Финансови пазари


Категория на документа: Литература


Изпита стандартен като за Савата.

Тема 1 : Същност роля и значение на финансовите пазари.

в специализираната литература се срещат различни дефиниции и характеристики на понятието финансови пазари според едни автори финансовите пазари са обобщаващо понятие и включват съвкупността от всички пазари на които се търгуват финансови инструменти. според други автори финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането на финансови инструменти , финансови активи и финансово производни инструменти и деверативи това понятие няма да бъде много точно ако под внимание не се вземат финансовите институции фирмите и домакинствата, множеството индивидуални играчи и други които участват в процеса на покупко-продажбата на финансови активи според трета група автори финансовите пазари са свързани с различните видове финансово парични транзакции и механизмите които позволяват търгуване на ценни книжа, стоки , благородни метали и други. Следователно понятието финансови пазари е сборно понятие и включва не само различните начини за тълкуване на понятието пазари , сегментацията на тези пазари обхвата на търгуваните финансови инструменти механизмите за търгуване както и получаваните финансови ефекти на тези пазари обхвата на финансовите пазари също е дискусионен проблем и включва няколко виждания: а именно финансовите пазари се разграничават на паричен пазар картов пазар валутни пазари пазари на ценни книжа пазар на дългови финансови инструменти междубанков валутен пазар, пазар на злато и скъпоценни метали срочен или деривативен пазар хедж фондов пазар и др. Според други автори финансовите пазари включват следните свои сегменти:
- първични пазари
- първично публично предлагане на пазара
- други пазари най вече пазарите където се търгуват ценни книжа от инвеститорите
- частни пазари
- физически капиталови пазари които включват материалните активи , реалните активи и търговията с пшеница злато , суров нефт, недвижими имоти , машини и др.
-спот пазари и фючерски пазари
- краткосрочни парични пазари
- пазари на ипотечни кредити
-пазари на земя, национални регионални и местни пазари
следователно обхвата на понятието финансови пазари а много широк и обхваща преобладаващата част от посочените по горе параметри

на ред с това тълкуване се среща още положението че финансовите пазари могат да бъдат още:
- организации които улесняват търговията на финансови инструменти като например фондовите борси
- купувачите и продавачите които търгуват с финансови инструменти
освен посоченото в литературата се среща още положението че фин пазари биха могли да се разграничат и според различни критерии като например:
според характера на инструмента с които се характеризират операциите финансовите пазари се делят на :
- пазари на дълг ( кредит ) на които се извършват операции с ипотеки облигации и други финансови инструменти
- пазари на акции и облигации или още квазикредит защото няма пряко задължение за връщане на тези средства
според момента на живот на финансовите инструменти финансовите пазари се делят на:
-първични на които се пласират новите емисии
- вторични на които се препродават емитираните ценни книжа, фондовите борси
според институциозирането си фин пазари се делят на :
- парични пазари на които се извършват операции с краткосрочни инструменти до 1 година
- капиталови на които се извършват операции с дългосрочни инструменти със срок над 1 година
среща се още и становището че типовите финансови пазари могат да бъдат следните 6 групи пазари :
- капиталови пазари
- парични пазари
- пазари на финансово производни инструменти
- валутни пазари
- застрахователни пазари
- стокови пазари

финансовите пазари съществуват за да улеснят извършването на следните няколко дейности :
- увеличаването на капитала в капиталовите пазари
- постигане на приемливо ниво на риска
- международна търговия и размяна на стоково парични и стоково финансови инструменти

Освен посоченото среща се още становището че финансовите пазари благоприятстват развитието и управлението на натрупването и увеличението на капитала, прехвърлянето и управлението на риска развитието на международната търговия и финансова инфраструктура.в зависимост от съответните тенденции или трендове на развитие финансовите пазари биха могли да се тълкуват по следния начин:
- „мечи пазари”, или пазар на мечките ако се очакват в близко бъдеще цените на финансовите активи да преобърнат своята тенденция и започнат постоянно да падат;
- „бикчи пазари” или пазар на биковете ако в краткосрочен аспект очакваме цените на финансовите активи да започнат да нарастват
- други пазари като пазар на пеперудата ( къс – дълъг) пазар на кондора ( вертикален диагонален) и така нататък.

в литературата се среща мнението че организираните финансови пазари са възникнали преди създаването на фондовите борси, процеса на тяхното развитие и усъвършенстване. финансовите пазари са резултат и от широкото навлизане на съвременните технологии в сферата на финансите особено разширяването на компютърните мрежи и технологии, виртуалните или дигитални електронни пари и „настъплението на математиката в науката” наред с това финансовите пазари улесняват нормалното функциониране на бизнеса, те са и материалната среда в която инвеститорите правят своите проекти за да печелят те са и мястото където се реализират спекулативните мотиви на т нар частни играчи следователно финансовите пазари са средата която се извършва покупко продажбата на финансови стокови капиталови активи и други ценности … включително и покупко продажбата на фиктивни активи среща се становището че съвременните финансови пазари изпълняват следните функции:
- определяне и регулиране на цената
- извършване на арбитраж спекулация и хеджинг
- финансиране и инвестиране на капиталиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.