Конструиране на интерпретативно съчинение


Категория на документа: Литература• Целенасочена и задълбочена аргументация

3. Разбира условния характер на художествената литература – 0-3 т.

Разбира условния характер на художествената литература
• Различава текстова и извънтекстова реалност. Разпознава художествените механизми, чрез които се постига условност

• Възприема героя като художествено условен и анализира поведението му, за да изгради разбиране за смисъла на текста

4. Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба
– 0-6 т.

• Коментира текстовите структури и структурните елементи във фрагмента
• Познава и прилага необходимите литературнотеоретични понятия съобразно
изпитната задача
• Разпознава тропите и фигурите на езика и тълкува функциите им

5. Познава авторовия стил и особеностите на конкретната творба – 0-2 т.

• Вярно посочва и непротиворечиво си служи с факти, свързани с автора, творбата и епохата
• Осмисля връзката на творбата с историческия и с културния контекст

6. Умее да подбира и съчетава езиковите средства в съответствие с
поставената задача – 0-2 т.

• Езикът е ясен, богат и точен
• Умел, стилово уместен и разнообразен изказ в съответствие с жанра на съчинението и с изискванията на книжовните норми

7. Владее и умее да прилага книжовноезиковите норми на съвременния български книжовен език – 0-6 т.

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български
книжовен език
• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език
• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен езикСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конструиране на интерпретативно съчинение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.