Детска и юношеска литература


Категория на документа: Литература


1.Критически идеи за произхода и спецификата на детската литература.

- Първа критическа идея:
Произлязла от най дълбока древност,тя не е актуална днес, тъй като контрааргументите са повече от аргументите. Единствения аргумент е че всички човешки общества предават човешкия опит. Това предаване се извършва чрез разказ за опита и този разказ е смятан за начало на детската литература. Първи контрааргумент гласи, че културата не е запазила следи от такъв разказ. Архаиката предава опит чрез митовете,но в тях няма деца герои. Тя не се интересува от човешкото детство ,а от човешката зрелост.
- Втора критическа идея:
Тя е най-актуалната в момента, гласи, че за детска литература не може да се говори за по-рано от 18 век, тя е изцяло модерно явление. Възникнала е ,за да изпълнява пряки социални задачи,а именно да осигури текстове за светското образование в Европа. Детската литература възниква от едно отрицателно мнение за себе си ,което мнение принадлежи на Жан Жак Русо,който пък през 1762г. издава съчинението "Емил или за възпитанието",в което Русо се показва като противник на детското четене. Той смята,че до 14-тата си година детето не трябва да чете с изключение на Даниел Дефо "Робинзон Крузо" ,твърди,че за да може едно дете да чете тази книга от нея трябва да бъдат изхвърлени всички излишни неща,но не казва кои.
Втората контрааргументация се опира на адаптацията. Тази критическа идея гласи ,че детската литература звучи като адаптация и по точно като развалена литература за възтрастни Като по-слаба от оригинала,адаптацията в последствие се превръща в инструмент за справяне с литературния противник.
- Трета критическа идея:
Гласи ,че детската литература в Европа няма единен произход и че в различните националности тя произлиза в различно време. Първият знак за появата и е първият учебник за деца,който като идея съдържа в себе си парадокс и той е в това,че не съществува пряка връзка м/у литературата и учебника.
- Четвърта критическа идея:
Гласи ,че истинска детска литература има не по-рано от 19 век , нейната пряка връзка има общо с произхода й с тогавашните постижения на психологията. Главният недостатък на тази идея е като на останалите три.Контрааргумента е ,че никой не може да докаже пряка зависимост м/у литературата и психологията. Вторият контрааргумент е ,че основанията на възрастовата психология все повече губят валидност що се отнася до начина на възприемане на света и на текста.
2.Литературата за деца през българското възраждане- учебникарска книжнина.( 1762- 1878)
Първият български учебник е на Петър Берон "Рибния Буквар" (1824г.) С откриването на Априловската гимназия в Габрово през 1835г. до Освобождението в България излизат над 100 различни учебника. С автори на които : Петър Берон, Емануил Аскедович, Неофит Бозвели,Павел Калянджи и Петко Славейков. Първата отличителна черта на учебника за деца е,че е за деца, но той е бил четен и в семействата от грамотните възрастни. С появата му,децата стават по-грамотни и от родителите. Втората черта е,че в него знанията не са подредени по важност. Третата черта е ,че както не са подредени знанията,така и не са йерархизирани и стиловете,чрез които се формулират знанията.Детски стихотворения тогава излизат само в периодичния печат,редом до стиховете за възрастни или разни песнопойки.През Възраждането читателят дълго време не е диференциран. През 1870г. Кръстьо Пишурка побългарява една френска книжка за млади девойки,която има интересното заглавие "Момина китка или китка за секого". Читателят през Възраждането започва да се различава през 70-те год. На 19 век ,като това диференциране се извършва чрез периодичния печат. През 1871 Петко Славейков редактира първото българско женско списание " Ружица и първото детско списание" Пчелица".
3.Българската детска лирика 1880-1943г:
Васил Попович е автор на първата българска детска стихосбирка "Детска гусла" след него "Стихотворения за малки деца" от Иван Вазов, "Дребни стихотворения за децата в отделенията" от П.Р.Славейков, 14 години след първата"Детска гусла" излиза такава и от Константин Величков, Стоян Попов издава " Детска китка". През първото десетилетие на 20 век издават първите си детски книжки Елин Пелин,Васил Иванов Стоянов,Цоно Калчев.През двайсетте години издават Ран Босилек,Веса Паспалеева,Калина Малина,а трийсетте години - Асен Разцветников,Елисавета Багряна,Йордан Стубел.
4.Тематичния кръг - оформя се още през Възраждането и се запазва почти без изменения до Втората Световна война. Темите ,които се разработват са положени върху стереотипи,които претърпяват минимални изменения.
-Тема за природата- това е най-старата тема и възниква през първата половина на 19 век като илюстрация към уроците по естествознание. От края на 19 век в детския лит. пейзаж навлизат клишираните олицетворения. От началото на 20 век навлизат и фолклорни фигури като Дядо Мраз, Баба Марта, Малък и Голям Сечко ,които представят природата като съвкупност от човешки отношения.
-Темата за религията - започва през Възраждането,като езикът и е по-скоро православно религиозен изпълнен с черковно-славянизми от колкото да е спец. детски. От края на 19 век образа на Бог се приближава към детето най-вече чрез остарелия термин "дядо". В началото на 20 век образа на Бог влиза в знаците и сюжетите на вълшебната приказка.
-Темата за родителите,близките,майката - В лирическата класика за възрастни,майката винаги е символически натоварена фигура,но в детската лирика е точно обратното,там майката е битово същество,което се грижи за детето,а то й благодари за грижата. В българската класика майката е самотна фигура,а в детската лирика тя е винаги сдвоена с бащата.Родителската двойка е обградена от целия патриархален кръг.
-Темата за училището - тя започва през Възраждането,продължава без изменения и главните й стереотипи са:
- Във всички времена учението е описвано в образните опозиции мрак-светлина и сън -събуждане,като мрака и съня са невежеството,а светлината и събуждането са просветата. Българската детска лирика съдържа само просветителските значения на тези двойки,но не и революционните.
- Образа на ученика като трудолюбива пчеличка.
-Темата за играта - българската детска лирика познава само един вид игра, т.нат. сюжетно ролева игра, при която децата влизат в роли на възрастни.За да тематизира играта,лириката назовава едновременно игровия образ и игровия обект.
5.Детска лирика и ангажирана литература:
Ангажирана литература - лит.,която се ангажира с политически внушения
Българската детска литература се е доказала като не ангажирана литература. И това си личи в следните две теми:
-Темата за социалното страдание на детето - тази тема не поставя социална проблематика ,а само нравствена проблематика,за това тя не е политически ангажирана, т..е нейната цел не е социална промяна ,а внушаване на християнски чувства на състрадание и съпричастие у читателя.
-Темата за родината България - това е темата заемаща най-минималния обем от детската лирика,но този обем е компенсиран от това,че патриотични стихотворения за възрастни отдавна са навлезли в учебните програми. Това ,че българската лирика предпочита епитети като "родно",които прикрепя към всякакви битови конкретности,които детето може да осъзнае,само че това не са стихотворения за България. Детската родина е утопична,защото няма географска черта и поради това,темата за родината не е ангажирана.
6."Детето заговаря от свое име" - критическа аксиома
Две противоположни инстанции на лир. изказ :
-лир, Аз - изразява максималната субектност на говоренето,разпознава се по първоличната форма.
-лир. говорител- изразява максималната обектност на говоренето,разпознава се по третоличността.
Първият голям недостатък на аксиомата е ,че тя не вижда и не дефинира цялата категория на лир. говорител в детската лирика ,цялото 3л. В детската лирика ,в лир. Аз се срещат и много стихотворения,в които говори Аз-ът на възрастния ,в този случай възрастния обикновено говори от позицията на изпитващ носталгия по своето детство.Аксиомата изключва възрастовия и възрастово-неутралния Аз.
Българската детска лирика притежава 6 текстови маркери,чрез които Аз-ът се самоназовава като дете:

