Финансови пазари


Категория на документа: Литература


Финансови пазари
Тема№ 1
Възникване и роля на финансовите пазари. В специализираната финансова литература съществуват различни виждания за понятието финансов пазар. Според едни автори понятието финансов пазар (финансови пазари) обхваща механизмите и начините на функциониране на различните пазари на които се търгуват финансови инструменти, свързани с определени финансови рискове. Според други финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането на различните финансови инструменти и техните производни. Според трети понятието финансов пазар в икономиката означава механизма, който позволява на участващите лесно търгуване (купуване и продаване ) на финансови инструменти било то ценни книжа, търгуеми и банкови продукти или производни финансови инструменти наричани деривативи. Финансовите пазари са се развили значително през последните няколко години и претърпяват постоянни иновации с цел подобряване на ликвидността на търгуваните финансови инструменти. Следователно от посочените определения за финансовите пазари биха могли да се направят следните изводи :
• Финансовите пазари обхващат както участниците в търговията при тях, механизмите за търговия така и средствата за комуникация.
• На финансовите пазари се търгуват различни финансови инструменти, ценни книжа(акции и облигации) , стоки(благородни метали, нефт, селскостопански стоки и други), индекси , финансови деривативи и други са висока и по- ниска степен на ликвидност.
• Развитието и функционирането на финансовите пазари отразяват съществуващата международна икономическа и политическа ситуация в света, включително и акумулират в себе си аспектите на настоящата глобална , финансово икономическа и дългова криза.
Смята се че финансовите пазари съществуват, за да улеснят :
• Увеличаването на капитала(в капиталовите пазари)
• Постигане на приемливо ниво на риска
• Международна търговия (в паричните пазари)
Освен посоченото във финансовите пазари тези които търсят капитал, желаят да заемат, намират тези, които имат капитал или са съгласни да го дадат на заем. В този контекст понятието финансови пазари включва фигурите на заемодателя- най- вече търговските банки и заемо получателя – юридически и физически лица.
Финансовите пазари могат да бъдат :
• Организации, които улесняват търговията на финансови инструменти – например фондовите борси улесняват търговията на ценни книжа.
• Обединяването на купувачи и продавачи с цел търгуване на финансови инструменти, например търговията на ценни книжа може да бъде извършена по различни начини- чрез фондовите борси, директно между продавачи и купувачи, чрез посредник на организирания и извън борсовия пазар.
В основа на всичко посочено до тук бихме могли да обобщим:
1) В специализираната литература няма единно становище относно същността и обхвата на финансовия пазар. Видно е че финансовия пазар се характеризира като понятие което засяга търговията с финансови активи. В този контекст активите са 2 вида- реални и финансови.
2) В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща всички видове финансови активи, които подлежат на покупко-продажба. В по-тесен смисъл на думата финансовия пазар се оприличава преди всичко с мястото, където се търгува с различни видове финансови инструменти- акции, облигации, деривати и други.
3) Финансовия пазар според мнението на специалисти не съществува като напълно самостоятелна институция. В този контекст понякога финансовия пазар се асоциира с фондовата борса, т.е. тя е синоним на понятието финансов пазар, понякога той се свързва с механизма на търгуване или с определена електронна извън борсова платформа за търговия.

Тема№ 2
Видове финансови пазари
Съществуват различни класификации на понятието финансови пазари. Според някои автори –Асенова Врачовска, Бъкли Чамов. Финансовите пазари биха могли да се класифицират според 4 критерия за разграничаване , а именно:
1) Според характера на инструмента който се търгува се разграничават:
• Пазари на дълг
• Пазари на акции.
2) Според момента от живота на финансовите инструменти:
• Първични финансови пазари
• Вторични пазари.
3) Според институциолизирането си финансовите пазари се делят на :
• Борсови пазари(Организирани финансови пазари)
• Извън борсови пазари (околоборсови пазари)
4) Според срока на пазарите
• Парични пазари
• Капиталови пазари
Освен посоченото финансовите пазари се разделят на:
• Ликвидни пазари- например паричен пазар или пазар на ДЦК.
• Доходоносни пазари, които могат да включват капиталови пазари- пазар на акции, пазар на облигации, пазар на деривати. Следователно посочените автори в понятието пазар на ценни книжа включват :
• Пазар на ДЦК
• Пазар на акции и облигации
• Пазар на дерилативи
Съществува и други мнения по въпроса.
От правна гледна точка видовете финансови пазари се разграничават на:
• Нерегулиран финансов пазар
• Регулиран финансов пазар
• Официален финансов пазар
• Неофициален финансов пазар
• Първичен пазар
• Вторичен пазар
Следователно защитава се тезата, че видовете пазари са свързани и се определят от търгуваните финансови инструменти. В този контекст различаваме :
А) ценни книги като финансов инструмент (пазари) които могат да бъдат :
- Безналични и налични ценни книгиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.