Организация на строителството


Категория на документа: Литература


- археологически проучвания;

фиг. 1.3. Разширена схема на организацията на проектирането и строителството

- научноприложни и други изследвания, свързани с изясняване на строителното намерение и ползването на строежа.
Извършват се от инвеститора' или от проектанта или колсултантска фирма чрез договор по поръчка от инвеститора. Инвеститорът може да обяви конкурс за разработване на преднроектните проучвания.
_____________
' Участниците в инвестиционния процес в строителството се разглеждат в глава 2.
_________________
Заданието за проектиране отразява изискванията на инвеститора към строежа и изработването на проекта. Към него се прилагат необходимите за изработване на проекта изходни данни, документи и документации. Например: съгласие от съответните общини за изграждането на обекта, разрешение за ползване на вода, енергия, трудови И Други ресурси, архитектурно-градоустройствен и и екологически изисквания, комуникационни подходи и Други съгласувателни и рнзрешителени документи, необходими за експлоатацията на обекта, както и за териториалното му разположение.
Заданието за проектирано се изготвя от инвеститора. То е неговата поръчка към проектанта на строежа. Колкото по-ясна, подробна И пълна е тази поръчка, толкова по-безпроблемно ще протече проектирането.
Проектите могат да се изработват в следните фази: идеен проект, технически проект, работен проект.
С идейния проект се определят основните проектни решения: архитектурни, конструктивни, строителни, инсталационни, технологични и др. в зависимост от вида и спецификацията на строежа. Отделните решения се обосновават чрез;
- вариантност. За особено сложните проблеми и за случаите, в които самият инвеститор при изготвяне на заданието за проектиране не си е изяснил съвсем точно своето искане, се препоръчва многовариантност (повече от два варианта) на решенията - направените допълнителни разходи ще се компенсират и изплатят няколкократно от сравнително ранното (в първата фаза на проектирането) изясняване на проблемите;
- технико-икономически и други показатели;
ориентировъчна цена, определена по уедрени показатели (Примерно, при жилищни сгради - чрез "големината" на строежа, изразена в м2 и уедрена цена на 1 м2 застроена или разгъната площ, при линейни обекти -чрез дължината на строежа и уедрена цена на 1 m или 1_km)
Техническият проект се характеризира със следните особености:
- с него се изясняват конкретните архитектурни, конструктивни, строителни-, инсталационни, технологични, благоустройствени, екологични, организационни по отношение на строителството п др. проектни решения в степен, осигуряваща възможност за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи; съдържа количествена сметка на основните строително-монтажни работи на строежа;
- може да се разработва по подобекти и по етапи, за които се издава разрешение за ползване преди окончателното завършване на целия строеж.
С работния проект се определя конкретното и еднозначно изпълнение на отделните видове строителни и монтажни работи и на строежа като цяло и се осигурява възможност за технологичност при изпълнението и подробно отчитано на всички предвидени работи. Когато се предхожда от проект в предходна фаза, с него се допълва и конкретизира предходната фаза и се изработват необходимите детайли. Когато не се предхожда от технически проект, с него се изясняват всички конкретни проектни решения и се изработват необходимите детайли и сметна документация.
Както се вижда, проектирането на строежите се извършва в определена последователност, преминавайки през отделни фази, спазвайки принципа "от общото към частното": Във всяка фаза проектираното завършва с определена представа за строежа - в началото най-обща, като във всеки следваш, проект тази представа се детайлпзира, обогатява н доуточнява до достигането на конкретната "'точка" - кота и размер на всеки отделен елемент.
В колко фази и варианти ще се осъществи проектирането зависи от желанието и възможностите на инвеститора. Негово право е да прецени в съответствие с вида, големината, сложността и спецификата на съответния строеж и вземе съответно решение така, че строителната инициатива да се осъществи успешно.
Когато проектирането е в повече от една фаза, всяка предходна фаза е основа за изработването на последващата възложена фаза на проектирането.
Екзекутивната документация отразява действително извършените строителни и монтажни работи. Състои се от проекта, по който е изпълнено строителството, като върху неговите чертежи по подходящ начн са отбелязани всички наложили се промени и отклонения от предварителния замисъл; заповедната книга, дневници и всички документи, отразяващи инвестицията на строителството (вж. стр. ). Осигурява се от техническия ръководител и се заверява от супервайзера, респективно от техническата служба на общината - за строежи, на които не се назначават супервайзери. (вж. гл.2)
