Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


Категория на документа: Литератураследните методически похвати, за да се стимулира скоростта на четене:
- учениците четат откъс от текст за определено време (5 мин.) след което отговарят на поставени въпроси върху прочетенното;
- предварително написан текст на дъската се открива за определено време (5 мин.) , след което се поставят въпроси върху прочетеното;
- четене с целева установка за по-бързо прочитане;
- четене на текст от диафилми)учителят съзнателно налага определен темп);
- показно четене от учителя или от по-добри ученици - четци;
- четене на глас на предварително прочетени наум текстове;
- верижно четене на учениците един след друг и др.
Бързината на четене може да се измери по два начина:
- чрез времето, използвано за прочитане на единица мярка текст, например 100 печатни знака;
- чрез количество думи, прочетени за единица време, например за 1 минута.

Приема се (П. Редозубов, М. Баев), че оптималната скорост на четене в началните класове е темпът на разговорната реч (120/160 думи в минута). В учебната програма са отбелязани изискванията по класове (1, 2 3, 4) за установените норми, които се отнасят до бързината на четене.

Изразителност. По своята същност изразителността предполага вярно пресъздаване на прочетеното чрез средствата на звучащото слово. Постигането на това качество е в пряка зависимост от степента на осъзнатостта на произведението. Работата по овладяване на изразителността започва не от самото начало на обучението - от първи клас, а по-късно, с овладяване техниката на четене (Егоров, Текучев). Като основа за формиране на изразителността категорично се приема реализирането на пълноценно художествено възприемане на произведението, т. е. подходът "отвътре - навън", от съдържанието към формата. Следователно литер. анализ е основната предпоставка за постигане на изразително четене (М. А. Рибникова). Само литер. анализ не е достатъчен. Постигането на изразителността предполагапредполага още и специализирана методическа работа за обучение в изразително четене. Някои автори я наричат действен анализ (П. Пенчев), други - изпълнителски анализ (Б. Найденов). Според Ст. Здравкова тези два термина не са достатъчно точни. Тя поддържа становището, че специализираната методическа работа за обучение в изразително четене може да бъде провеждана паралелно с литературния анализ или след него, но винаги е в тясна връзка, в единство с литературния анализ. Според същата авторка (Ст. Здравкова) специализираната методическа работа за обучение в изразително четене включва няколко моменти: а) формулиране на изпълнителските задачи и съответно - мотивиране на изразителното четене; б) точно определяне на позицията на учениците в процеса на четенето; в) работа над изразните средства; г) упражнения в изразителен прочит.

Формулирането на изпълнителските задачи и мотивирането на четенето е необходимо, защото внася целенасоченост в усилията на детето. В съвременната методическа литература задачите за изразително четене се формулират с насоченост за въздействие на слушателя (слушателите) : "...да прочетем така, че да предадем богатствата от мисли и чувства, да споделим със слушателите, да се стремим да им внушим..., да ги убедим..., да им въздействаме". Тези формулировки според Ст. Здравкова са резултат от недостатъчното диференцирате на изразителното четене от худ. слово. Адресираността не е абсолютна принадлежат на изр. четене. Може да се чете изразително с цел да се въздейства на слушатели, но може да се чете изразително и за самия себе си. В основата на изразителността е личностнооценъчното отношение и овладяната способност за изразяването му чрез средствата на звучащото слово. Наличието на аудитория е само стимулиращ, допълнителен фактор. Затова проф. Здравкова предлага изпълнителските задачи на ученика да бъдат формулирани в следната насоченост. "Така да се прочете произведението (частта, изречението, израза), че да се изразят най-точно вложените в него мисли и чувства", което по същество означава: да се разкрие, разтълкува подтекста на прочетеното. В процеса на четенето детето-четец обикновено търси реакцията на учителя и на съучениците си, но не за да проследи как им въздейства, а да прецени дали решава успешно поставената му задача - дали изразява точно разкрития и познат на всички смисъл. Налице е учебна мотивация. В обучението по изразително четене могат да бъдат поставени и задачи за въздействие върху въображаеми слушатели, например: "Прочети тази приказка на децата, които с нетърпение очакват Сънчо да им пожелае лека нощ пред телевизора", но тава ще бъде не основна, а допълнителна, стимулираща мотивация.

