Организация на строителството


Категория на документа: Литература


Последният нормативен документ, който третира този въпрос, е Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес, приета с постановление 64 на МС от 1987 год. (ДВ бр. 16/26.02.1988г.), изменена и допълнена с постановление 17 от 1990 год. (ДВ бр. 23/23.03.1990г.) [11].
Постановление 39 на МС от 06.03.1991 год, отмени редица нормативни документи, в т.ч. и цитираната Наредба. Ново нормативно решение на този въпрос все още няма - през месец декември 1992 г. бе разработен основен вариант на Проектозакон за строителството [3], който до този момент не е разглеждан в Пленарната зала на Народното събрание. Логичен е въпросът: Каква е организацията на инвестиционния процес в строителството в настоящия момент и по какъв механизъм се осъществява той? Тук се разглеждат и двата начина на организация на инвестиционния процес - единят, съответстващ на отменената Наредба, и другият - на Проектозакона. Предлагат се и двата по следните съображения:
а) макар и отменена, Наредбата все още се използва по редица причини: има много строежи (строителни обекти), чийто инвестиционен процес е започнал по тази наредба и е естествено да продължи по нея; участниците в тези дейности добре я познават, свикнали са да работят по пея и тя отговаря на техните виждания по този въпрос; няма друга нормативна наредба, а тази въпреки че е отменена, не е забранена.
_____________________________
`В Проектозакона "строежът е продукт на реализиран или реализираш, се проект, получен в резултат на съвкупните дейности за материализиране на инвестиции в строителството".
В съответствие с това определение са изредени "обектите", които се наричат строежи - списъкът съвпада напълно с този, който е публикуван към допълнителните разпоредби в Наредба №6 [12]. В лекциите освен "строеж" се използват и понятията "строителен обект" и "обект", чийто смисъл е почти същият, но са получили широка популярност в литературата и строителната практика.
____________________________
б) макар и непубликуван, Проектозаконът се прилага при нови строежи по много причини: той отразява в значителна степен опита на западните страни и може би много наши фирми, работили на задгранични обекти прилагат този чужд опит, без да знаят, че така е предвидено в Проектозакона за строителството; чуждестранните инвеститори организират проектирането и строителството на строежите но начина, по който работят в своята страна - с това те не нарушават нашето законодателство по този въпрос, тъй като в момента такова липсва; много от постановките, залегнали в Наредба No.6 на Министерството на териториалното развитие и строителството от 15.03.1993г. (ДВ. бр. 28 от 1993 год.) [12] са взаимствани от този Проектозакон, така че чрез Наредбата те са получили популярност; много фирми cа успели да се снабдят с този непубликуван Проектозакон.
в) за да могат двете структури да бъдат сравнени помежду си.
В отменената Наредба
- инвестиционният процес е разделен на два основни етапа: Инвестиционно проучване и капитално строителство (фиг1.1а). Инвестиционното проучване има две фази: предпроектни проучвания (ППП) и технически проект (ТП). Капиталното строителство включва четири фази: работно проектиране (РП) изпълнение на строително-моптажни работи (строителство), доставка на машините и съоръженията (за производствено обзавеждане на обекта) и въвеждане на обекта в действие и достигане на проектната мощност;
- липсва ясно разграничаване между основните дейности - проучване, проектиране и строителство: проучването и проектирането се ражглеждат като общ комплекс в етапа на инвесиционното проучване, работното проектиране е съвместимо по време със строителството;
- предпроектните проучвания доказват ефективността и целесъобразността на инвестициите, но и определят основните решения, които се разработват вариантно за целия обект или за отделни негови проблеми и определят стойността на строежа по уедрени натурални показатели;

фиг. 1.1 Схема на инвестиционния процес в строителството
съгласно отменената Наредба
за взаимоотношенията в инвестиционния процес
а) - съдържание на инвестиционния процес
б) - разположение на отделните фази във времето.
- съдържанието и обхватът на Предпроектните проучвания /ППП/ и Техническия проект /ТП/ се определят в зависимост от вида и характера на изгражданите обекти: за обекти с производствено предназначение в ППП задължително се разработват 10 основни части /една от тях се отнася за организация на строителството и се нарича "Проект на график за сроковете и условията на изграждане, етапността и въвеждането на обектите в действие"/, в ТП - примерният обхват съдържа 17 части; за обекти с извън производствено предназначение - съответно в ППП 4 части и в ТП - 16/ тук частта за организация на строителството се нарича "Комплексен график за сроковете и условията на изпълнение на строителството;
- инвестиционният процес започва с изготвено от инвеститора Задание за проектиране, възоснова на което се разработват ППП,
На фиг. 1,1.б е представена схема за разположението на отделните етапи и фази във времето. Схемата е безмащбна, но тя изразява следното положение:
- започва се с предпроектните проучвания. След тяхното цялостно завършване и приемане следва разработването на техническия проект. С неговото завършване приключва инвестиционното проучване. При липса на средства или по редица други причини, инвестиционният процес може да спре до тук - по такъв начин първият етап ясно се разграничава от следващия;
- капиталното строителство започва с откриване на финансирането на обекта;
- работният проект е включен в етапа "Капитално строителство", докато в по-старите нормативни постановки с него завършваше първият етап. Това изменение е било предизвикано от констатацията, че работното проектиране изразходва огромен по обем, стойност и време висококвалифициран проектантски труд, който "отива на вятъра" при положение, че няма средства за построяване на обекта;
- могат едновременно да се изпълняват първите три фази: работен проект, строителство и доставка на машини и съоръжения. Това може да изглежда нелогично, но трябва да се има предвид, че всяко строителство започва с подготвителен период. В зависимост от обекта продължава различно време, но в него може да се вмести частта от работното проектиране, достатъчна за начало на основното строителство. Доставката на машини и съоръжения също се извършва едновременно с работното проектиране и строителството. По този начин се получава синхрон между проектиране и изпълнение, тъй като работният проект се съобразява с параметрите и габаритите на вече договорени машини и съоръжения.
Естествено, не всички обекти "минават" през всичките етапи и фази на инвестиционния процес. Например, сградите, които нямат производствено обзавеждане, нямат и фазата "доставка на машини и съоръжения"; обектите с непроизводствено предназначение приключват инвестиционния процес с предаването на обекта; жилищните сгради, особено изпълняваните по типови проекти, имат само две фази: предпроектни проучвания, за да се определи мястото, етажността и размерите- на обекта и работно проектиране за приспособяване на типовия проект към конкретните условия на строителството.
На фиг. 1.2 е представена принципна схема на организацията на проектирането и строителството съгласно Проектозакона'. На пръв поглед разликата между двете организационни структури се състои в допълнително прибавеният идеен проект към втората структура. Това не бива да ни заблуждава, тъй като разликите са другаде.
В Проектозакона
- няма ясно разграничаване на отделни етапи, но отделноте дейости са обособени както по време, така и по съдържание в отделните фази: в Проектните проучвания се извършва чисто проучване, идейният проект определя основните проектни решения чрез тяхното вариантно разработване и сметна документация по уедрени показатели, строителството започва след цялостното приключване на съответната фаза от проектирането;
* В Проектозакона понятието "инвестиционнен процес" не се използва - заменено е с "проектиране и строителство".
- не се предвижда нито задължителен, нито примерен обхват на отделните проектни фази;
- Предпроектните проучвания предшестват Заданието за проектиране, нещо повече - те се правят имено във връзка с неговото съставяне;,

