Делото на Кирил и Методий – велико и безсмъртно


Категория на документа: Литература


МИНИСТЕРСТВО НА ПРОСВЕТАТА НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
КОМРАТСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА КУЛТУРА
КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Допуска се до защита
Протокол №__от "__"____2012 г.
И. д. зав. катедрата ____________
Малкова С.О.

ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ВЕЛИКО И БЕЗСМЪРТНО

ДИПЛОМНА РАБОТА

Дипломантка:
Юна Ковач
студентка от IV курс
група БА-08

Научен ръководител:
д-р Л. В. Бойкова

Комрат - 2012

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД........................................................................................ 3
ГЛАВА ПЪРВА. Животът на св.св. Кирил и Методий............................ 7
ГЛАВА ВТОРА. Свещената дейност на Кирил и Методий...................... 17

2.1. Делото на Кирил и Методий...................................................... 17

2.2. Първата славянобългарска азбука....................................... 27

2.3. Разпространение и влияние на Кирило-Методиевата писменост

и книга в славянските земи...................................................... 38
ГЛАВА ТРЕТА. Първоучителите Кирил и Методий според Пространните жития и полимичните трудове на Кирил........................................... 49

3.1. Символика и тълкуване на притчите и сентенции в житията на

св. Кирил и св. Методий.......................................................... 49

3.2. Полемични трудове на Кирил: беседи и прения с Иконобореца

Йоан VII, с мюсюлмани и юдеи................................................. 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................... 73
БИБЛИОГРАФИЯ.......................................................................... 78
ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................... 80

УВОДСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Делото на Кирил и Методий – велико и безсмъртно 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.