Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


Категория на документа: Литература


Обикновеният комуникативен акт присъства пряко (чрез репликите на героите, чрез речта на условния разказвач...) или косвено (с помощта на определени трансформации, които водят до худ. изказване) в художествената комуникация.

Другият аспект, в който може да се разглежда худ. творба, е съществуването й като произведение. Всяко худ. произведение се твори по определени образци, закони, в съответствие с определени жанрови схеми, т. е. по специфичен начин и с оппределена цел. Може да се обобщи, че худ. творба в съществуването си като произведение е проява на следното триединство:
- тя е акт на творчество;
- творбата е продукт, подчиняващ се на определени правила и норми;
- творбата е вещ и стока.

Третият аспект, в който съвременното литературознание разглежда художст. творба, е смислопораждащата й структура. Тя има следните прояви: кохерентност (подреденост на определени признаци на художествените знаци, така, че да образуват текст, която съдържа възможност да бъде декодиран и да се формира смисъл) и интертекстуалност (междутекстовост - това е взаимодействието на даден текст с други текстове и елементи на културата, които го съотнасят към световния худ. контекст и формират художествения. му смисъл).

Извод - худ. произведение е сложна система от идентификатори, която има своя идентичност. Худ. произведение като творение на словесното изкуство въздейства върху всички страни на човешката личност - за обогатяване и разширяване на социалния опит на човека и на неговата душевност. Худ. произведение е особен вид познавателна дейност. То не "копира" буквално живота, а го преобразява творчески. Затова при възприемането на худ. произведение се усвоят особени знания. Те са резултат от възприемането на "вторичната действителност", създадена от творческото въображение на автора и представена в образна форма от позициите на определен естетически идеал. Художественият образ е конкретна и същевременно обобщена картина на човешкия живот, създадена с помощта на измислицата и имаща естетическо значение. Художественото произведение съчетава единството на форма и съдържание; използва като изразно средство художествения език.

2. Същност на художественото възприемане на учениците от началните класове.

В психологията и методиката на обучение по четене с

литературен характер под възприемане (на произведенията на изкуството, в т. ч. и на литературното) се разбира такава специфична дейност на общуване с худ. произведение, при която си взаимодействат различни процеси - мислене, памет, въображение, емоционалната сфера на читателя. По своята същност худ. възприемане е естетическо. "Естетическото възприемане е процес на общуване на естетическия субект с естетическия обект, процес, в който субектът реагира на естет. обект индивидуално, в зависимост от особеностите на своята естетическа природа от спецификата на естетическото си съзнание" (С. Филипова, Нар. просвета, с. 15).

Художествено възприемане е динамичен процес на вникване в

идейно-естетическото съдържание на произведението и на приобщаване на читателя към изразените от автора мисли и чувства.

Худ. възприемане е активна емоционална, логико-познавателна и
естетико-оценъчна дейност, при която възприемането на образното съдържание на творбата е пречупено през жизнения и читателския опит на ученика в условията на обучението. Т. е. худ възприемане на определена творба от малките ученици има както субективен характер, така и типологични за възрастта особености на възприемателната дейност.

Худ. възприемане, разглеждано като особена форма на творческа
дейност, се характеризира с формиране на "вторичен" художествен образ у читателя.

Възприемането на худ. произведение като творчески процес
развива способността на читателя да мисли и да обогатява социалния си и житейски опит.

"Съдържанието на естетическото възприемане може да се

мисли като процес, който протича в няколко степени: сетивна, емоционална и логическа. Тези три степени се намират в диалектическо единство и тяхното разграничаване е условно". (Желева Д. и др., Методика на обучението по български език и литература. Учебник за ИНУ. С., 19801 с. 15).

Литературно-естетическата насоченост на съвременната

методическа система на обучението по четене осигурява реализиране на адекватно худ. възприемане на. произведението в урока по четене. Предоставя се възможност за непосредствен допир с творбата, за пораждане на ярки образни представи, за съпреживяване. Учениците с посредничеството на учителя навлизат в образната тъкан на худ. произведение, "потапят" се в творбата, откликват емоционално и на тази основа осмислят идейното съдържание на произведението., т. е. не директно, а чрез система от образи и картини. Идеята се внушава непринудено. Худ. произведение въздейства върху детската личност не само с чувсва, но и с мисли. Едновременно с това литературно-естет. насоченост на обучението по четене в 1- 4 клас предполага в процеса на худ. възприемане на определена худ. творба докосване до естетически, непреходни човешки ценности, които създават предпоставки да нравствено и естетическо формиране на детската личност.

3.Специфични особености на естетическото възприемане на малкия ученик

Една от специфичните особености на худ възприемане както

подчертахме е неговият естетически характер. Характерното за учениците от 1 - 4 клас е, че естетическото възприемане при тях се отличава с висока степен на емоционалност и безкористност. Пълноценното естетическо възприемане зависи и от качествата на съответната литературна творба, която четат учениците. "В процеса на възприемането вземат участие и играят по-значителна или по-слаба роля и усещанията, и възприятията, и паметта, и представите, и въображението, и чувствата, и вниманието, и умът, и мисленето, и волята". (Русев П. За възприемане на худ. произведение. Психология на худ. възприемане. С., 1981). Участието на всички тези компоненти на човешката психика при худ. възприемане е в "органическо единство". Затова в урока по четене (литература) следва да се създават различни ситуации, които активират емоционалната отзивчивост на учениците, които създават подходящо настроение за общуване и разбиране на идейно-естетическото послание на конкретна худ. творба. С посредничеството на учителя, с добре обмислена беседа, подходящ разказ, литер. загадка, и др. се актуализират преживявания на учениците, събуждат се чувства и настроения, които съответстват и се асоциират с тези в съоветния худ. текст.

Худ. възприемане като процес на познание на ученика има два

основни етапа: 1) на непосредствено образно-емоционално възприемане;

2) етап на осмисляне на идейно-естетическото съдържание на творбата.

Първият етап (степен) в процеса на възприемането свързваме сСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.