Лекция по ЛТЗ - произход на жанровете


Категория на документа: Литература


3. Произход на жанровете-първата гледна точка е свързана с архитипа като основност на възникване на жанра. Това са макромотиви, които се превръщат в структурно ядро на жанровете. Руския учен Михаил Бахтин представя мотива за пътя и пътуването като основа на следните жанрове- античен приключенски роман за подвизите на Александър Македонски ; рицарски роман от 12 век ; исторически роман от началото на 19 век.
-антропологична структура на жанра- гледище, според което възникването на жанровете се обяснява чрез устойчиви човешки нагласи и реакции изразени в словесна форма. Така епоса възниква от разказването като основна потребност, драмата от конфликта, трагедията е свързана със страданието, елегията възниква от оплакването, одата се съотнася с възторга, епиграмата с насмешката и т.н.
- аналогия между социални структури и словесни форми- християнството и неговата книжнина, рицарството и рицарския роман.
- речевите жанрове и художествените жанрове- понятието речев жанр се формулира от руския учен Михаил Бахтин. Речевия жанр е модел за социална комуникация и се превръща в основа за изграждане на художествените жанрове- например писмото се трансформира в епистоларен роман, молитвата в стихотворение и т.н.
- исторически критерий- в еволюцията на литературните форми от синкретичното изкуство за първи път се оформя епоса в 8 век преди новата ера в основата на предания на примитивния родов колектив. Лириката възниква през 7-6 век преди новата ера с обособяването на личността. Драмата възниква през 5 век преди новата ера, като отразява конфликта между личността и обществото ( проблеми на полиса, тиранията и други теми ).
4. Критерии за различаването на литературните родове- състематика на литературните форми е триродова и тристепенна. Към всеки от трите литературни рода лирика, епос и драма съществуват видове и подвидове. Така литературния род епос притежава роман- романа бива политически, исторически, социален и други. Лириката е род, епитафията е жанр, а автоепитафията е подвид. Към литературния род епос принадлежат следните жанрове- повест, разказ, новела, мемоари, пътепис, басня, притча и др.
- лирически жанрове са -ода, химн, марш, елегия, епиграма, епитафия, епиталамия, сонет, рондо, балада, стихотворение, лирическа миниатюра и др.
- към драмата спадат- трагедия, комедия, гражданска драма, фарс, водевил, комедия дел арте и др.
- Критерии :
а) философски- използвани са от философа Хегел, който работи с понятията обект, субект. Така епоса е обективен род, лириката е субективен род, а драмата е обективно-субективен род.
б) психологически- използва се като признак изказната форма монолог- диалог. Лириката е монолог, драмата е диалог, а епоса е монологично-диалогична форма
в) лингвистична трактовка
- съпоставка с местоименните форми предложена от Роман Якобсон. Епоса е Той форма, лириката е Аз форма, а драмата е Ти форма.
-швейцарския учен Емил Щайгер използва друга съпоставка- сравнява лириката, епоса и драмата със сричка, дума и изречение.
г) времеви координати на изображението- епоса е минало време, лириката е настояще, а драмата е бъдеще.
д) четириродово деление на литературните форми
-добавя се четвърти литературен род Лироепос
- добавя се четвърти литературен род Сатира
- Лироепоса притежава два основни жанра- поема и роман в стихове. От структурна гледна точка романа има три разновидности- лирическа, епическа и лироепическа. Епически поеми са Омировите поеми, а в новата българска литература е поемат "Кървава песен" на Пенчо Славейков. В лирическите поеми преобладава лирическо начало, отсъства сюжет. ( поемата "Нощ" на Яворов, "Градушка" и др.). В лироепическите поеми равнопоставени са поставени двата литературни рода лирика и епос- имат сюжет и лирическо начало. Примери са поемите на Славейков- "Ралица", "Бойко" и др.
-според тази гледна точка сатирата е четвъртия литературен род, който притежава характерни общи похвати както за прозата, така и за поезията : типизация на художествения образ, липса на психологизъм, използване на хумор, сатира, сарказъм.
- Двуделение на литературните форми- проза и поезия или на лирика и нелирика- включват се следните признаци : завършеност-незавършеност на литературния текст, стихотворна прозаична форма, метонимичен-метафоричен тип на текста и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекция по ЛТЗ - произход на жанровете 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.