Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература


Категория на документа: Литература


текст, които обобщено се наричан "анализ".

Като компонент от комбинирания урок по четене тези наблюдения имат важно значение, защото на този етап се коригират, уравновесяват, задълбочават и обогатяват читателските представи на учениците. Усъвършенства се и четивната им техника (особено за учениците от първи и втори клас). В хода на конкретните наблюдения над един или друг компонент на съдържанието и формата на творбата се акцентира върху една или друга особеност на худ. майсторство на писателя при изграждането на сюжета, на образната система, композицията, езиковото своеобразие и т. н. Акцентите в хода на беседата зависят от задачата, която си е поставил учителят с реализирането на конкретния урок, от пропуските и затрудненията на учениците при първото възпримане на худ. произведение, от потребностите им и от жанровата специфика на произведението.

При работа с текста на худ. произведение учителят се съобразява не само с общите особености на худ. литература като изкуство, но и както подчертахме с жанровото своеобразие на конкретната лит. творба. Например, при анализа на разказа вниманието ще се съсредоточи предимно върху развитието на сюжета, поведението на героите и основната мисъл, а при стихотворение - върху движението на чувството и мисълта и тяхната изява в композиционната структура и езика. При това особено значение добиват подборът на такива методически похвати на работа с текста, които са съобразени не само с особеностите на худ. произведение, но и с възможностите на учениците за неговото разбиране. При анализ на една сюжетно худ. произведение от значение е използването на следните методически похвати - четенето на текста по завършени цялости, обусловени от развитието на сюжета; подборно четене и анализиране на важни композиционни елементи (описание на портрет, обстановка, диалог), без които е невъзможно разбирането на произведението, четенето по роли, преразказването и др. Но при работа над поетическо описание или лирическа творба значение добиват други похвати - словесното рисуване на картини въз основа на контекста, наблюдения върху поетическата реч, изразително четене.

Основната цел на работата с текста е да се доведат учениците до по-пълно и задълбочено разбиране на мислите и чувствата, вложени в худ. творба, до оценка на поведението на героите, до съпреживяване. Само при осъществяване на тази цел може да се стигне до съзнателто и изразително четене. В цялостния процес на обучение, в урока, учениците трябва да добият умения за работа с худ. текст - самостоятелно да определят линията на сюжета; да оценяват и мотивират поведението на героите въз основа на текста; да достигат самостоятелно до основната мисъл и да определят основното чувство; да разгарничават особеностите на някои жанрове (приказка, разказ, стихотворение, народна песен, мит, притча, басня и др.).

Разбирането на худ. творба и добиването на първите умения за работа с худ. текст може да се постигне само по пътя на активното, логическо и образно мислене на учениците в урока. Дребните, несъществени въпроси върху съдържанието на худ. произведение не изискват напрежение на мисълта и волята и водят само до възстановяване на прочетеното, не развиват творческото мислене и въображение. Трябва да се имат предвид и ограничените психически възможности на децата да мислят и решават самостоятелно задачи. В този смисъл може да се говори за проблемен подход в часовете по четене, в една начална, първа степен. В този смисъл беседата като основен метод за осмисляне на определен художествен текст е добре да се реализира с помощта на малко на брой, но добре обмислени въпроси с проблемен характер (Какво ви разсмива в текста?, Защо текстът е озаглавен така? и др.)

Задачите за самостоятелна работа с текста имат не само репродуктивен, но и творчески характер. Те трябва да насърчават индивидуалните предпочитания на учениците, възможностите им да творят, да разсъждават и защитават своето лично мнение и позиция.
4.Обобщение (вторичен синтез). Включват се задачи и
дейности, които възстановяват отново цялостта на литературното художествено произведение.
Последният задължителен компонент от комбинирания

урок по четене в 1 - 4 клас е вторичиният синтез.

Заключителната част на комбинирания урок по четене най-често се свързва с четене на цялото произведение с поставена задача и обобщаваща беседа върху съдържанието на прочетеното, с изясняване и формулиране на основната мисъл. Задачата, която поставяме при цялостния вторичен прочит на съответното литературно художествено произведение, може да е свързана с четене по роли, с изразителен прочит, със сравняване с друго или други изучени произведения, сходни по тема, с отговор на определен въпрос, например: "Кой момент от текста ви допада най-много и защо?" и др. Това е един от многото варианти за затвърдяване и обощаване. Урокът може да завърши без да се чете отново текста, особено, ако той е голям по обем. Урокът може да завърши със самостоятелна работа на учениците върху част от текста (писмен отговор на проблемен въпрос); с четене на друго произведение, близко по тема; с изразително изпълнение на част от творбата, която е направила най-силно впечатление на всеки ученик; с подготовка на устен преразказ; с по-задълбочено проникване в основната мисъл чрез тълкуване на пословици и поговорки; с насърчаване наизустяването на част от текста, който е харесал или развълнувал най-много всеки ученик и др.
3. Преценка за работата на децата и възлагане на задачи за домашна работа.
Методическите изисквания при преценката на урока по литература
в I - IV клас свързваме с изказване на подходяща оценка за работата на децата по време на часа или самооценка от по-големите ученици (в III и IV клас), с насърчаване на читателската индивидуалност, с поставяне на подходящи задачи.

