Българска ръкописна книга


Категория на документа: Литература


Българска ръкописна книга

До началото на 19 в. Българската книга се създава и разпространява ръкописно . Наистина отделни книги излизат от печат , още през 16 - 17 в. , но те са единични явления . При това тяхното офромление - очертаването на буквите , украса пагинацията и пр. следва до голяма степен традициите на ръкописната книга . Поради жестоката и превратна съдба на българския народ , робство ,войни, нашествия , хиляди книги са унищожени или заровени, известни много малко автографи на писатели , и компилатори , и то предимно от периода на ОСМ. владичество . Извънредно малко са и съвременните на авторите преписи .Повечето от старо. бъл съчинения и преводи са достигнали до наше време в късни преписи , поради характерната за старобъл. писател скромност , наложена от Хр. идеология част от творбите и преводи не съдържат името на техиният създател , нито датата на тяхната поява . Ето защо възниква въпросът за датировката на написването им или на превеждането им .

Както казахме обикновенно Средновековните произведения се откриват във сборници. Сборниците обаче също така често не съдържат прИписка която да сочи времето на съставянето им ,или преписването им . Не са редки случайте ,когато книгата е съдържала бележка с важни кножовно исторически данни , но е достигнала до наше време в окаян вид - с изпокъсани и завинаги изчезнали начални и крайни страници . Когато пък книгата е изцяло запазена и снабдена с авторска приписка понякога тази приписка съобщава само името на преписвача и условията на писане , но датата на писането не се посочва .Оказа се , че по- голямата част от оцелелите до наше време ръкописи са не датирани . Ето защо един голям проблем на СТАРОБЪЛ. книжнина е датирането , не само на отделните творби , но и на ръкописи като цяло , а това значи и на преписите на творвите които те съдържат . Колкото е по - стар един препис толкова по - ценен е за науката , макар това да не е закономерност тъй като понякога късни преписи съхраняват по - старинни черти , все пак най- ранните преписи се ползват с най -голямо доверие .

Датирането на отделната не датирана творба в бъл. ръкописна традиция става преди всичко по показателите на съдържанието . Фактът , че едно съчинение се открива в късни преписи съвсем не е показател за неговия пройзхот , много често м-у времето и появата на творбава,най - ранния препис лежът няколко века такъв е случаят с ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КИРИЛ '' БеСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ '' и др.
По съдържателни белези средвековните тврби могат да се датират в рамките на няколко десетилетия или полу столетие . Ако творбата съдържа името на автора , а от др. извори се знае някаква дата от живота му тогава датирането и е най - лесно .
Ако датировката на отделните оригинални творби и преводите е необходима за да подредим лит. явления във вековете и да получим представа за лит. история , ръкописите като цяло ни предлагат др. не помалко важни възможности за опознаване на културата на средновековието , те са показател за писмената ( калиграфска и граматическа и пр. ) и худ. култура за степента на образованието за читателските интереси , за разпространението на отделни творби и тяхната обществена роля през вековете , за състоянието на кн.език и езиковите процеси в историчски план ..
Днес най- много на брой бъл. ръкоиси се съхраняват в бъл. библиотеки : Народната биб . '' Св. Св . Кирил и Методи '' - София , биб. на БАН , биб. на църковно истоеическия музей - софия , центъра за Славяно- византииски пролучвания , проф. Иван Дуйчев - София , биб . на РИЛСКИЯ МАНАСТИР , биб . '' Иван ВАЗОВ '' - плд , отделни ръкописи в музейте на някой градове - СВИЩОВ , ВАРНА , ВРАЦА И ДР . много ръкописи са открити по чужди земи - АВСРТИЯ , СЪРБИЯ и др. , без да се знае кога точно са попаднали там и как многобройни са били бъл. рък. В АТОНСКИТЕ манастири , Зограф , Хилендар Св. Павел , ВЕЛИКАТА ЛАВРА , но днес от тях са запазени сравнително малко голяма част са съзнателно унищожени от ФАНАРИОТИТЕ по времето когато се разгаря борбата на нашия народ за духовна свобода и когато се развихря '' Великата Гръцка идея'' . Присъствието на бъл . книги на Атон е естествено тъй като в много манастири е имало значителен брой бъл . манаси да не говорим за Зограф които от основаването му до днес е бъл. обител . Част от тетонските ръкописи са съсдадени в ''света гора '' , а други са получени от бъл. - Рилския манастир и Търново са правели дарения от книги на ЗОГРАФ и др. манастири . Книги са носоли като дар и поклониците от бъл . земи .
С дейноста на Раковски , Дринов , Априлов и Найден Геров започва научния интерес към Старобъл. книжнина . Те събират ръкописи в свойте библиотеки описват ги , издават отделни творби . Описите както и изданията през възрайдането естествено имат слабости в научно отношение за времето си обаче , те са първа и мн . важна стъпка в изучаването на бъл . ръкописна традиция .

Понякога староб. преписвачи се подписват не с кирислските букви в тяхното пряко значение , а със тайнопис, в науката тахнописното писмо се нарича още криптографско . Тайнописът е бил известен на книжовниците професионалисти , той се основава на определени принципи . За читателя КРИПТОГРАФСКОТО ПИСМО е оставало обикновено загадка .
Тайнописът като начин за отбелязване на имена и вести е известен на всички славяни , те го заемат от Византия и РИМ , Византия го наследява от старите Грърци които са го употребявали често пъти и с политически съображения . Работа със Стар. бъл. ръкписи е изпълнена с романтика тъй като тя въвежда в един непознат далечен нам свят . от правилното датиране на творбите и на ръкописите и от правилното им разчитане , зависи много за да се направят точни културно исторически изводи , да се даде вярна картина на съдбата на бъл. книжнина и образувание през вековете

Изготвил :Неда
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българска ръкописна книга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.