Културна карта на целодневна детска градина "Детелина" - гр. Дупница


Категория на документа: Литература


ЮЗУ „ Неофит Рилски“- Благоевград

Катедра Педагогика

Магистърска програма „ Образователен мениджмънт“

Управление на организационната култура, организаонно пведение и лидерство

КУЛТУРНА КАРТА

На

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

„ДЕТЕЛИНА“ – ГР.ДУПНИЦА

БЛАГОЕВГРАД, 2011Г.
УВОД

Терминът организационна култура се появява за първи път в англоезичната литература през 60 – те години на отминалия век като синоним на вътрешно организационен климат. През 1982 г. американците Томас Питърс и Робърт Уотърман публикуват “В търсене на съвършенство”, а Терънс Дийл и Алън Кенеди “Корпоративни култури: обреди и ритуали на корпоративния живот” – две книги, които бързо стават изключително популярни и дават началото на обширна международна дискусия и целенасочени научни изследвания по проблема.
Културата е особено важен фактор във функционирането на всяко човешко обединение. Тя осигурява социалния контекст, в който се реализират всички видове дейност. Тя е обща система от значения и силно влияе върху начина по който хората реагират на явленията около себе си, задавайки моделите и стандартите за структуриране на онова, което те възприемат и преживяват.Това прави света им смислен и подреден, а усилията им да се справят с него по – ефективни и ефикасни. Затова често културата се определя като „начинът, по който група хора решава проблемите и помирява дилемите”.
За разлика от националната култура, която има твърде устойчив и трудно изменчив характер за дълги периоди от време, организационната култура може да се манипулира целенасочено. Хофстеде я определя като „колективно програмиране на ума, което различава членовете на една организация от друга”.
Диагностиката на определена организация в сферата на образованието е дейност, при която се определят нейните предимства, недостатъци, отклонения от нормативно управленска структура, установяват се основните причини за наблюдаваните недостатъци и на тази основа се извеждат основните направления за развитие и усъвършенстване на разглежданата организация.
За промяната е необходима цялостна система, която започва от внимателния подбор на кадрите, начините за социализацията им в организацията и набор от разнообразни дейности за приобщаване към общите цели и ценности.
Детската градина като социална организация е отворена система и осъществява непрекъснат материален, дейностен и информационен обмен със заобикалящата социална среда.

1. ВИЗИТКА НА ЦДГ №4 „Детелина“- гр. Дупница
Ако щастие поискаш да нарисуваш-
Нарисувай го с четири листа!
Протегни ръка – приятели ще имаш
И дарявай доброта!
ЦДГ №4 „Детелина“- гр. Дупница
Това сме ние!

ЦДГ №4 „Детелина“- гр. Дупница е предучилищно заведение на територията на община Дупница. Тя е тържествено открита на 29.12.1972г.

В ЦДГ № 4 „ Детелина“ са осигурени необходимите условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, гарантират се неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитанието в дух на мир и толерантност, приобщаване към българските традиции и културни ценности.

Както всички детски заведения , така и ЦДГ №4 „Детелина“- гр. Дупница е звено на образователната система, и е подготвителна институция, в която се отглеждат, възпитават и обучават децата от 3 години да постъпването им в училище. Детската градина е била базова и в нея са се обучавали много студенти.

Основна цел: Чрез различните форми на туризъм в детската градина (разходка, поход, излет, екскурзия) децата да задоволят своите културно – познавателни, емоционално – волеви , естетически, двигателни, екологични, приложни потребности.

В ЦДГ №4 „Детелина“- гр. Дупница се възпитават и обучава 150 деца. Персоналът по щатно разписание е 21 души:
♦ Директор – 1
♦ Главен учител – 1
♦ Старши учители – 7
♦ Учители – 2
♦ Зас - 1
♦ Помощник възпитатели – 5
♦ Готвачка – 1
♦ Работник кухня – 1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Културна карта на целодневна детска градина "Детелина" - гр. Дупница 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.