Биография на Ксенофонт


Категория на документа: Литература


Производството, според Смит е трудът, който е зает в сферата на материалното производство, който създава стойността. Непроизводството е трудът в сферата на услугите. Задачата на държавата, според него, е да съкръщава непроизводствения труд и да увеличава производството.

ДЕЙВИД РИКАРДО

Произведения: „Принципи на икономическата икономия и данъчното облагане”
Методология
Теорията на Рикардо е на по-високо теоретично равнище, от тази на Адам Смит и Уилям Пети, той продължава да прилага в икономикечсата наука теоретичната абстракция и изследва стопанството като сложна система, в която действат обективни естествени закони. Протеворечията в теорията на Смит са преодолени от Рикардо и той дава не само точно определени на иконом. Теории, но и ги свързва в стройна система.
Недостатък в методологията на Рикардо е задълбочаването на метафизиката над историзма. Рикардо изследва количествени зависимости между печалбата, рентата и РЗ. Според него главната задача на икономическата теория е да определи законите, които управляват разпределението на произведения обществен продукт.
Теория за стойността
Рикардо създава единни теории за стойността. Той стига до извода, че потребителната стойност, въпреки, че е необходимо условие за съществуването на разменна стойност не може да служи като измерител на стойността. Рикардо ръзвива теорията си за стойността под формата на критика. Той започва анализа си с критикуване на смесването на изразходения с купуваемия труд от Смит. Според него стойността на стоката се повишава или понижава в зависимост от изразходвания за нейното производство труд. Според него стойността на стоката не се образува от 3 дохода – РЗ, печалба и рента, а се разпада на тях при разпределението. Всички видове труд, независимо от тяхната конкретна форма на проявление се свеждат до определена количествена величина, каквато е работната сила.
Трудът на фабрично произведения продукт според Рикардо е по-ефективен от този на простия занаятчия, защото той изразходва по-малко работна сила. Рикардо формулира закона, според който разменнато стойност на стоките е правопропорционална на количеството труд, което е изразходено за тяхното производство.
Рикардо стига до заключението, че стойността на стоките се образува не от фактически изразхоодвания труд, а от обществено необходимия труд за изработването на стоката при най-лоши производствени условия. Рикардо за първи път формулира тезата , че разменната стойност се влияе не само от непосредсвено приложения труд, но и он труда, който е вложен в уръдията, инструментите, с който се подпомага този труд. Така според него стойността на стоката се образува и от средствата за производство, които преенасят своята стойност по време на производствения процес. Според Рикардо трудът определя стойността на масовите стоки.
Теория за разпределението
В нея той изследва количествените зависимости между работната заплата, печалбата и рентата. Основни изводи, които прави са:
-РЗ и печалбата са в обратнопропорционална зависимост
-измененията на РЗ и печалбатане засягат рентата
-с развитието на обществото и увеличаването на населението рентата се увеличава, РЗ остава без изменение, а печалбата намалява
Рикардо е привърженик на 2 закона, които стават основни в неговия анализ: 1-вия е законът за народонаселението на Малтус, а 2-рия е законът за намаляващото плодородие на земята, който и описан за първи път от Антонио Сера.
Според първия закон пред населението няма преграда и за това на всеки 25 год. От се увеличава.
Според Рикардо установяването на собствеността върху земята става в такъв ред, че първоначално са заети по-плодородните земи, след това по-неплодородните, за да се стигне до най-лошите участъци земя, т.е. увеличаване броя на населението предизвиква обработването на все по-неплодородни участъци земя. Това от своя страна предизвиква увеличаване на стойността на земеделските продукти, тъй като тяхната стойност се определя от изразходения труд при най-неблагоприятни участъци земя. Увеличаването на цените на земеделските продукти предизвиква увеличаване на нормалната РЗ. Реалната РЗ става същата. Според Рикардо увеличаването на номиналната РЗпредизвиква намаляване на нормата на печалбата.
Теория за Работната Заплата
Според Рикардо търсенето на труда регулира възпроизводството на хора. Като РЗ заплата не трябва да бъде по-ниска от равнището, при което класата на работниците би умряла след своето първо поколение. РЗ, според него, се свежда до минималните средства за съществуване на работника и неговото семейство. Според Рикардо трудът има естествена и пазарна цена. Естествената цена е тази, която е необходима, за да могат работниците да продължават труда си без да се увеличава или намалява техния брой. Според Рикардо естествената цена зависи от нравите и обичаите в обществото. Според него, когато пазарната цена падне под естествената цена животът на работниците се влошава.
Категорията печалба Рикордо извежда от теорията си за сойността. Според него стойността се дели на 2 части: печалба от капитала, РЗ
Рикардо разпределя печалбата като доход, който представлява удръжка от труда на работника. Заслуга на Рикардо е, че за първи път поставя въпроса за изравняване на нормата на печалба чрез преминаването на капитали от един в друг отрасъл. Според Рикардо равни капитали носят равна печалба, независимо от отрасъла, в който са инвестирали. Той се доближава до идеята, която по-късно е развита от Маркс, че образуването на обща норма на печалбата става стихийно.
Теория за рентата
Въз основа на трудовата си теория за стойността, Рикардо създава и теория за рентата, като източник за получаването на рентата е не особената щедрост на природата, а нейната оскъдност и изразходения труд. Рикардо разглежда диференциалната рента в зависимост от плодородието на земята.
Теория за размяната и кризите
Според Рикардо реализацията на произведената продукция не представлява проблем за капиталистическото стопанство. Според него продуктите, се купуват за продукти или за услуги, а парите служат само като оръдия, посредством които се извършва размяната. Някоя стока може да бъде произведена в публичното производство и пазарът ще бъде до такава степен препълнен, че няма да бъде заплатен дори капиталът изразходените за тази стока, но това не може да се случи едновременно с всички стоки. Рикардо е привърженик на Закона за пазарите на Жан Батист Сей.
Пари и монетарен принцип на търговксия баланс Рикардо от една страна приеха трудовата теория за стойността по отношения на парите, а от друга страна застава на позицията на кол. теория. Според тази теория, когато количеството на пари в страната се увеличава, цените на стоките започва за се изравняват по-голямото производството пари, това увеличава вноса на стоки от чужбина, което води до износ на пари от страна и намалява на цените на стоките. Според Рикардо свободния обмен на стоки и пари между страните установява оптималното количество пари, което е необходимо за обръщението във всяка една държава