Допълнителни процедури
Издаване на скица (нарича се още "виза за проектиране") - извадка от действуващия подробен устройствен план. Съдържа трасировъчни данни и означения на наличните заверени строежи в парцела и в съседство с него, както и начина на застрояване съобразно действащия подробен устройствен план, Издава се от главния архитект на общината. По негова преценка към скицата могат да се прилагат специфични архитектурно-градоустройствени, екологични, инфраструктурни и други изисквания.
Възлагане на проектирането
Начинът на възлагане на проектирането се решава от инвеститора. То може да стане чрез конкурс или чрез свободно договаряне (по-подробно в гл. 3).
Съгласуване на проектите
Съгласуват се само проектите, въз основа на които се издава разрешение за строеж. Главният архитект на общината, още с издаването на скицата определя в зависимост от вида, големината, сложността и спецификата на строежа, с кои органи трябва задължително да се съгласува проектът,. Това са: органите по опазване на околната среда, на санитарния контрол, на противопожарната защита и др., специализирани органи по земеползването в Министерството на земеделието, по опазване на културни-историческото наследство на Министерството на културата, по организация и безопасност на движението на Министерството на транспорта и на Министерството на вътрешните работи и др. специализирани органи, които са оправомощени с нормативен акт да съгласуват проектите на отделните видове строежи.
Съгласуването на строежите се осигурява от инвеститора, но може да бъде извършено и от Проектанта, ако в Договора за проучване и проектиране е записано като негово задължение.
Държавна експертиза на проектите
На държавна експертиза се подлагат проектите на стойност над 10 млн. лв., финансирани от бюджета на държавата и общините, или от фирми, дружества и предприятия с над 50% държавно участие.
Държавната експертиза на проектите за строежи от национално значение се извършва от Висшия експертен съвет при Министерството на териториалното развитие и строителството, на тези от общинско, респективно от областно значение - от експертния съвет на съответната община или областна администрация. На каква държавна експертиза ще бъде подложен проектът решава главният архитект на общината при издаването на скицата.
Извършването на държавна експертиза се осигурява и заплаща от инвеститора.
Утвърждаване на_проектите
Проектите, въз основа на които ще се издава разрешение за строеж, се утвърждават от главния архитект на общината. Утвърждаването се извършва въз основа на:
- най-малко три копия от проекта, който съдържа най-малко архитектурна част, конструктивна част на проектите за сгради и съоръжения, както и инсталационните проектни части, без които строежът не може да се ползва по предназначение;
- документи за оценка на проекта, удостоверяващи извършвеното съгласуване на проекта;
- заключение от държавата експертиза, ако се е изисквала за съответния проект;
- проверка за съответствие на проекта с действащия устройствен план, издадената скица за проектиране и нормите за застрояване.
- други допълнителни документи, строителни книжа и процедури - по съображения на главния архитект на общината.
В утвърденият проект се подпечатват всички части по проекта, в т.ч. текстовите разработки, чертежите и изчисленията.
1.3. СТРОИТЕЛСТВО
Строителството и съпътстващите го процедури са представени на разширената схема на фиг. 1.3. В нея могат да се разграничат условно три периода: подготовка, основно строителство и въвеждане на строежи в експлоатация.
Подготовка на строителството
Строежи на територията на страната се извършват след получаване на разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора от кмета на общината или от овластенено от него техническо длъжностно лице. Издава се възоснова на заявление от инвеститора, придружено със следните документи:
- документи за собственост или съответен документ за учредено право на строеж;
- копие от издадената скица-изадка от действащия подробен устройствеп план въз основа на които е изработен проектът на строежа;
-технически или работен проект на строежа;
- разрешение от съответната служба за ползване на вода, за заустване на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, топлинна енергия, газ, съобщителни средства и др. в зависимост от вида и спецификата на строежа;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.