Биография на Ксенофонт


Категория на документа: Литература


-не съществува влиянието на външния пазар
Първоначални аванси – 10 млрд. ливри
Разходи – 3 млрд. ливри
Земеделска продукция – 5 млрд. ливри
Промишлена продукция – 2 млрд. ливли
Амортизация – 1 млрд. ливри
Остатъка от 2 млрд. ливри Кене нарича „чист продукт”
Безпладната класа не ползва предметите за потребление, които тя сама е произвела
Производствената класа не ползва предмети за потребление, произведени от безплодната
Според Кене не съществува натпупване на „Чист продукт”

ТЮРГО

Произведения – Размисли за образуването и разпределението на богатството

Чистият продукт според Тюрго е не само дар на природата, но и подарък на труда. За разлика от физиократите Тюрго създава теория за стойността, която има субективен характер. Той представя първоначално размяната на стоки между двама души, после между 3-ма, а после увеличава броя на разменящите. В основата на размяната според Тюрго е различната индивидуална оценка на индивидите за разменяните стоки. Всеки подавач е длъжен за определи степента си на привързаност към стоката, която притежава като я сравни с желанието си да получи друга стока. Тюрго допълва класовото разделение, което прави Кене като разделя безпладната класа на собствениците на средство за производство и наемни работници. По подобен начин разделя производитеталната класа. Капиталът, според Тюрго, притежава способността не само да се възстановява, но и да нараства. Тюрго разчира паричната форма на капитал, което му дава възможностда измества разпределението на новосъздадеността стойност на категориите РЗ, печалба, рента. Също като Кене, Тюрго смята, че РЗ = мининални средства за съществуване ва работника и неговото семейство.

АДАМ СМИТ

Роден е в Шотландия 1723г. умира – 1790г..
Произведения – „Богатство на народите” 1776г.
Смит – баща на икономическата теория;
Методология
Смит изследва човешката природа. В първата книга това е нравствената същност на човека, а във втората той изследва неговата егоистична страна.
Нравственият свят – хората се ръководят от .. , докато в ик. преобладават личните интереси. За да обясни икономическите закони, Адам Смит извежда чрез егоистичната страна на човека. Склонността на хората към размяна Смит определя като фундаментално средство на човешката природа. Според него размяната съществува единствено в човешкото общество. Хората, според него, си оказват услуга, като разменят помежду си труд и продукти на труда, ръководещи се от лични интереси. Преследвайки личните си интереси, човек подпомага и обществените. Всичко това, според него, стова под въздействието на една невидима ръка. АС развива логически абстракцията, чието начало поставят Пети и Кене. Той също се опитва да разбере вътрешното съдържание на явленията, за да разкрие техните зависимости. Той за първи път извежда двуединната задача на ик. теория. От една страна да анализира обществените закономерности за създаване и увеличаване на богатството, а от друга страна да се разбере подходяща икономическа политика. Казано на съвременен език това са позитивните и нормативните форми на икономическата наука. АС прилага индуктивно и дедуктивно начало в изследванията си, но не успява да поддържа системно връзка между тях. Често пъти резултатите от дедуктивните изследвания противоречат на тези от индуктивните. При Смит индукцията се превръща в описателен метод, с който само се описват и категоризират икономическите явления, като се противопоставят на езотермичното или анатомичното изследване на връзките между тези явления.
Теория за разделението на труда
Според Смит трудът е първоначален фонд, който изравнява всеки в народа с необходимите му за потреблението предмети. Количеството на последните зависи от 2 фактора:
-количеството на заетите в производствения труд
-производството на труда
Според него именно производството на труда е решителния фактор за увеличаване на материалното благосъстояние на нацията. Според АС първобитните нации са живели много по-бедно от цивилизованите, въпреки че блоят на заетите е бер много по-голям. Цивилизованите народи, според Смит, живеят по-богато, защото техният труд е по-производителен. Тази производителност се определя от уменията на работниците, които от своя страна зависят от разделението на труда. АС разглежда разделението на труда като естествено явление и не си го представя извън размяната, която, според него, поражда разделението на труда. Недостатъка на Смит е, че не разграничава общественото от манифактурнот разделение на труда. Разглеждайки разделението на труда , в тясна връзка с размяната, той прави извода, ме колкото по-голям е пазара, толкова по-развито е разделението на труда и обратно: големината на пазара в зависимост от броя на насемението и удобния транспорт.
Теория за стойността
АС прави разграничение между разменна и потребителна стойност, но според него няма пряка зависимост и по-нататък в анализа си той подчертава, че ще изследва предметите, които ще регулират разменната стойност. АС си задава 3 въпроса по отношение на размяната:
-кое е действителното мерило на разменната стойност
-в какво се състои действителната цена на всяка стока
-кои са разглежданите части, от които пазарната цена на стокато не съвпада с действителната
АС прави разграничаване между стойността и пазарната цена. Пазарната цена се определя от търсенето и предлагането на стоките и също може да бъде по-неска или по-висока от стойността.
Отговор на първия въпрос, според АС, е че разменната стойност на стоките се определя от изразходеният за тяхното производство труд, като всеки вид труд създава стойност. 2 възглед на АС за стойността е т.нар. купуваем труд. Той е породен от това, че Смит постоянно смесва труда, с който се купува стоката и изразходения труд за нейносто производство.
Смит смесва създаването на стоката с размена на доходите. На един по-ранен етап от развитието на обществото, работникък е радственик на продукта на своя труд и с това не съществува принципна разлика между първия и втория възглед на АС за стойността, т.е. според него всичко са производство и труд, при наличието на капиталистични отношения при ,становена собсвеност на средствата за производство е набичието на труд. Смит се стреми да размени това противоречие катосъздава трети възглед за стойността, който гласи, че стоката се образува от 3-те дохода-работнараплата, печалба, рента, с които АС намесва създаването та стойност и разпределението на дохода.
Теория за разпределението
Работната заплата, според Смит, е единтвения трудов доход. Първоночолното състояние на обществото вързва работната заплата с продукта, произведен от вложения труд. С появата на частната собственост и натуралния капитал, РЗ представлява само част от продукта на труда и АС я представя като цена на труда. Въпреки, че Смит свързва РЗ със средствата за съществуване на работника, той смята, че приръстът на богатство води до увеличаване на РЗ. Изобилството на капитал, според него, предизвиква търсене на работна ръка, е увеличаване на РЗ. Според него, РЗ е висока не в най-богатите среди, а там където богатството се увеличава.
Теория за печалбата
Изхождайки от трудавота теория за стойността, Смит прави извода, че печалбата е отдръжка от продукта на труда на работника. Съгласно своята 3-та теория за стойността АС създава и 2-ри вариант за разбирането си за печалба и според него тя е резултат от самото функциониране капитала с участието му в създаването на стойността.
Теория за рентата
Адам Смит създава 4 определения за рентата:
1. Рентата е част от продукта на труда
2. Рентата представлява естествено възнаграждение или цена, която се плаща за използването на производствените сили на земята
3. Земята е по-производителна от другите отрасли и създава излишък, който представлява рента
4. Рентата представлява монополна цена, т.е. смята е за рядък ресурс и всеки продукт на производство се доставя на собственика и доход, който е възнаграждение на тази рядкост
Теория за капитала
АС разделя капитала на основен (фиксиран) и оборотен (циркулиращ). В основния капитал, според него, не участва обръщението. Доставя се печалба без да се сменя собствеността. Недостатък на Смит е, че смесва оборотния капитал с капитала в обръщение. Според него този капитал осъществява печалба.
Производствен и непроизводствен трудСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Биография на Ксенофонт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.