Категория "Литература"


Категория на документа: Документи по Литература
Антична литература. Лекции. 1 Понятието антична литература. Проблеми на периодизацията и т.н. Античната литература действа в съвкупност с философията, политиката. Тя съществува в неразривна връзка с останалите изкуства и дори със самата жива дейност. Тази литература е нещо не само сериозно, но и общополезно, тъй като има практическа насоченост. Античната литература се преживява от колектива, слуша се в колектив. Литературата се възприема по време на някакъв празник и всички от колектива са слуша

Категория на документа: Документи по Литература
БОГОВЕ ПРОИЗХОД НА СВЕТА И БОГОВЕТЕ В началото съществувал само Хаос. В него се криел произходът на всичко. От Хаос произлязла земята – Гея, а далеч под нея произлязъл Тартар. Разстоянието от небето до земята и от нея до Тартар е еднакво – ако се пусне бронзова наковалня тя ще пътува до земята десет дни, а от нея до дъното на Тартар пак толкова. От Хаоса се е родила и любовта Ерос. Още Хаоса е създал вечния Мрак – Ереб и нощта – Нукта, те от своя страна породили вечната Светлина – Етер и Денят –

Категория на документа: Документи по Литература
РЕЧНИК НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕРМИНИ А Автореминисценция – реминисценция, която отпраща към други творби на същия автор (вж. реминисценция) Акумулация – от лат. аccumulatus – "натрупан" – натрупване, събиране, съсредоточаване. Алегория - израз, в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват, широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ,в който е вложен преносен смисъл. А. се основава на съпоставимостта между две

Категория на документа: Документи по Литература
Южнославянски езици-Южният праславянски макродиалект,който се оформя в епохата на второто разчленяване на праславянската езикова територия,протекло в посока север-юг,се отличава със сравнително динамичен характер.Тази склонност към ускорен развой от праславянски продължава и по-късно в епохата на самостоятелното съществуване на южнославянските езици.Съвременните южнославянски книжовни езици възникват в епохата на Възраждането успоредно с формирането на нациите.В процеса на изграждане и на устано

Категория на документа: Документи по Литература
І вариант РЕЧТА НА СТРАНДЖАТА - ВЪЛНУВАЩ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ (Съчинение разсъждение върху трета глава от Вазовата повест “Немили-недраги”) Отблъснат от егоизма, лъжепатриотизма и користолюбието на своите съвременници, Вазов създава повестта “Немили-недраги”, за да разкаже за безкористните, себераздаващи се, родолюбиви някогашни герои и мъченици в изгнание - хъшовете. Един от най-вълнуващите епизоди в творбата е епизодът, пресъздаващ речта на Странджата. Той обобщава смисъла на цялата повест. Оттук

Яндекс.Метрика
92 92 100 100