Биография на Ксенофонт


Категория на документа: ЛитератураСпоред Пети богаството на държавата се създава в сферата на материалното производство, а източник на неговото създаване е трудът. На него принадлежи фразата „Трудът е баща,а земята – майка на богатството.”
Методология – влияние върху Пети оказват Томас Хопс и Франсис Бейкън, според които основата на всяка рационална наукатрябва да бъдат математиката и сетивните възприятия. Той се стреми към на кол. промени. Произведенията му Политическа аритметика поставя началото на статистиката. Пети за първи път прилага в икономическата наука метода на естествените науки като се отделя от описателните и практични подходи на меркантилистите. Според него в стопанския живот съществуват обективни закони, които не зависят от историческото развитие на обществото. Пети се стреми да определи вътрешната същност на икон. явления, да ги опише, не такива каквито са на повърхността на ик. живот, а да „разкрие тяхната тайнствена природа”.
Методологията на Пети преминава от емпирично-описателния към абстракто-теоретичния анализ на същността на ик. явления. Обобщавайки наблюдаваните процеси, Пети поставя началото на прелагането на дадукцията на пол. методология. Въпреки достостойнствата на методологията на Пети, в нея присъстват и възгледи, които са по-близки от описателния метод на меркантилизма, от колкото на абстрактният анализ.
Теория за стойността
Според Пети съществуват 2 вида цени-естествена и политическа. От пол. цена тои разбира пазарната цена на стоката, а естествената- определя се от количествата труд необходимо за производството на стоките.
Според Пети:
- в основата на разменната пропорция между житото и среброто стои количеството труд изразходван за тяхното производство.
- стойността на всяка стока е в пряка зависимост от производителността на труда изразходен за производството на сребро. Следователно изследва стойността на стоката изразена в пари, а не в кол. труд, на соято и да е друга стока. Пети не разграничава стойността от разменната стойност и не може да отдели стойността от нейната парична форма на проявление. Според Пети единствено труда изразходен за производството на сребро създава стойност.
- Пети е непоследователен в теорията си за стойността и в „Политическа автономия на Ирландия”, той орпределя стойността не с труда, а със средното дневно препитанеие на възрастен човек, като по този начин смесва труда, който е необходим за проидводството на стоката с това, което се плаща за него като РЗ
Теория за работната заплата
Според Пети, за да има средства за живот, работникът продава своя труд на капиталиста, който плаща да него определена цена. Така РЗ представлява цена на труда и като всяка друга стока има своя естествена стойност, която се равнява на необходимите средства за съществуване на работника и неговото семейство. Според Пети размерът на РЗ се определя от минимума средства необходими за съществуването на рабатника и семейството му. Ако се позволи на работника да получава двойно по-голяма РЗ, той ще работи двойно па-малко.
Дали ще бъще евтин или скъп трудът на работника зависи от 2 обстоятелства:
-природното плодородие
-естествените потребности на работниците се определят от климата
Теория за рентата
Според Пети рентата е част от земеделската прдукция, получавана по силата на собствеността върху земята и оставаща след приспадане на разходите за производствои РЗ. Стойността на разходите за производство се определя от разходите за труд, а разходите по производство и РЗ са само част от стойността. Според Пети рентата има трудов произход. Тя създава от труда на наемния работник, а се полува от земеделеца. Пети прави извод, че при др. равни условия, РЗ и рентата се намират в обратна пропорционална зависимост.
Пети не е последователен във възгледа си за трудовия преизхо за рентата и на друго място трърди, че стойността на земедалския продукт е съвкупност от стойността на продукта на земята и от продукта на труда. Очевидно стойността на продукта на земята е ренатата. Силите на природата чрез плодородието на земята създават рентата.
Въпреки, че използва думата печалба Пети няма самостоятелно разбиране за този вид доход, а я разглежда като част от рентата или доход на дребен производител, собственик на движимо имущество и капитал. При Пети за първи път срещаме понятието диференциална рента. Той обяснява не с различното плодородие на еднакви по пладарадие участъци земя, а с различното им местоположение, т.е. различно разстояние от пазара при еднакво плодородие на земята.
В зависимост от местороложението Пети споменава и за диференциалната рента в зависимост от плодородието на земята.
Цена на земята и лихвен %
Според Пети цената на земята не се определя като цените на останалите стоки, а зависи от дохода, който се получава от нея. Според него цената на земята представлява натрупана рента. Той предполага, че човек се стреми да купува толкова год. Ренти, колкото е броят на годините, през които трябва да се грижи за себе си и за най-близкото си потомство. Такъв ограничен брой години, според Пети, са годините, през които в 1 самейство едновременна живеяп представители на 3 поколения, най-възрасният от които е на 50, другият на 28, а най-малкият е на 7. В Англия, според Пети, продължителността на такъв съвместен живот е 21г. следователно в Англия цената на земята е равна на рентата по 21
Лихвеният %, Пети извежда от поземлената рента. Естественото равнище на лихвеният % според Пети се определя от рентата, която може да се получи, ако с парите, които са дадени в заем се купи земя.
Теория за парите
Пети прави разлика вежду „вътрешна” стойност и „местна” стойност.
-вътрешна-труда, изразходван за производството на пари
-местна –номиналнаса стойност на парите
Споревд него парите могат да изпълняват своята функция на посредник на размяна като функционират по тяхната номинална стойност. Поради това Пети допуска възмоността монетите да бъдат заменени с книжни пари. Пети стига до извода, че държавата може да бъде вреден както недостига, така и излишъка на пари. Пети определя количеството пари, необходимо но държавата като прави съотношение между съвкупните цени на всички стоки и оборота, който извършва пар. единица.

