Организация на строителството


Категория на документа: Литература


- документи, че са изпълнени условията за завземане на терен в случаите на отчуждаване.
В разрешението за строеж се вписват всички условия, свързани с изпълнението на строежа, включително премахването на сградите без режим на застрояване, възможността им да останат до завършване на строежа или срока на временното им запазване. Разрешението за строеж се издава за целия строеж или за определени негови етапи или части¸ които могат да се изпълняват и използват самостоятелно.
Възлагане на строителството може да стане чрез публичен търг или чрез свободно договаряне (подробно - в гл. 3).
Въз основа на издаденото разрешение за строеж длъжностното техническо лице от техническата служба на общината трасира на място строителната линия и нивото на строежа и съставя протокол с означение но регулационните и нивелетните работи. Препис от протокола се предава на инвеститора.
Оргиналите на разрешението за строеж и на протокола за строителна линия и ниво се съхраняват безсрочно в архива на техническата служба на общината, която ги е издала.
За започване иа строителството разчистването, предаването и освобождаването на терена се извършват от или за сметка иа инвеститора. Инвеститорът 'трябва да уведоми съответната районна инспекция за държавен териториалноустройствеи и строителен контрол и техническата служба на общината за започване на строителството.
Основно строителство (изпълнение на строителството]
Обхваща изпълнението на предвидените в проекта строително-монтажи и работи. а при обектите с производствено предназначение. - монтажа иа технологичното им обзавеждане. Извършва се в съответствие с договорите за възлагане на строителството /пo-подробно гл. 4/ И за Възлагане на монтажа на обурудването Това е най-продължителната по време фаза на инвестиционния Процес, чието времетраене зависи както от вида, обема и сложността на обекта, така и от приетата организация на строителството, т.е. от вида на инвестиционния контракт /гл.2/, от броя, вида и възможностите на съответните фирми-изпълнители, от използваните методи на организация /гл,7/, от ефективността на управлението на строителството на обекта /гл.10/ и т.н. За неговата реализация се разработват проекти за организация на строителството /гл. 5/.
По време на строителството се упражнява контрол от страна на инвеститора [инвеститорски контрол]; проектанта (авторски надзор); техническа служба на общината - за спазване на строителната линия, "ниво цокъл" и "ниво корниз" преди да продължи изпълнението на последващите ги строителни и монтажни работи; държавната инспекция за териториално устройствеи и строителен контрол [ДИТСК] - по отношение на законосъобразността и от други държавни и общински контролни органи, които осъществяват специализиран контрол в границите на предоставените им компетенции със закон или подзаконов нормативен акт.
По време на строителството се правят лабораторни и други изпитвания за доказване на качеството на влаганите материали, изделия, конструкции, заготовки и др. Ако е необходимо, се извършват геоложки и сондажни проучвания, експертизи и др.
При строежи, в които се монтират машини, съоръжения и др., се правят:
- единични изпитвания, които включват изпитване на якост и плътност на системите от апарати, съдове, тръбопроводи, кабели и др.; лабораторни проверки на електрическите уреди; измервания за радиационна безопасност и защита от вредни полета, лъчения и др.; единични изпитвания на двигатели и работни машини на празен ход или под товар;
- комплексни изпитвания на монтираните и изпитани по единично машини, съоръжения и др., за да се установи годността на агрегатите, цеховете, лабораториите, машинните зали и др. преди тяхната 72-часова проба при експлоатационни условия;
На всеки строеж се води заповедна книга (може да бъдат и няколко), съответно прошнорована, прономерована и заверена с подпис и печат на ДИТСК. В тази книга се записват резултатите от всички проверки и необходимите предписания, т.е. всички "заповеди" на лицата, осъществили съответния вид контрол. Тази заповедна книга е основен документ, който заедно с дневниците за изпълнение на специалните работи, лабораторните документи, сертификатите за вложените материали, актовете за закрити видове работи и за единични и комплексни изпитвания, протоколите за извършените проучвания и т.н. представляват "историята на строителството" и доказателство за неговата реализация в съответствие с проекта и всички допълнителни изисквания.
След завършване на строителството приемането на строежа се осъществява на няколко етапа [12]:
а) първи етап - между инвеститор и строител се подписва АКТ образец 15, с който се установява годността за приемаме на строежа или част (етап) от него. Чрез този акт инвеститорът приема, че главният изпълнител е изпълнил строежа съгласно сключения договор и ако има неизвършени или незавършени работи, както и за поправяне на установени недостатъци, се определят срокове за извършването им.
б) втори етап - завършените строежи се приемат от:
- държавни приемателни комисии, назначавани от органите на ДИТСК - за всички строежи с производствено предназначение и за строежи с непроизводствено предназначение, представляващи жилищни сгради с над 6 бр. жилища, или други строежи с над 500 m2 разгъната застроена площ (чл.6 на Наредба №6 [12]);
- приемателни комисии, назначавани от кмета на общината - за всички останали строежи.