ТОМАС МАЛТУС

Произведения: Одит върху закона за народонаселението във връзка с бъдещето усъвършенстване на обществото.
Според Малтус населението нараства по-бързо, отколкото средствата за неговото съществуване. На всеки 28 г., според Малтус, населението се удвоява и само ако тази тенденция се задържи след 200 год.населението ще се отнася съм средствата за съществуване като 286:9, след 300г. 4096:13, а след 2000-неизчислимо.
Според теорията на Малтус, причината за бедността не е в неправилно разпределение на ресурсите, а се обуславя от естествените закони и човешките страсти, когато РЗ , заради увеличеното търсене на труда, ще доведе до ръст на населението. Предлагането на труд ще се увеличии РЗ отново ще се възстанови на равнището на жизнения минимум. Така,според Малтус, равнището на РЗ се определя от естествените закони. Съществуват 2 вида препядствия, които ограничават растежа на населението. Те са задържащи и разрушителни. Задържащите препядствия включват нравственото обоздаване, порок и нещастие. Разрушитеелните са порок и нещастие.
Нравственото обоздаване е разумното осъзнаване на бедността и спазване на моралните норми. Според Малтус към него се отнасят въздържането от брак или неговото късно сключване, регулирането на броя на децата в семейството. Пороците и нещастията, според Малтус, са препядствия, които могат да бъдат както задържащи, токо и разрушителни. Задържащите пороци и нещастия са безразборните сескуални връзки, проституцията. Разрушителните такива са болестите, войните, епидемиите и т.н.
Теория за реализацията и кризите
Малтус, за разлика от Сей, предрича кризи на свръхпроизводството. Според него общото търсене винаги ще бъде недостатъчно за реализиране на производствената продукция, при цени покриващи разходите за производство. Според Малтус, работниците получават само малка част от стойността на произведената продукция. Ео защо тяхната покупателна способност не е в състояние да обезпечи стимулите за пълното използване на капитала. Капиталите също не могат да извършатнеобходимите потребители за реализацията на производствената продукция. Според Малтус, за да се осигури реализацията е необходимо да се правят разходи за луксозни предмети и услуги от непроизводителен характер. Тези разходи могат да бъдат извършвани от класата на земевладелците. Обществото, според Малтус, се нуждае от съществуването на тази класа, която единствено консумира и не произвежда неща, за да може да реализира произведената продукция. Малтус нарича класата на земевладелците „Трите лица”. В теорията си за реализацията, Малтус пропуска производсвеното потребление

ДЖОН МИЛ

Произведения: „Принципи на политическата икономия” и някои аспекти на приложението й в социалната сфера
Мил разделя законите на производството от тези на разпределението, според него, производството се ръководи от обективни естествени закони, а разпределението зависи от традициите, обичаите и нравите в дадено общество. Според Мил, са възможни реформи на основата на частната капиталистическа собственост. Той предлага прогресивно данъчно облагане върху наследството и върху рентата.

СИМОНДИ

Произведения: ”Нови принципи на ик. икономия”, „Зо богатството в неговите отношения с населението”
Теория за стойността и разпределението
Сисмонди е привърженик на трудовата теория за стойността. Според него Prf е част от продукта на труда и работника. Сисмонди подчертава експлоатацията на същ. На печ. Смята, че РЗ трябва да е равна на цялата стойност на продукта на труда на работника. Според Сисмонди ниската РЗ е в резултат от капиталистическите отношения, изразяващи се в стремежа на капиталистите да „извичат” колкото се може по-голям Prf от своите работници. Ниската W, според Сисмонди е резултат от изтикването на труда на работника от машините. Безработните са принудени да се съгласят да работят и при по-ниски доходи. Работната сила, според Сисмонди, също не е трудов доход, а е част от продуката на труда на работника.

ПИЕР ПРУДОНСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Биография на Ксенофонт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.