ПИЕР БУАГИБЕР (1646-1714)

Създава стойността на стоката с изразходения труд за нейното производство. Свежда разменната стойност до работното време. Разглежда парите единствено като посредник на размяна и отчита натруплането та богатство. Изследва икономическите процеси, протечащи в селското стопанство. Според него земеделските работници получават много малка част от произвежданата от тях продукция и това не ги стимулира за висока производителност, тъй като те бяха получавали същото и при по-голяма производителност. Буагилбер стига до извода – за необходимостта от създаване на свободен житен пазар, тъй като изкуственото поддържане на ниски цени е вредно за производството, а свободния пазар най.добре стимулира производителите. Естествен регуляр на цените според него е конкуренцията. Буагилбер е привърженик на прогресивно данъчно облагане, при което с повишаване на доходите се увеличават и данъците. При ниски данъци бедните по-бързо изразходват парите си и така стимулират икономиката, а високите данъци намаляват спестяванията на богатите.

ФРАНСОА КЕНЕ

Той е основоположник на школата на физиократите 1694-1774

Произведения – „Икономическа таблица” 1758
Според физиократите единствения производителен отрасъл е селското стопанство. Според тях там се създава т.нар. чист продукт, който представлява излишък от земеделска продукция, който остава след приспадане на разходите за производство. Според физиокраите единствено в земеделието производстевия процес участва и природата и благодарение на нейната производсвена сила се създава излишъкът, който нар. чист продукт
Методология
Физиократите също като Пети прилагат метода на естествените науки, но ги използват към по-голям кръг от методи и проблеми като му придават системен научен характер. Меетодологическата основа на теорията на Кене е концепцията за естествена ред. Този ред се регулира и подчинява на действието на обективни закони. Според Кене тези закони са установени веднъжи завинаги. Под естествени закони той разбиратакова протечане на иконом. процеси, което очевидно е най-изгодно за човешкия род. Естествените закони са надисторически и съществуват във всички етапи от историческото развитие на обществото. Недостатък в метода на Кене, е че не отчита промяната на социалните институции и фактът, че те отказват да приемат неизменен порядък.
Кене противопоставя естествения ред на практиката на меркантилистите за държавни ограничения и нарушаване на естествените икономически закони. Държавните закони според него трябва да хармонират на естествените като ги остават да се проявяват безпрепядствено.
Принос на физиократите, е че за пръв път издигат тезата за икономическата свобода. Свободата на индивида според Кене е необходимо условие за съществуването на естествения ред. Независимите действия на всички стопански субекти, а не законите на държавата създават естествения ред. Собствеността според Кене е институцията, която е необходима за съществуването на реда. Според Кене на пазара действа обективен закон за еквивалентна размяна на стоки и затова него в търговията не може да се създават богатства за обществото. Кене за първи път изследва производството, обръщението и възпроизводството на съвкупния обществен продукт. Според него обществото представлява жив организъм, на който са присъщи 2 състояния: здраво и болно. Обществото според Кене е необходима политика на хигиена, когато е здраво и на лечение, когато е болно.
Теория за „чистия продукт”
„Чист продукт” това е излишъкът, който остава от произведената продукция през годишната земадалска продукция след като се приспаднат разходите за нейното производство. „Чист продукт” се създава единствено в селското стопанство, тъй като природата произвежда, в резултат на което се увеличава материята. В промишлеността такъв продукт не се създава, а само се видоизменя потребителската форма на вече създадената в земеделието материя. Благодарение на изключителната производителност на земята селскостопанските работници произвеждат повече, отколкото е необходимо за тяхното съществуване. Кене също като Пети зъщитава това равнище на работна заплата, при което работникът получава минимални средства за съществуване. Чистият продукт под формата на поземлена рента се предоставя от земеделските производители на собствениците на земя. Също като Пети, Кене извежда лихвения % от поземлената рента, т.е. като доход от пари предоставен като потенциална поземлена собственост. Отново не отделя печалбата като самостоятелна категория, а я включва в разходите за производство като заплата на земеделския предприемач Кене осъжда търговската печалба, която според него е резултат от нееквивалентна размяна и противоречи на естествения ред.
Физиократите нямат теория за стойността. Според тях по време на размяната стоките се разменят при стойности равни на разходите за производството.
Теория за капитала
Кене е първият автор, който изгражда теория за капитала. Според него производетелен е единствено капиталът зает в селското стопанство. Вместо думата капетал Кене използва аванси. Спорев Кене капитал са средствата за производство. Паричната форма на проявление на капитала за него остава непозната. Кене прави разграничение между отделни части на капитала. Една част от капитала определя като начални аванси. Към тях той отнася направените разходи за постройки, стопански инвентар, добитък и др. използването та този капитал е с продължителност по-голяма от 1 год. Тези аванси участват в производствения процес като се изхабяват постепенно и пренася стойността се на части в новосъздаваната продукция. Другата част на капитала, Кене нар. ежегодни аванси. Това са разходите за РЗ, семена за засягане, торове, храна за добитъка и др. За разлика от първоначалните аванси, ежегодните пренасят цялата си стойност по време на производствения процес, продължаващ 1 стопанска година.
Икономическа таблица на Кене
Според Кене в обществото съществуват 3 основни класи: производителна, безпладна и класа на собствениците. За нуждите на анализа Кене прави няколко опростявания:
-приема, че цените на стоките остават неизменни по време на разглеждания периодСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Биография на Ксенофонт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.