Приемателната комисия установява изпълнението на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти и действащите разпоредби и стандарти по проектирането, строителството, хигиената, безопасноста на труда, противопожарната охрана, опазването на околната среда и др. и установява годността на строежа за ползването му по предназначение. Правят се 72-часови проби при експлоатационни условия - провежда се съобразно приетия режим на работно време в пълно съответствие с изготвената за целта програма за провеждане на пробата. Възоснова на огледа на строежа, направените измервания и др. и съгласно представените документи и разискванията на нейните заседания се съставя ПРОТОКОЛ образец 16 за установяване годността за ползване на строежа. Възможни са две алтернативни решения на приемателната комисия в този протокол:
- приема строежа или съставните части (етапи) от него и предлага издаването на разрешение за ползване на строежа. Определя сроковете за отстраняване на незавършени, недовършени работи и на недостатъци по изпълненте видове работи по приложен списък и при необходимост предписва изпълнението на допълнителни работи в определени срокове;
- отказва приемането на строежа и обявява акт обр.15 за недействителен. Това може да се случи, когато работите не са изпълнени съгласно проектите и нормативните разпоредби, поради което строежът неможе да изпълнява предназначението си; има лошо изпълнени работи, които увреждат сигурността и дълготрайността на обекта и пречат на безопасното му ползване и опазване на околната среда, не са представени необходимите документи на комисията; не са спазени изискванията на Наредба №6 [12]. В протокола се предписва да се изпълнят допълнителните видове работи или ограничения като условие за приемане на строежа.
в) трети етап - след отстранявана на недостатъците, посочени в протокола на приемателната комисия, между инвеститора (собственика) и изпълнителя се подписва АКТ образец 17, с който се установява изпълнението на решенията на приемателната комисия.
въвеждане на строежа в експлоатация
Разрешението за ползване е документ, с който се удостоверява закоността на използвания строеж по предназначението му. Издава се от Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол (ДИТСК) или от съответната общинска администрации (община) въз основа на Протокол обр.16 на приемателната комисия. Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да е издадено разрешение за ползването им от съответните органи.
Строежите, за които е издадено разрешение за ползване, се регистрират в общината.
В зависимост от вида, големината и спецификата на строежа, проектните предписания и след разрешение на органите на ДИТСК, след предаването на строежа може да последва период на пробна експлоатация. През този период се осигурява възможност за настройка на технологичното съоръжаване до достигане на проектните експлоатационни показатели и за провеждане на свързаните с това допълнителни приемни изпитания. През периода на пробна експлоатация строителят контролира ползването и поддържането на строежа и във възможно най-кратки срокове отстранява откритите недостатъци. Пробната експлоатация завършва със съставяне на констативен акт за успешно проведена пробна експлоатация на стоежа.
-Гаранционцият срок е период, установен с договора за строителство, през който строителят носи отговорност за възникнали по негова вина недостатъци в строителните и монтажните работи и които той отстранява за своя сметка. Гаранционните срокове текат от:
- датата за издаване на разрешение за ползване на строежа, ако в Протокол 16 на приемателната комисия не е имало забележки за отстраняване на недостатьци;
- датата на подписване на акт образец 17. Минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съгласно Наредба №6, са различни за отделните видова работи. Например, за всички видове конструкции на сгради и съоръжения, вкл. и земната им основа - 10 год.; за хидроизолационни и киселиноустойчиви работи - 5 год.; за довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски, и др.) - 1 год.; за огнеупорни зидарии - 6 месеца; за външни водопроводи, канализация, газопроводи, електропроводи и топлопроводи - 2 год.; за пътища и железопътни линии - 2 години и т.н.
глава втора
УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В
СТРОИТЕЛСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ
2.1. УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО
Основните участници са: инвеститор, проектант, строител, доставчик и банка.
Инвеститорът е юридическо или физическо лице, т.е. българска или чуждестранна фирма, ведомство, община, асоциация, физически лица и др., което осъществява в свой интерес или в интерес на държавата и общините строителна инициатива.
*Инвеститорът е основната, водеща фигура. Той организира ръководи и финансира инвестиционнен процес, а след неговото завършване - става собственик и "експлоатира" обекта:
- взема самостоятелно решение за проучване на строежа; извършва сам или възлага свързаните с инвестиционния процес дейности, включително и своите функции, на други участници;
- изпълнява инвеститорски контрол по време на строителството;
- плаща (финансира) със собствени средства или кредит от банката всички дейности на инвестиционния процес;
- въвежда обекта в действие и осигурява използването му.
Инвеститорът може да предостави част от своите права и задължения на допълнителни участници - супервайзер и предприемач.
*Суперпайзерът е технически правоспособно лице, което възоснова на договор с инвеститора от негово име осъществява постоянен инвеститорски контрол върху изпълнението на строителството. Извършва следните дейности:
- приема протокола за строителна линия и ниво, приема трасираната строителна линия и от името на инвеститора разрешава започването на строежа;
- контролира разрушаването на съществуващи сгради и разчистването на строителната площадка;
- контролира изпълнението и приема по количество и качество извършените строителни и монтажни работи, вкл. качеството и количеството на влаганите строителни материали и изделия, и разрешава започването на последващите ги работи;
- съгласувано с проектанта разрешава допустими промени на проекта и замени на строителни изделия и материали;
- контролира и приема резултатите от изпитванията на строителните конструкции, машините, съоръженията и инсталациите, за които се изисква нормативен акт;
- разрешава частичните плащания за действително извършените строителни и монтажни работи.
В зависимост от вида, спецификата и предназначението на строежа инвеститорът може да назначи супервайзери за изпълнението на отделни видове работи (архитектурни работи, строителни конструкции, монтаж на машини и съоръжения, инсталационни работи и д.р.
В нашето строителство се налага наименовнието "супервайзер", докато в чужбина това лице се наричат "инженер" [21], "архитект" [5], "рсзидент-инженер" [13] и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.