-"аз дете съм малко" - говоренето за себе си в среден род

- "искам да порасна" - гов. в ср. род

-"вижте моите родители мили"- назоваването на родителите или близките като по-големи от него

-отнася се до диалогични стихотворения,в които детето бива назовавано дете,от някой свой събеседник

5 и 6 текстови маркер са цели теми на лириката - игра и училище
Българската детска лирика съдържа и два паратекстови (маркери,които се намират около текста ) маркера,чрез които се внушава,че в текста говори дете,макар че текстът не съдържа нито един от шесте маркера,в случая това са заглавието и илюстрацията.
Твърдението "детето заговаря от свое име" се отнася само до едно тематично поле на лир. Аз (Аз-дете) ,но не се отнася до други форми на Аз-а,следователно няма универсален характер и не може да бъде определение на детската лирика.
7."Художественото надмогва дидактичното" - критическа аксиома
Няма никакво приложение,за това ,защото тя противопоставя некорелативни величини.
От Освобождението до края на 19 век двете лирики се движат в обща посока,пишат се от едни и същи автори,пишат се на един и същ лир. език,което прави възможно и промяната на публика. От края на 19 век нататък двете лирики рязко променят и раздалечават своите посоки .Тази промяна настъпва заради литературата за възрастни,в която по това време настъпва първия етап на българския лит. модернизъм. (Лит. кръг Мисъл)
Първата разлика настъпва по отношение на поетическия език. От 'мисъл 'нататък езикът на лириката става многозначен.Обратно - езикът на детската лирика се стреми към прозрачност,а тропите в него са клиширани.
Второто голямо разделение на двете литератури е по отношение литература-държава. Лит. за възр. Винаги се е държала като критик на държавата,докато лит.за деца винаги е била като послушен поданник.За детската лит. са писани дори държавни закони: 1920-първи закон-конституционна на монархията; 1953-втори закон- комунизъм-постановление на ЦКНБКП за състоянието на българската детска литература.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Детска и юношеска литература 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.