За позицията на ученика при изразителното четене. За разлика от театралното изкуство при изразителното четене ученикът не трябва "да влиза", да се превъплъщава в ролята на определен герой. Ученикът - "четец" застава на определена позиция, която му позволява да се приближи максимално до позицията на автора, като съхрани и своето личностно отношение. Трябва да изразява своето виждане за изобразеното в худ. произведение. Пристъпването към изразителния прочит като своебразна форма за осъзнато пресъздаване на определено худ. произведение изисква определеност в позициите на ученика. Тази определеност се постига, когато обучаваният е усвоил пълноценно худ. творба. Това е вътрешно мотивиране на интонацията.

При работата над изразните средства (основен тон, паузи, логически ударения, темп, дикция...) трябва да се търси такава организация, която да не се превръща в самоцел, да не ангажира изцяло вниманието на учениците и да не пречи на изразителния прочит на изучаваното в момента произведение. Работата над изразните средства не трябва да е външна, допълнителна, а следствие от възприемането и осмислянето на съдържанието. Във връзка с това Ст. Здравкова предлага такава организация на работа, която тя нарича "методическа система на косвено реализиране". Същността й се изразява в предварително (в отделно време, в специално организирани за целта упражнения) изучаване на изразните средства. Едновременно с това в непосредствената работа над изразните средства в съответния урок следва да се запази първостепенната роля на съдържанието и определящата му роля за постигането на изразително четене. В този смисъл учениците трябва да разберат, че основният тон трябва да съответства точно на вложениети в худ. произведение мисли и чувства. Думите, които ни помагат да си представим най-ярко изобразеното, които са основни за съответния текст, се четат с акцентиране (логическите ударения). Промяната в темпа на четене следва да се разглежда във връзка с динамиката на действието, с промяната в настроението, в мислите и т.н.

2.Видове четене

Различните качества на четене се проявяват в два основни вида четене - четене на глас и четене наум. Тези видове четене имат свои разновидности - индивидуално четене, хорово четене, тихо четене (то е на границата между четенето на глас и четенето наум).

Правилността, бързината и съзнателността са характерни качества, които се проявяват както при четенето наум, така и при четенето на глас. Изразителността е качество, характерно само за четенето на глас.

В зависимост от равнището на овладяната четивна техника, конкретния клас и предвидените за съответния урок задачи, се използват различните видове четене.

В буквения период децата се обучават да четат предимно на глас, но още през този период започва и четенето наум. През този етап от ограмотяването на учениците четенето на глас има предимство, тъй като обучаваните могат да упражняват системен контрол и самоконтрол за повишаване културата на четене. Четенето наум в първи клас се осъществява след като текстът е прочетен на глас, след като е чут. В първи клас се използва тихото и хоровото четене.

Във втори клас четенето наум заема по-голямо място в урока по четене. Четенето наум се реализира като се поставят по-сложни задачи за навлизане в съдържанието на творбата, за нейното разбиране. Това благоприятства четенето на глас. В процеса на работа над худ. произведение следва да се спазва методическото изискване художественият текст да звучи, да въздейства чрез живото слово. Тихото четене също се използва.

В трети и четвърти клас в процеса на обучението по четене продължава практиката да се чете както на глас, така и наум като се имат предвид поставените конкретни образователни и възпитателни задачи за съответния урок.

Възприемане на художественото произведе

ние. Същност. Особености на естетическото възприемане на малкия ученик

1. Същност на художественото произведение
2. Същност на художественото възприемане на учениците от началните класове.
3. Специфични особености на естетическото възприемане на малкия ученик

1. Същност на художественото произведение

Художествената творба като сложно цяло може да се анализира в три аспекта: като действие, като произведение и като смислопораждаща структура.

Художествената творба може да се разглежда като действие, доколкото тя представлява своеобразен комуникативен акт, чрез който се осъществява въздействие върху възприемател. Всеки комуникативен акт включва задължителни характеристики - отправител (адресант), получател (адресат), цел, определена тема, идея и т. н. Тези характеристики са валидни и за художествената комуникация, доколкото худ. творба може да се разглежда като особен комуникативен акт. Но има и различия между художествения и комуникативния акт. Тези различия придават условен характер на художст. комуникативен акт. Едно от тези различия е, че няма точно определени субекти (авторът на худ. произведение е известен, но много негови характеристики остават неизвестни за масовия читател; читателят е хипотетичен, не може точно да бъде определен, особено при творби, създадени преди много години). Друго различие, че при художествената комуникация липсва точно определена ситуация на общуването, изгражда се условна ситуация. Трето различие, че трудно може да се формулира както предполагаема, така и действителна ответна реакция. четвърто - худ. комуникация се осъществява чрез по-особени форми на изява - мерена реч, разказване, рисуване...
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.