Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор


Категория на документа: Литература


Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика

Регионален балкански център
гр. ВАРНА

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплина: Основи на инвестиционната дейност

ТЕМА: Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор

СПЕЦИАЛНОСТ: Счетоводство, анализ и одит

Февруари 2006

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Основни задачи на иновационния мениджмънт ............................................................. 3
2. Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор ............................................... 6
2.1. Инвестиции – същност и структура........................................................................... 6
2.2. Инвестиционен мениджмънт ................................................................................... 11
2.3. Същност на инвестиционната фирмена стратегия ................................................ 13

2.5. Характеристика на инвестиционните решения...................................................... 15

2.6. Избор при многовариантно инвестиране................................................................ 18

3. Изводи .................................................................................................................................. 26

4. Ключови думи ..................................................................................................................... 27

5. Литература ........................................................................................................................... 28

1.Основни задачи на иновационния мениджмънт

Човек с нова идея е манияк дотогава, докато идеята успее
М.Твен

В световната икономическа литература „иновация” се интерпретира като превръщане на потенциалния научно-технически прогрес в реален, който се въплащава в новите продукти и технологии. Проблематиката на нововъведенията в нашата страна в продължение на много години се разработваше в рамките на икономическите изследвания на НТП.
В съответствие с международните стандарти иновацията се определя като краен резултат на иновационната дейност, като получава вид на нов или усъвършенстван патентноспособен продукт внедрен на пазара, или усъвършенстван технологичен процес, използван в практическата дейност, или в нов подход към социалните услуги. Иновацията може да бъде разгледана както в динамичен, така и в статичен аспект. В последния случай иновацията се представя като краен резултат на научно-производствения цикъл.
Разработката, внедряването в производството на нова продукция имат за фирмата важно значение като средство за повишаване конкурентноспособността и отстраняване на зависимостта на фирмата от несъвпадение на жизнените цикли на произвежданата продукция. В съвременните условия обновяването на продукцията идва с доста бързи темпове.
Иновационният мениджмънт - едно от направленията на стратегическото управление, се осъществява на високо ръководно ниво в компанията. Негова цел се явява определянето на основните направления на научно-техническа и производствена дейност на фирмата в следващите области: разработване и внедряване на нова продукция (иновационна дейност); модернизация и усъвършенстване на произвежданата продукция, по-нататъшно развитие на производството на традиционни видове продукции, сваляне от производство на остаряващи продукции.
За успешно управление на иновационната дейност е необходимо задълбочено изучаване на иновациите. Преди всичко е необходимо да се прави разлика между иновации и несъществени изменения в продуктите и технологическите процеси (например – есетически изменения в цвета и формата); незначителни технически или външни изменения в продуктите, които не променят конструктивното изпълнение и не оказват голямо влияние върху параметрите, свойствата, стойността на изделието, а така също и входящите в него материали и компоненти; от разширяване на номенклатурата на продукцията за сметка на усвояване производства, които не са били пуснати до момента в дадено предприятие, но вече известни на продуктовия пазар, с цел удовлетворяване текущото търсене и увеличаване дохода на придприятието. Класифицирането на иновациите дава възможносто за по-дълбоко познаване на тяхната същност. По-важните класификации на иновациите, систематизирани от проф.Тодор Ненов са показани в табл.1
№ Критерии за разграничаване Видове иновации
1. Според степента на новост ~ базови (истински, радикални)
~ последващи
~ периферни (модифицирани, рутинни)

2. Според характера на творческия процес ~ първична
~ имитация
~ дифузия или транферСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.