ФОНЕТИЧНИ ПРОМЕНИ


Категория на документа: Литература


3. Други: изчезване на аспироваността (придиханието) в много езици; преминаването на всяко латинско дълго ū, ударено или неударено във френски в ü (ю); преминаването на акцентуваното (á) свободно латинско а във френски език в е.
III. Част от комбинаторните фонетични промени (контактната асимилация, вокалната хармония, редукцията, десоноризацията) и всички спонтанни промени имат, последователен, закономерен характер и се наричат звукови (фонетични) закони.

Промените в звуковата страна на думите не стават хаотично, а се извършват по строго определен начин, закономерно. Закономерността в развоя на звуковия строеж на думите се означава с термина звукови закони. Ето няколко примера:

1. Праславянските съчетания ar и al между съгласни преминават в български език в ра и ла, в руски език в оро и оло, в полски - в ro и lo:
глад (бълг.) - голод (рус.) - glod (пол.)
брада (бълг.) - борода (рус.) - broda (пол.)
грах (бълг.) - горох (рус.) - groch (пол.)
2. Праславянският и старобългарският звук ъ в т.нар. силно положение се запазва в български, в руски минава в о, а в сръбски и хърватски - в а, в чешки - в е.
български бъз сън
руски боз сон
сръбски баз сан
чешки bez sen
3. Праславянският звук он Ѫ от старобългарски преминава в български език в Ъ, в руски в У, в полски в ОН (носовката се запазва).
български дъб кръг
руски дуб круг
полски dąb krąg
4. Праславянското съчетание dj преминава в български език в жд, в руски език в ж, в сръбски и хърватски в đ (ð) (дж), в словенски език - j (йот), в чешки - в z, в полски - в dz.
български межда
руски межа
сръбски меđа
словенски meja
чешки meze
полски miedza

Промените, които се извършват закономерно в сродни езици се наричат звукови съответствия. такива съществуват във всички сродни езици. Например латинското á се запазва в италиански, но преминава в е във френски.
amare (обичам) - amare (ит.) - aimer (фр.)

Индоевропейската съгласна *d преминава в английски език в t, а в немски в z (ц).
ten - zehn; twelve - zwölf

Българската съгласна о съответства на немската а.
гост - Gast; гроб - Grab; восък - Wachs

Откриването на звуковите закони, с които се занимава сравнително-историческата фонетика, има извънредно голямо значение за превръщането на езикознанието в точна наука.

??

??

??

??

2

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
ФОНЕТИЧНИ ПРОМЕНИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.