Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


Категория на документа: Литератураусвоява чрез собствени усилия. В урока за възприемане и осмисляне на худ. произведение активността на учениците има по-особен характер, което дава основание, да се нарече с известна условност естетическа. Активността в урока по четене се постига само чрез активизиране на мисленето, въображението и емоционалната отзивчивост на ученика. Досегът на обучавания с худ. произведение трябва да поражда у него желание за действие - да чете изразително, да рисува с думи или с багри, да драматизира, да съчинява и т. н. Така се слага началото на сложния процес за формиране на естетическо отношение към худ. литература.
* приложение на интегралния подход.
Този подход изиква единство и опознаване на реалната действителност и при възприемане на изкуството.

От предмета общество и природа учениците ще опознаят историческото минало, национални герои, красотата на родната природа. Това улеснява възприемането на худ. образност в худ. произведение, а от друга страна обогатява ученика с емоционално-естетическа оценка за реалните обекти. Интегрирането на научното и худ. познание не бива да води до приравняване на обектите, а до по-цялостното им опознаване.

Взаимодействието на изкуствата в урока за естетическо възприемане на худ. произведение е областта, в която интегралният подход се осъществява най-пълноценно, тъй като връзката между изкуствата е вътрешна, продиктувана от същностните им характеристики и отговаря най-пълно на психическите особености на детето. По-нанатъшното обогатяване на взаимодействието на изкуствата ще се извършва в следните насоки:
- общност в подхода, в стила на работа над творбата;

Литературното развитие на детето трябва да се разглежда като компонент на цялостното му естетическо развитие.
- по-голямо методическо разнообразие при използването на сродните изкества;
Да не се използват еднотипно, а в различните звена от хода на урока

(в началото, в основната част, в края) с разнообразни методически функции.
- по-широко използване на детските изпълнителски изяви и творчески опити.
В урока трябва да намерят място детските рисунки и илюстрации,

вокалното или инструменталното изпълнение на учениците от класа, музикалните импровизации, диалози и драматизации, детските литературни опити. Това е един от пътищата за действено естетическо възпиатание на децата и за развитие на творческите им способности.

Интегрирането на обучението, детско творчество и практическа дейност може да се постигне и в други форми - изготвяне на "диафилм" по худ. произведение, съставяне на рецитал или лит. композиция по дадена тема, издаване на вестник или сборник, изработени от децата с техни литературни опити, рисунки, илюстрации и т. н.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.