фиг. 1.2 Схема на организацията ма проектирането и строителството съгласно Проектозакона
- допуска се обединяване, съвместяване или неизпълнение на отделните фази на проекта или на част от него.
Естествено въпросът: Дали Проектозаконът ще се приеме в този вид или в новия Закон за строителството постановките ще бъдат други? В момента никой не знае отговора на този въпрос. Но това не е фатално.
Може би нов нормативен документ по тези въпроси дори не е нужен, тъй като чрез свободното договаряне се дава право на избор на страните, участнички в проектираното и строителството, да решат етапите и фазите на инвестиционния процес. Едно обаче трябва да остане като неизменено задължение проектирането и строителството да се организират по начин, който да гарантира най-доброто проучване, проектиране1 и изпълнение на строежите. Икономисването на някоя проектна фаза или част от нея не бива да е за сметка на качеството на проекта. Не трябва също да се забравя, че в нашата страна относителният дял на проучвателните и проектни работи в общата стойност на строежа е сравнително нисък - 4-5%, докато в напредналите страни той е около 8-10%, а в някои случаи - до 12%. (Увеличените разходи са за сметка на по-големия брой варианти и комплексните технико-иконкомически обосновки на проектните решения, както и в по-доброто заплащане на труда на проектанта - нещо, което в нашата страна трябва задължително да се възприеме, за да се отдаде дължимата тяжест и признание на този високо интелектуален и творчески труд.
По-нататък разглеждаме проектирането и строителството съгласно постановките в Проектозакона. Основание за това ни дават обнародваните в Държавен вестник нормативни документи [6, 9, 4], в които нещата са регламентирани по същия или подобен начин, както и разширяващата се в момента практика по тяхното прилагане. Правя уговорката, че е възможно някои постановки след приемането на Закона за строителството да бъдат третирани по друг начин и тази част от учебника да бъде валидна само за този проходен период, и който има обменена, но няма нова Наредба за взаимоотношенията в инвестиционния процес. Едновременно с това подчертавам, че с изключение на фазите на проектирането, разглежданите по-нататък "съпътващи процедури" на проектирането и строителството са валидни и сега и се изпълняват съгласно действащите в момента нормативни документи.
1.2 ПРОЕКТИРАНЕ
На фиг.1.3 е представена разширена схема на организацията на инвестиционния процес в строителството. Съставена е възоснова на Проектозакона за строителството [3] и действащите в момента Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ) [4| и Правилника за прилагането му [J4|, Наредба №6 за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България [12], Наредбата за конкурсите по проектирането [10], Наредба №1 за провеждане на търгове в строителството [9], Тъй като в проектозакона никъде не се споменава терминът "инвестиционен процес", а се пише за "проектиране и строителство" по-нататък в изложението се избягва названието "инвестиционен процес".
В схемата строителната инициатива не напразно е изнесена извън проектирането и строителството - тя ги предхожда по време и не се отнася към разглежданите дейности. Поражда се от интересите на собствениците на имотите или от обществената необходимост за изграждане на строежите. Осъществява се в съответствие с нормите за застрояване и предвижданията на действащия подробен устройствен план за застрояване на съответната територия.
Проектни документации
проектни документации за строежите са предпроектните проучвания, заданията за проектиране, проектите и екзекутивната документация.
Предпроекните проучвания се правят във връзка със съставяне на задание за проектиране. Включват:

- технико-икономическа обосновка на строителното намерение;
- проучвания за месторазположението на обекта, начина и условията на застрояване в съответствие с предвижданията на действуващите подробни устройствени планове;
- екологични оценки за въздействието на строежа върху околната среда;
- геоложки, хидрогеоложки и други инженерни
проучвания;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организация на строителството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.