Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст


Категория на документа: Литература


Великотърновски университет
"Св.Св.Кирил и Методий"

Педагогически факултет

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ: МИТ,РЕЛИГИЯ И ФОЛКЛОР И ИЗКУСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ

РЕФЕРАТ

Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст

Разработил: Полина Цанева Проверил:проф. д-р Божидар Ангелов
Специалност: ПНУП
I курс, Фак.№653

Велико Търново 2013г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Запознаване на децата с българския фолклор.
2. Фолклорната музика в различните възрастови групи.
3. Народните песни като средство за възпитание.
4. Фолклорните празници като средство за възпитание.
5. Красотата в българското народно творчество.
6. Заключение.

Практическото запознаване на децата с българския фолклор, с неговата специфика, красота и многообразие на музиката и мястото и в живота на хората, ги приближава до корена им. То цели възпитаването на траен интерес и емоционална отзивчивост към българското народно творчество, което да съдейства за осъществяване задачите на естетическото, нравственото, патриотичното възпитание на децата още от най-ранна възраст и формира у тях умения и навици, чрез които те стават съпричастни към българските традиции и култура, възпитава у тях любов и уважение към родния фолклор.

Запознавайки се с българските народни традиции, децата на възраст от 3-7 години по естествен начин ще могат да се самоидентифицират с българския етнос. Така те ще стъпят върху една основа за своята позиция към света - представата за единение с народа, към който принадлежат.

Фолклорът днес има някои особености - той въздейства като струна в душата на всяко дете; събужда у него цялата гама от чувства - нравствени и естетически, че е българин; води до естетическа наслада.

Българският фолклор е ценен източник за първи музикални впечатления. В репертоара за слушане на музика влизат много народни песни, припявания, хора и хороводи, ръченици и други, в чиито прости и изразителни мелодии, са предадени близки за децата образи, събития, настроения и предизвикват у тях положителни емоции още от най-ранна възраст. Музиката предизвиква и задълбочава интересите на детето, разнообразява и прави вълнуващи неговите впечатления за обектите и явленията от заобикалящата го среда и е оптимално условие за умственото развитие и възпитание на детето, изостря наблюдателността, задържа вниманието, обогатява представите, отключва говорната активност, събужда въображението, активира мисленето.

В детската градина децата се запознават с достъпни за тях художествени образци от съвременна, класическа и народна музика. Те слушат предимно вокални произведения, чиито словесен текст улеснява възприемането на музиката. Това са песните, които в последствие се разучават.

Българският музикален фолклор служи като проводник за изява на естетическото начало във всички сфери на живота, изостря естетическата възприемчивост към света, формира емоционално - оценъчно отношение към красивото в живота, поражда естетическа активност у децата в предучилищна възраст.

В резултат на емоционалното съпреживяване се развива музикално-художественото мислене, детето се приобщава към света на околните, полагат се основите на хуманизма в нравствения му облик. Преживяната образност на музиката по - бързо социализира личността, приобщава я към света на човешките ценности и добродетели, провокира творческата и природа и потенциал.

Българският музикален фолклор служи и като начин за естетическо самоопознаване на личността на детето и евристично разкриване на духовни ценности.

За получаване на по - добри резултати при приучването на децата да възприемат фолклорната музика, трябва да се спазва определена последователност при усложняването на задачите в различните възрастови групи:
При първа група:
1. Да се възпитава желание за слушане на българската фолклорна музика и емоционална отзивчивост.
2. Да се формира музикално внимание, да изслушват докрай музикалните произведения.
3. Да се насочват към спецификата на народните песни и към тяхното съдържание и характер.
4. Да стимулират децата да реагират с движения/потропване, подрусване/ при леки и весели песнички и народни хора.
5. Да се развива музикалната памет с насочост към народната музика, да разпознават слушани произведения.
При втора група:
1. Да се възпитава интерес и любов към българския фолклор.
2. Да се обогатяват музикалните впечатления на децата, да се натрупват музикално - слухови представи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мястото на българския музикален фолклор във възпитанието на децата от предучилищна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.