"Борба" на Ботев


Категория на документа: Литература


Борбата като смисъл на битието за Ботевия лирически човек според елегията "Борба"

В1: Кое е доминиращото настроение в творбата? - елегичното, то е породено от констатациите за преобърнатите или деформирани от насилието ценностни ориентири. Светът е изобразен като трагично разполовен между глупостта и разума, между тираните и борците за свобода.

В2: Какви аспекти на понятието борба съвместява Ботевият поетически текст ? - всички аспекти са съвместени в една тотална представа за борбата като начин на съществуване на личността и общността , подсказани чрез нечленуваната форма на понятието в заглавието на творбата.
- като противопоставяне на страдащата и самотна личност и безличността на общността / " Майце си"/
- като промяна в смисъла на екзистенциалните ценности / " До моето първо либе"/
- чрез избора на лир. герой да промени съдбата на поробените
- свободата и борбата се съизразяват не просто като синоними на светоразбирането - те са цел и движение към целта, духовната еволюция в Ботевите текстове намира синтез в единството на творбата, съвместявайки опит и перспектива, конкретно историческото с универсалното
- заглавието , както и елегичната изповед, представят един абсурден свят, в който нр. норми са променили своите знакови същности, в този смисъл Азът не принадлежи на конкретно национално пространство
В3: Какви екзистенциални истини за човешкия живот са споделени в началото на творбата? - болката от неизживяната младост, личното страдание е обвързано със самотата на човека в света на лъжата и насилието , споменът за робското минало поражда неверие и отчаяние; вярата, надеждата и любовта са изтлели, защото мъртвешки сън е обхванал човечеството. Инверсията "сън мъртвешки" представя характерна за Възраждането метафора - сънят като състояние на робско примирение.

В4: Конкретизирайте особеностите на лир. изказ в тази Ботева творба !
- докато за голяма част от Ботевите текстове е характерен личностният изказ /1л. ед. ч. / , то тук позицията на Аза е отстранена от ситуацията на говорене, твърденията звучат като общовалидни истини за определен социален, исторически или философски контекст. Негативните емоционални състояния в началото на творбата обобщават вече направени констатации в предходни Ботеви текстове. Наблюдава се обаче промяна в лир. изказ-безличният изказ е заменен от второличен изказ, назоваващ профанното за Аза пространство чрез метафората за съня
В5:До какво се свеждат парадоксите на абсурдно устроения свят?
- лудост е да се живее с идеали, почита се лицемерието, под маската на човеколюбието и благовидността стоят измамата, заблудите, лъжата , смирение, интелигенцията допринася за злото, за духовното закрепостяване, образът на библейския мъдрец Соломон е дискредитиран чрез изказаната от него истина за наместничеството на бога на земята чрез владетеля.

В6: В края на текста е пряко заявена субективната позиция на Аза.До какво се свежда тя?
-борбата е смисълът на битието , абсурдността на света провокира към борба, текстът е философска изповед за нетърпимостта на световното зло и активната борба срещу него - изява на нр. максимализъм на Ботевия герой.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
"Борба" на Ботев 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.