръководи изпълнението на строителните и монтажни работи и отговаря за съответствието им с проекта и строителио-техническите норми;
- отговаря за изработването, вкл. сам изработва екзекутивната документация и другата необходима и отчетна документация по изпълнението на строежа;
- осигурява безопасното изпълнение на строежа.
Когато е необходимо за изпълнението на определени строителни и монтажни работи се назначават специализирани технически ръководители - тогава техническият ръководител на строежа координира техните дейности,
Техническият ръководител като представител на строителя, респ. на предприемача, и супервайзерът като представител на инвеститора, са главните действащи лица, които носят най-голяма отговорност за качественото реализиране на строежа.
*Доставчикът е юридическо или физическо лице, което възоснова на договор с инвеститора, респективно с предприемача, доставя технологичното съоръжение на строежа. Той може да изпълнява и предвидените във връзка с монтажа на съоръжението строителни и монтажни работи, ако те му се възложат чрез договор за доставка.
*Банките извършват финансовата и кредитната дейност по инвестициите. Те финансират и кредитират както инвеститора, така и останалите участници.
В дефинициите за проектант, супервайзер и технически ръководител участва определението
"технически правоспособно лице", т.е. лице, което има право за свободно упражняване на професията в границите на присъдената му техническа правоспособност.
Техническа правоспособност се присъжда на лица с висше или средно техническо образование и достатъчно практически опит за свободно упражняване на професията. Технически правоспособните лица подпечатват проектите, документацията от супервайзерската и контролната дейност и документацията за извършваното техническо ръководство със собствен щемпел, с което поемат отговорност за тяхната законосъобразност. Щемпелът съдържа най-малко трите имена на снециалиста, единният граждански номер и номера на удостоверението за техническа правоспособност.
Техническата правоспособност на контролните и изпълнителските кадри в строителството се присъжда от Българската строителна камара, а в областта на архитектурното проектиране - от камарата на архитектите в България.
Специалисти без присъдена техническа правоспособност, съобразно придобитата техническа квалификация с диплом за завършено средно или висше техническо образование , могат да извършват проектиране и дейност, свързана със супервайзерство или техническо ръководство при изпълнение на строежите, но само под контрола на технически правоспособен специалист.
Основните участници изпълнители на инвестиционния процес (проектант-, строител и доставчик) биват два вида: главни, или водещи [водещ проектант, главен строител, главен доставчик] и подизпълнители.
Главен участник е този, с когото инвеститорът сключва договор за извършване на съответната дейност. Той може да изпълни изцяло своите задължения "със собствени сили" (специалисти, работници, машини и т.н.). Но понякога или няма възможност, поради липса на собствени ресурси, или икономически не е изгодно да извърши всичко сам. Тогава той възлага част от своята работа на подизпълнители.
Взаимоотношенията между изпълнител и
подизпълнител са "вътрешни": Задължение на основния участник е да намери подходящ подизпълнител. Инвеститорът има право да бъде информиран с какви подизпълнители ще работи главният изпълнител и може да одобри или откаже тяхното участие. По-нататък инвеститорът не се намесва в техните вътрешни взаимоотношения, с изключение на случаите, когато някоя от страните го потьрси за разрешаване на спорни проблеми.
Два примера: Водещият проектант може да изпълни целия проект сам, но може да предостави част от него (проекта за електрическата инсталация, количествената сметка, проекта за организация на строителството и др.) на проектанти - други физически или юридически лица (проектантски бюра, фирми, дружества н др.) В този случай Водещият проектант е отговорен не само за изработената от него част, но и за правилното, цялостно и пълно комплектоване на целия проект.
Основният строител може да възложи изпълнението на някои строително-монтажни работи (монтаж на асансьорите, покривната изолация, специални облицовки и др.) или дори част (етап) от строежа на отделни, най-често специализирани в дадената дейност строителни или монтажни фирми. И в този случай той възлага, приема и заплаща работата на подизпълнителите и носи пълна отговорност за нейното качество пред инвеститора.
Освен основните участници в проектирането и строителството се включват още много специализирани държавни инстанции, които контролират, разрешават, съгласуват, утвърждават, приемат, узаконяват и т.н. (гл.1) Те се намесват, за да се спазят законовите положения относно правото на строеж, начина на застрояване, опазване на околната среда, безопасност на труда и т.н. По този начин организацията на инвестиционния процес в строителството не може да се счита за "вътрешна работа" между заинтересованите лица, тъй като проектирането и строителството трябва да се изпълнят съгласно законовите и подзаконовите разпоредби.
2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС
Няма законово утвърдена и единна за всички случаи система за разпределение на задълженията и отговорностите между участниците в проектирането и строителството. Взаимоотношенията между тях са многообразни и се обуславят от много фактори: национални и местни традиции; сложност, местоположение и стойност на строежа; опит и възможност на отделните участници; икономически интереси; ограничения в продължителността на инвестиционния процес; изисквания на инвеститора; субективни виждания и т.н.
Организацията на взаимоотношенията е много разнообразна, като всяка притежава свои специфични особености. От установилата се практика през последните няколко години в нашата страна и по данни от литературни източници [5] могат да се откроят като основни (типови) няколко начина, обособени в две групи: без предприемач и с участието на предприемач.
=Без участието на предприемач Традиционен (обикновен) начин
Представен е на фигура 2.1. Характеризира се със следните две главни особености.

фиг. 2.1. Схема на традиционния начин
- основна, водеща роля има инвеститорът. Той сам организира целия инвестиционен процес, като провежда процедури (търгове, конкурси или преговори - вж. гл.З) за намиране на главните изпълнители и сключва с тях договори за извършване на съответните дейности. Има пълните права на собственик, който е поръчал проектирането и строителството и плаща за него.
- ясно разграничени дейности (проектиране, строителство, доставка), а това означава точно разпределени права и отговорности между отделните участници.
______________________
В тази и всички следващи схеми до фиг.2.6 включително, вертикалните връзки, насочени надолу, означават подчиненост; хоризонталните -контрол; вертикалните с посока нагоре – ръководство
_______________
Предимствата на традиционния начин са в строгото разграничение на отделните функции. Притежава следните недостатъци:
- голяма продължителност на инвестиционния процес: първо проектиране, след това-строителство;
- голяма заангажираност на инвеститора;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.