Образите на Дон Кихот и Санчо Панса


Категория на документа: Литература


 Образите на Дон Кихот и Санчо Панса

Дон Кихот е издънка на разорената и обедняла хидалгия.Побъркан от четене на рицарски романи,той става странствуващ рицар,като си поставя за цел да помага на слабите и угнетените.Отзивчив,състрадателен,ръково-
ден от благородни пориви,той се притичва на помощ на овчарчето,застава срещу господаря му,който го бие,иска от него да го пусне и да обещае,че ще му заплати за времето,през което то е пасло стадото му.Дон Кихот си отминава доволен и щастлив,че е извършил добро дело.Вятърните мелни-
ци за него са зли великани и той се чувства призван да избави света от техните злодеяния.В борбата със злото рицарят проявява изключителна смелост,решителност и мъжество.Трудностите и неуспехите не ги сломя-
ват.Той е оптимист,уверен в тържеството на своя висок идеал.Бедният хи-
далго изцяло е обхванат от мисълта да служи на другите,на унижените и на
онеправданите,да облекчава техните страдания.Защитник на потиснатите,
Дон Кихот израства в благороден хуманист,обвеян от най-прогресивни идеи на времето.Рицарят действа напълно безкористно.Той е скромен,не
жадува за материално облагодетелстване,нито за слава.А това го право независим.Свободата той цени по-високо от всичко.Когато напускат за-
мъка на херцога,Дон Кихот казва на оръженосеца си:"Свободата,Санчо,
е най-скъпоценното благо,което небето е дарило на човека."В това и други изказвания,както и в редица постъпки на Дон Кихот(защитата на овчарче-
то,помиряването на две враждуващи села,съветите към Санчо и много дру-
ги негови прояви)се долавят хуманистичните идеи на Възраждането.Поло-
жителните качества на Дон Кихот обаче се съчетават с противоположни черти,които правят образа му карикатурен.Той се вдъхновява от възвише-
ни стремежи,но е безумец.Жадува да помага на хората,а им причинява не-
щастия.Образът му е двойнствен.Той е носител на отживели феодални схващания и на нови хуманистични идеали.Всеки път,когато се сблъска с действителността,побърканият хидалго върши безразсъдни постъпки.Ста-
дата овци му се привиждат като вражески войски и той встъпва в бой с тях.
Окованите каторжници за него са невинни и нещастни люде,които биват водени там,където не желаят да отидат,затова рицарят ги освобождава.По-
Ради безумието си Дон Кихот не познава живота,не вижда действително-
стта в нейния истински вид,гледа на нея през очите на миналото,затова по-
нася неуспехи и побоища.Най-трагичното в образа на Дон Кихот е това,че
тръгва да служи на обществото с благородни намерения,но с остарели сре-
дства,което го превръща в жалка карикатура.Безумието на рицаря дава въз-
можност на Сервантес обективно да осмее и отрече отживелиците на рица-
рската идеология и заблудите на хидалгията.
Санчо Панса в много отношения е контрастен образ на Дон Кихот.Контра-
стът започва от тяхната външност.Дон Кихот е висок,сух,измъчен от дено-
нощни бдения,същински призрак,а Санчо Панса е нисък,пълен,с голям корем.Контрастни са и накои техни вътрешни качества.Докато Дон Кихот
живее със своя идеал и непрестанно мисли как да помага на другите,на страдащите,Санчо е практичен,живее с реалното,грижи се за себе си,стре-
ми се да осигури материалното си съществуване.В това се долавя въздей-
ствие на буржоазни собственически стремежи.Съгласява се да стане оръ-
женосец на Дон Кихот,но срещу обещание да го назначи за губернатор на някои от островите,които ще завоюва.Той се старае да си угоди,да се наяде и наспи.Дон Кихот стоически понася лишения,неуспехи,побоища,а Санчо
шумно проклина съдбата си всеки път,когато пострада.Различията между
себе си и Санчо забелязва и Дон Кихот.Той казва на оръженосеца си:"Аз стоя буден-ти хъркаш,аз плача-ти пееш,аз изнемогвам от въздържание,а ти
в това време се наяждаш така,че сетне едвам дишаш."Дон Кихот е мечта-
тел,фантазьор,а Санчо-реалист,който вижда действителността такава,ка-
квато е,и се опитва да предотврати лудориите на рицаря,но не успява.Чо-
век със здрав разум и добро сърце,човек от народа,който често си служи с пословици-израз на народната мъдрост.Освен това той се отличава и с тън-
ка хитрост.Двамата герои имат и редица еднакви черти.Като Дон Кихот и
Санчо е добродушен,наивен,податлив на въздействие.Той също е жертва на рицарските илюзии,увлича се от жаждата за приключения и толкова привиква с тях,че му е трудно да се откаже,дори когато Дон Кихот се изба-
вя от безумието си.Санчо също притежава черти на миналото,на типичния феодален селянин с неговата покорност пред господаря.И двамата прина-
длежат на миналото.Но са облъхнати от идеите на хуманизма и това внася сила и обаяние в образите на двамата герои.
Образите на Дон Кихот и Санчо Панса търпят развитие.Към края на рома-
на Дон Кихот осъзнава заблудите си.Под влияние на своя господар и на живота Санчо също се променя."И най-песъчливата и неплодородна почва,
щом се разработва постоянно,дава най-после добра жътва"-говори той за себе си.Санчо Панса усвоява много от положителните черти на Дон Кихот.
Това проличава най-добре,когато бива назначен за губернатор на мнимия
остров.Санчо се проявява като мъдър,справедлив управител,който се ръко-
води от желанието да бъде полезен за обществото,работи честно,безкори-
стно и сам се отказва от високата длъжност,понеже схваща,че е неподгот-
вен за нея.Когато напуска губернаторството той казва:"Напущам губерна-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образите на Дон Кихот и Санчо Панса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.