След синтезирането на читателските представи за худ. произведение, ако има възможност и ако са останали още минути, е уместно да се поставят творчески задачи на учениците, които могат да прерастнат в домашна работа (по избор, индивидуални, колективни - за съчиняване на текст, на мелодия, за досъчиняване, отговор на въпрос във връзка със съдържанието и очакваното емоционално-образно въздействие /да изразят предпочитанията си към определен герой, като се аргументират с какво им харесва; кой момент от случката искат да прочетат още веднъж и защо; коя картина от произведението им е направила най-силно впечатление, и т.н./, споделяне на житейски впечатления, свързани с аналогични ситуации и случки, подобни на изобразените в изучаваното худ. произведение) и др.

Урок за упражнение - 2 или 3 час за естетическо възприемане и осмисляне на литературно художествено произведение

Обикновено този урок се провежда при текстове, които са с по-голям обем (откъси от романи или повести), или при по- трудни художествени текстове. Всеки следващ урок след първия трябва да има строго определена цел и да е предварително планиран.

При този вид урок отсъства психологическата подготовка за възприемане на худож. произведение. Особено значение добиват в зависимост от броя на предвидените часове за изучаване на съответното худ. произведение (2, 3) и поставените образователни задачи: подготовката за работа с текста (чрез подборно четене, сбит преразказ и др. дейности, свързани с определени задачи, поставени на всички в класа и индивидуално в края на първия час на комбинирания урок) и мотивираното съобщаване на темата; наблюденията над текста, които могат да бъдат свързани с изграждането на по-цялостна представа за поведението на литературния герой; с практическо изясняване на някои изобразителни и експресивни функции на езика; с постигането на словесно възпроизвеждане на нарисувана от автора картина; с цялостно изграждане на подробен, близък до авторовия текст преразказ; със съпоставка с друго произведение, близко по жанр, тема, основна мисъл или поведение на персонаж; поставянето на задачи за самостоятелна работа, свързана със словотворческата дейност на учениците и усъвършенстване на речевите им умения, уменията им за съзнателно, правилно, бързо и изразително четене и др. Нарастват възможностите на самостоятелната работа. Тези задачи са съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и предпочитания на учениците.

Основните структурни звена в хода на този вид урок по литература в I - IV клас са следните:

1. Мотивиране и съобщаване темата на урока.

2. Работа с текста на литературното художественото произведение с цел задълбочаване на читателските представи за съдържанието и формата на литературното художествено произведение.
3.Обобщение във връзка с извършената конкретна методическа работа върху текста на литературното художествено произведение.
4. Преценка за работата на децата и възлагане на задачи за домашна работа.

2. Съвременни изисквания към урока по четене в I - IV клас
Съвременният урок по четене отговаря на следните по-важни изисквания:
* единство между дейността на учителя и дейността на учениците;

В урока по четене се реализира сложно взаимодейсвие между

учител и ученици. Интересът на ученика към урочната работа се активизира, когато обучаваният бъде включен в достъпни дейности, когато му бъде отстъпена достъпна за него територия в компонентите на урочната дейност - планиране, решение, контрол, оценка. Детето има право на свои предпочитания към определени литературни произведения, на участие в избора на дейности при възприемането им, на свое мнение и личностна оценка както за героите и събитията в разглежданата творба, така и за резултатите от собствената си дейност.
* единство на обучение и възпитание;
Всичко, което детето трябва да получи за възпитанието си в урока

при възприемането и осмислянето на определено худ. произведение се съдържа в нея. На учителя остава да бъде внимателен и дискретен посредник между света на худ. литература и детската душевност. Възпитателното въздействие на худ. произведение се постига в процеса на неговото възприемане. Възпитанието е вътрешен процес, който се съдържа в пълноценното общуване на детето с худ. произведение.
* активност на учениците;
Най-трайни и функционални са онези знания, които ученикътСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характер, цел и задачи на съвременното обучение по литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.